Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

Salmonelóza postihla zdravie detí a výplaty kuchárok

Dosiaľ najväčšia epidémia salmonelózy v Liptove na prelome apríla a mája postihla 96 osôb, z toho v dvoch prípadoch išlo o vylučovania salmonely bez klinických príznakov choroby.

Liptovský Mikuláš – Väčšinou ochoreli deti materských škôl – 56 % prípadov, žiaci základných škôl tvorili 38 % prípadov a zvyšných šesť percent prípadov boli postihnutí mimo kolektívu. Najviac chorých bolo vo veku päť až deväť rokov 45 detí, čo predstavuje približne polovicu prípadov. Osem detí bolo hospitalizovaných v nemocnici s ťažkými prejavmi ochorenia. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši „s veľmi veľkou istotou epidémiu spôsobila konzumácia obeda, pripraveného vo štvrtok 21. apríla v jedálni Základnej školy Janka Kráľa na Žiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši.“ Riaditeľka školy preto postihla odobratím osobného príplatku vedúcej jedálne na pol roka, hlavnej kuchárke na tri mesiace a ostatným zamestnancom jedálne na jeden mesiac. Presný pôvod infekcie sa nepodarilo zistiť, pretože v ten deň varené jedlá boli zlikvidované skôr, ako ich hygienicky podrobili mikrobiologickému vyšetreniu. Nepodarili sa preukázať ani kontamináciu vstupných surovín, najmä mäsa a vajec.

Pôvodcu usvedčili len nepriame dôkazy

Liptovský Mikuláš - Pôvodcu rozsiahlej epidémie salmonelózy, ktorá na prelome apríla a mája postihla 96 prevažne detí a žiakov, už podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši nemožno jednoznačne určiť. „S veľmi veľkou istotou epidémiu spôsobila konzumácia obeda, pripraveného vo štvrtok 21. apríla v školskej jedálni Základnej školy Janka Kráľa na Žiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši. Vzhľadom k rozsahu epidémie je sekundárna kontaminácia len veľmi málo pravdepodobná, aj keď ochoreli stravníci všetkých troch chodov jedál,“ hovorí regionálna hygienička Eva Chobotová. Epidémiu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva signalizovali lekári až po troch dňoch od prípravy podozrivých jedál, pričom vzorky jedál kuchyňa skladuje len 48 hodín. V čase epidemiologického vyšetrovania teda už neboli k dispozícii.
Hygienici však získali vzorku vajec odobratých zo zostatku vajec použitých na prípravu knedle v daný deň. Výsledky mikrobiologickej analýzy nepreukázali prítomnosť salmonely v tejto vzorke vajec. Rovnako Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade preveril dodávateľa mäsa, použitého na prípravu jedál, ktorý má sídlo v tomto okrese. Ani v jeho prípade neboli zistené žiadne nedostatky.

„Salmonely však nie sú prítomné v každom kuse mäsa a v každom vajci. Manipulovať s týmito surovinami je nutné tak, akoby tam boli. Preverené boli technologické postupy prípravy daných jedál, spätne sa nedá dokázať ich dodržanie,“ hovorí regionálna hygienička E. Chobotová. Dodáva, že v jedálni pracujú zdravotne a odborne spôsobilé pracovníčky, oboznámené s prevádzkovým poriadkom, vrátane systému včasnej analýzy nebezpečia narušenia zdravotnej nezávadnosti vyrábaného pokrmu - HACCP, vedúcemu k eliminovaniu rizika vzniku ochorení u stravníkov. „Analýzou zistení pri výkonoch štátneho zdravotného dozoru v zariadení možno konštatovať, že na vzniku epidémie sa mohlo spolupodieľať viac faktorov. Napríklad mäso a vajcia použité v daný deň na prípravu pokrmov mohli obsahovať salmonely v takom množstve, že na ich zničenie nepostačovala bežne používaná tepelná úprava, keďže salmonela je citlivá na vysoké teploty a dostatočne dlhý – približne desaťminútový var ju ničí,“ hovorí E. Chobotová.

Za ďalšie možné príčiny vzniku epidémie označuje kríženie čistej a nečistej prevádzky pri príprave pokrmov, nezabezpečenie plynulosti a jednosmernosti výrobného procesu a prípravu troch chodov jedla v časovej tiesni pre veľký počet stravníkov a s nedostatočným počtom pracovníkov Svoje podľa regionálnej hygieničky mohla spôsobiť aj nedostatočná tepelná úprava surovín použitých na prípravu jedál, nevhodná manipulácia pri príprave jedál a s už pripraveným jedlom, ako aj vytvorenie vhodných podmienok na rozmnožovanie salmonel. „Situácia bola podrobne prerokovaná so zriaďovateľom školy a so zodpovednými pracovníkmi. Prijaté boli opatrenia, ktorých plnenie v praxi bude pravidelne kontrolované výkonom štátneho zdravotného dozoru v zariadení,“ uzatvára zistenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši jeho šéfka Eva Chobotová.

Epidémia mrzí najmä kuchárky

Rozhovor s vedúcou jedálne ZŠ na Žiarskej ulici Zdenkou Vighovovou

Klesol počet záujemcov o stravu z vašej jedálne?

Nie, v prvý týždeň, čo opäť varíme, sme mali približne rovnaké počty stravníkov, ako pred vypuknutím epidémie. Počas nútenej prestávky sme stravu zabezpečovali od externej firmy a deti sa nás nedočkavo pýtali, kedy už začneme variť. Boli sme radi, keď sme videli, že deťom chýba naša strava. Na stretnutí rodičov s primátorom mesta však niektorí tlmočili nespokojnosť so stravou... V materských školách sú spokojní, so žiakmi základných škôl je to trochu iné, tam zohrávajú úlohu aj také veci, ako je finančný limit na jedlo. Jedálny lístok nemôžem tvoriť podľa toho, ako ja chcem, ale podľa pravidiel a pokynov, ktoré dostávam. Napríklad ministerstvo zdravotníctva prišlo na to, že deti v školskom veku príliš solia, a dostali sme pokyn znížiť obsah soli vo varených jedlách. Môže sa potom stať, že niektorým deťom málo slané jedlá nechutia.

Dôležité je, že ani po znovuotvorení jedálne ste nezaznamenali pokles záujmu zo strany stravníkov. Ako ste reagovali v oblasti výberu dodávateľov potravín?

Hygiena ani veterinárna kontrola nepreukázala pôvod infekcie. Robíme hlbší prieskum trhu, ktorý povedie k novému výberu dodávateľov.

Kto bol dodávateľ mäsa?

Nebudem jeho meno uvádzať, pretože ani veterinárna kontrola u neho nepotvrdila, že jeho mäso bolo zdrojom nákazy. Dokonca nám avizovali, že sa cítia poškodení a zvažujú podanie na súd.

Podozrivé však nebolo len mäso, ale aj knedľa. Tam ste robili zmeny?

Nemali sme aké, knedle si vyrábame samy, a dodávateľ vajíčok je v tomto regióne len jeden. Použité vajíčka boli čerstvé a hygiena si vzorky z nich vzala na preskúmanie.

Dodržali ste správny technologický postup pri príprave jedál aj vo štvrtok 21. apríla?

Kuchárky tvrdia, že mäso vtedy nechali dusiť dlho. Lebo sa v tom čase zaoberali špagetami, knedľou. Dostatočne dlho ho dusili, bravčové sa po dlhom dusení takmer rozpadávalo. Tvrdím, že kontaminácia z mäsa nemohla nastať. A knedľa sa robí v konvektomate. Prístroj ukazuje teplotu 95 stupňov Celzia a to je dostatočne vysoká teplota na zlikvidovanie baktérii salmonelly.

Ale z niečoho tá epidémia musela vypuknúť...

Samozrejme, ale my samy na to nevieme odpovedať. Presný zdroj nákazy nevedeli identifikovať ani hygienici. Máme deväť odberných miest, a na niektorých sa choroba vôbec neprejavila. Z piatich materských škôl sa týkala len dvoch.

Aké opatrenia ste prijali na to, aby ste zabránili podobnému vzniku epidémie v budúcnosti?

V prvom rade sme dezinfikovali všetky priestory, vymaľovali sme ich, kúpili nový riad, hrnce a podobne. Urobili sme aj malé stavebné úpravy, nádoby na prepravu jedla už neskladujeme na chodbe a ďalšie úpravy ešte plánujeme. Samých nás epidémia salmonelózy mrzí, ale naša jedáleň nikdy v minulosti nemala vážnejšie problémy s hygienou alebo niečím podobným.

Salmonely milujú vajíčka a mäso

Liptovský Mikuláš - Salmonelóza patrí k najčastejším zoonózam - ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí, z potravín a je rozšírená vo všetkých krajinách. Živočíšne produkty môžu byť kontaminované primárne alebo sekundárne. Do tela zvierat sa salmonely – mikroorganizmy spôsobujúce salmonelózu, najčastejšie dostávajú krmivom. Prítomnosť salmonel v tele zvierat, či už v črevách alebo v mäse a vajciach, nebýva spojená s klinickými príznakmi ochorenia. Nie sú zrejmé ani chorobné zmeny mäsa, ktoré by indikovali mikrobiologické vyšetrenie alebo vylúčenie mäsa z ľudskej výživy. Žiadnymi reálnymi opatreniami nemožno spoľahlivo zabrániť tomu, aby sa do predaja nedostali živočíšne produkty, obsahujúce salmonely. Ich množstvo je však také malé, že dodržiavaním zásadných požiadaviek pri výrobe jedál, najmä dostatočnou tepelnou úpravou, predídeme vzniku ochorenia.

Najčastejším faktorom prenosu ochorenia sú hydina a vajcia a z nich nedostatočnou tepelnou úpravou pripravené jedlá. Aby došlo k ochoreniu, musí byť dostatočne veľká infekčná dávka(množstvo zjedenej potravy s prítomnosťou salmonel) a vnímavý organizmus na salmonely(miera odolnosti organizmu - imunitný systém). Inkubačná doba je krátka, v rozsahu 6 hodín až štyroch dní , najčastejšie osem až desať hodín. Charakteristický je preto explozívny výskyt epidémie, kedy v krátkom časovom intervale ochorie väčšina osôb exponovaných nákaze. Ochorenie prebieha ako ľahké hnačkové ochorenie, ale aj ako ťažké horúčkovité ochorenie so zvracaním, hnačkami v počte 10 stolíc i viac denne, ktoré postihnutého značne oslabujú. Sled príznakov je veľmi rýchly a začína po ôsmich až desiatich hodinách po zjedení závadnej potraviny. Bežná forma salmonelózy ustúpi do troch dní , ale vylučovanie salmonel stolicou môže pretrvávať i niekoľko týždňov. Pri dodržiavaní osobnej hygieny nie je prepodklad sekundárnej kontaminácie pripravovaného jedla a následné ochorenie. V liečbe je rozhodujúca rehydratácia – príjem tekutín.

Epidémia siahla na mzdy kuchárok

Liptovský Mikuláš - Vedenie Základnej školy Janka Kráľa na Žiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši prijalo minulý týždeň rozhodnutie, ktorým potrestalo zamestnancov tamojšej jedálne. Vedúcej školskej jedálne bolo s účinnosťou od mája tohto roku zastavené vyplácanie osobného príplatku na dobu šiestich mesiacov, hlavná kuchárka prišla o osobný príplatok na dobu troch mesiacov a ostatní zamestnanci na jeden mesiac. „Výška osobného príplatku je individuálna. V prípade vedúcej jedálne dosahuje približne 10 % jej mzdy, u ostatných pracovníkov je to menej,“ uvádza riaditeľka školy Anna Krevová. Za nemenej dôležité považuje riaditeľka školy ďalšie prijaté opatrenie, ktoré sa týka možného porušenia pracovnej disciplíny v budúcnosti. „Pri opätovnom nedodržaní technologickej prípravy jedla a následne spôsobenej epidémie salmonelózy bude so zamestnancami jedálne okamžite rozviazaný pracovný pomer,“ zdôrazňuje A. Krevová.

Vedenie školy podľa nej v plnej miere akceptovalo zistenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého faktorom prenosu salmonelózy bola strava, pripravená v tejto školskej jedálni. Bez ohľadu na to, že vzhľadom na neexistenciu vzoriek jedál sa už nepodarilo zistiť, ktoré jedlo bolo pôvodcom rozšírenia tohto ochorenia. Riaditeľka školy zdôrazňuje, že bezprostredne po vypuknutí epidémie im v prvom rade išlo o splnenie podmienok regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré by umožnili znovuotvoriť školskú jedáleň. Rovnako spolupracovali aj pri vyšetrovaní príčin epidémie a zaujímali sa aj o jej dopady nielen na vlastnej základnej škole, ale aj v ostatných školských zariadeniach, pre ktoré ich jedáleň varí. Školu, tak ako jej jedáleň, situácia mrzí o to viac, že v minulosti nemali v tomto smere žiadne výraznejšie problémy.

Právnik radí: žalovať o náhradu škody neodporúčam

Liptovský Mikuláš - Jedným z polstovky škôlkárov, ktorých potrápila nepríjemná salmonelóza, je aj takmer šesťročný Marek z Liptovského Mikuláša. Jeho rodičia si užili chvíle strachu, keď videli vysokou horúčkou a častými hnačkami sužované malé dieťa. Antibiotiká však našťastie spoľahlivo zabrali, a tak rodičom nastal prozaickejší problém – kto ostane s malým Marekom doma na doliečenie. Ošetrovanie člena rodiny totiž neznamená len odklad pracovných povinností v zamestnaní na neskoršie obdobie, ale najmä citeľnú stratu v príjmoch rodiny. A tak nielen Marekových rodičov začalo zaujímať, či majú právo na finančné odškodnenie od toho, kto epidémiu salmonelózy zavinil. Odpoveď právnika ich ale nepoteší: „Žalovať túto vec podľa platnej slovenskej legislatívy by bol problém,“ hovorí advokát Patrik Benčík.

Pripúšťa možnú žalobu o náhradu škody titulom škody na zdraví. Lenže poškodené sú deti, takže rodičia by museli vystupovať ako ich zákonní zástupcovia. Avšak pri náhrade škody spôsobenej na zdraví prichádza v tomto prípade do úvahy náhrada straty na zárobku, ktorá sa však týka rodičov, a nie detí. „Rodičia by ako žalobcovia niesli dôkazné bremeno a museli by dokázať príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a protiprávnym konaním škodcu. To v praxi býva často najťažšie,“ upozorňuje advokát. Navyše by žalovali právnickú osobu, ktorej zriaďovateľom je mesto. Takže aj keby súdny spor vyhrali, otázna je vymožiteľnosť pohľadávky. „Vzhľadom na pomalosť súdov, vzhľadom na nie vysokú pohľadávku a vzhľadom na to, že ide o vec, s ktorou súdy nemajú skúsenosti, rodičom postihnutých detí neodporúčam vinníka epidémie žalovať o náhradu škody,“ radí advokát Patrik Benčík.

Len desatina prípadov sú obeťami epidémií

Liptovský Mikuláš - Trend výskytu salmonelóz má od roku 1989 vzostupný charakter. K výraznému zvýšeniu výskytu salmonelóz došlo v rokoch 1994 s medziročným nárastom o 47 %, a potom v roku 1998, kedy bolo hlásených 21 471 ochorení, čo predstavovalo o 83 % viac ako v roku 1993). Po zavedení zásad správnej výrobnej praxe v potravinárskych zariadeniach v roku 2001 sa zaznamenal mierny pokles. V roku 2003 bolo hlásených 14 153 ochorení, čo predstavuje medziročný pokles o 11%. Údaje za minulý rok zatiaľ nie sú k dispozícii Okrem početných menších rodinných výskytov sa vlani zistilo 40 väčších epidémií, v ktorých ochorelo 1168 osôb, čo je 8,3 % z počtu ochorení.

Vo väčšine epidémií sa ako faktor prenosu, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, najčastejšie uvádzali pokrmy s obsahom slepačích vajec, najmä majonézy, a rôzne druhy krémových zákuskov a mäsové pokrmy. Z epidemiologických analýz vyplýva, že príčinou väčšiny epidémií bola príprava pokrmov z primárne kontaminovaných surovín, s vysokým obsahom salmonel. Za súčasného stavu preventívne opatrenia musia vychádzať z predpokladu, že suroviny živočíšneho pôvodu sú kontaminované choroboplodnými mikroorganizmami, a preto jediným možným opatrením je dôkladné tepelné ošetrenie a zabránenie krížovej kontaminácii. Táto požiadavka sa dá realizovať v zariadeniach spoločného stravovania zavedením správnej výrobnej praxe a monitorovaním teploty. Horšie je to v domácnostiach, ktoré sa podieľajú viac ako 90 %-mi na výskyte ochorení na salmonelózu.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 425
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 945
 3. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 10 896
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 618
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 6 333
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 753
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 358
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 885

Blogy SME

 1. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 2. Štefan Vidlár: My dúchotci
 3. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 5. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 6. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 7. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 8. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 594
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 051
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 667
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 878
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 804
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 876
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 651
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 364
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Novinky z MY regióny.

TOP správy z regiónov: Prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.


12 h
Rišo Bartoš (v červenom) v minulosezónnom zápase proti Slovanu.

Veľká futbalová osobnosť vo fortunaligovom tíme mikulášskeho MFK Tatran Liptovský Mikuláš Richard Bartoš sa v minulej sezóne vážne zranil, no už sa dáva dokopy a ďalej pomáha svojmu tímu.


12 h
Štiavnica v Liptovskom Jáne je v 700-metrovom úseku prázdna.

Vodu nemá Štiavnica ani Demänovka. Prepadla sa pod zem.


15 h

Elektrikári budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia.


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia štátnej vodnej správy, ide o nepovolený odber, hrozí vám pokuta.


18 h

Blogy SME

 1. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 2. Štefan Vidlár: My dúchotci
 3. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 5. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 6. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 7. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 8. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 594
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 051
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 667
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 878
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 804
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 876
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 651
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 364
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu