Pondelok, 28. november, 2022 | Meniny má Henrieta

Rasťo Horvát, kandidát na krajského poslanca: Za politika by mali hovoriť jeho skutky, nie slová

Regionálnemu rozvoju a tvorbe projektov sa venuje profesijne i v rámci občianskeho aktivizmu. Svoje skúsenosti chce ponúknuť aj ako krajský poslanec.

Rastislav Horvát (44) kandiduje do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za okres Ružomberok.

Presadzovať chce zelené riešenia – investície do cyklodopravy, odpadového hospodárstva aj obnoviteľných zdrojov energie. Separácia je nevyhnutná, ide ruka v ruke so vzdelávaním a osvetou. Chce nielen hľadať spôsoby, ako sa odpadu zbavovať, ale aj ako ho produkovať menej.

Rozlúčiť by sme sa mali s fosílnymi palivami a postupne prechádzať k iným zdrojom energie, ohľaduplnejším k životnému prostrediu: fotovoltaike, tepelným čerpadlám, v podmienkach Liptova aj k potenciálnej geotermálnej energii.

Rastislav Horvát tiež plánuje podporovať projekty, ktoré budú ďalej rozvíjať kvality tunajšieho regiónu. Kultúrne a prírodné dedičstvo, šport, v centre jeho záujmu je aj udržateľný rozvoj cestovného ruchu.

Má konkrétne predstavy, návrhy a projekty. Aj skúsenosti a know-how, ako zabezpečiť, aby neostalo len pri slovách, ale aby sa pretavili aj do reality.

„Veľmi veľa dobrých vecí je možné presadiť a zrealizovať, vyžaduje si to ale dobré nastavenie verejných politík,“ hovorí Horvát, ktorý má za sebou desiatky projektov a v súčasnosti pôsobí ako odborný garant strategického dokumentu Liptov 2030.

Rodák z Liskovej, aktuálne žijúci s rodinou v Ružomberku, založil pred siedmimi rokmi Miestnu akčnú skupinu (MAS) Dolný Liptov, ktorá spája občanov, samosprávy, podnikateľov a tretí sektor, a ktorej sa darí získavať dotácie pre tunajší región.

Čo vás viedlo ku kandidatúre na krajského poslanca?

Viedla ma ochota pomáhať Liptovu. Pri mojej práci vidím, že veľmi veľa dobrých vecí je možné presadiť, zrealizovať, ale často si to vyžaduje dobré nastavenie verejných politík.

To je v drvivej väčšine v kompetencii krajských alebo mestských a obecných zastupiteľstiev. Pokiaľ nebudú dobre nastavené základné politiky, a pod tým rozumieme, že ak nebudú nastavené priority a prioritné oblasti, nebudú zadefinované ciele, ktoré chceme v prioritách dosiahnuť, nebudú zadefinované opatrenia, teda kroky, akými chceme naše ciele dosiahnuť, ako ich chceme merať, vyhodnocovať, financovať, tak je veľmi ťažké uskutočňovať systematické a systémové veci.

Mám bohaté skúsenosti s realizáciou projektov v rozmanitých oblastiach v rámci svojej profesijnej kariéry, ale aj prostredníctvom občianskeho aktivizmu. Od infraštruktúry cez vzdelávanie, poľnohospodárstvo, sociálnu oblasť, životné prostredie až po identitu regiónov. Aj preto som sa rozhodol kandidovať.

Už niekoľko rokov vediete Miestnu akčnú skupinu (MAS) Dolný Liptov, vďaka ktorej ste pre región získali dotácie. Zdroje na realizáciu projektov zabezpečila aj vaša spoločnosť. Viete tieto projekty konkretizovať?

Prostredníctvom založenia MAS sme sa snažili, aby mala každá obec na dolnom Liptove zrealizovaný projekt. To sa nám aj podarilo a ukazuje sa, že budeme mať stále viac a viac možností podpory.

V rámci mojej profesionálnej činnosti, poradensko-konzultačným službám, sme na Liptov pritiahli, dovolím si povedať, ešte násobne viac finančných prostriedkov a zrealizovali násobne viac projektov: v Liskovej revitalizáciu verejných priestranstiev okolo kultúrneho domu a výmenu miestneho chodníka, nadstavbu a rekonštrukciu základnej školy, kompletnú výmenu verejného osvetlenia. Môžeme pokračovať obcou Lúčky a rekonštrukciou čističky odpadových vôd a výstavbou zberného dvora.

V Ľubochni sme vybudovali zberný dvor, rovnako v Bešeňovej, kde sme pomohli získať aj čistiacu techniku pre obec. Venujem sa nielen verejnému sektoru, ale aj súkromnému. Máme za sebou desiatky projektov, kde sme podporili podnikateľské subjekty, ktoré prostredníctvom našej spolupráce získali veľké finančné prostriedky na modernizáciu technologického zariadenia a inovatívnych riešení pre svoju výrobnú činnosť ale aj výskum a vývoj.

Spomenuli ste, že kraj potrebuje mať dobre nastavené verejné politiky. Aktuálny stav teda ešte nie je optimálny? V čom vidíte rezervy?

Vidím priestor na zlepšenie v tom, že kraj potrebuje mať jasne stanovené priority a veľmi dobre nastavený manažérsky tím ľudí, ktorý dokáže tieto priority aj napĺňať, a to prostredníctvom realizácie projektov a správneho nastavenia verejných politík. Vidím tiež priestor na efektívnejšie čerpanie zdrojov z eurofondov.

Na jednej strane hovoríme, že financií je málo, na druhej strane ich ale nedokážeme vyčerpať. Dôležité je, aby kraj dokázal nastaviť absorpčné kapacity tak, aby sme dokázali v čo najväčšej miere využiť prostriedky, ktoré máme k dispozícii.

Oblasti eurofondov sa venujete dlhodobo. Ako by sme vedeli európske peniaze efektívne využívať aj na úrovni kraja?

Často sa stáva, že projekty nemáme pripravené alebo ich nemáme pripravené dobre. Projekty tiež pripravujeme podľa toho, aká výzva aktuálne prebieha. Mojím cieľom je to obrátiť. Povedať si, čo potrebuje kraj najviac, určiť si top priority. A podľa toho už koncepčne a systematicky pracovať a rozhodovať o podpore jednotlivých projektov.

Tomu potrebujeme prispôsobiť aj politické zmýšľanie. V praxi by sme sa tak nemali stretávať s tým, že príde určitá skupina poslancov s cieľom presadiť projekt pre svoj región a nejakým spôsobom ho vylobuje, a to bez ohľadu na to, či je v súlade so stanovenými prioritami kraja. A to len preto, že je momentálne možnosť, výzva, tak poďme do toho.

Budete mať na to dosah z pozície krajského poslanca?

Minimálne v tom, že budem môcť prinášať svoje návrhy v podobe uznesení, ktoré bude krajské zastupiteľstvo schvaľovať. Samozrejme, vyžaduje si to dôslednú a dôkladnú prácu s jednotlivými poslancami a poslaneckými klubmi. Presviedčať a argumentovať, prečo má návrh na dané uznesenie zmysel. Veľmi dôležité je pracovať aj so samotným úradom ŽSK, pretože on je vykonávateľom týchto vecí.

Nemenej dôležité je podporovať úrad, aby hľadal kapacity a odborný personál na takej úrovni, aby bol schopný to, čo zastupiteľstvo príjme, aj zrealizovať.

Aké sú vaše programové priority?

Rozdelil som ich na dve základné priority. Nazvané ľudským jazykom, ide o zelené riešenia pre krajší a čistejší Liptov a plnohodnotný život v regióne Liptov.

Kvalitný život nemôžeme viesť bez zdravého životného prostredia. Bez zdravého vzduchu, vody, pôdy. To je úplne elementárna a základná vec a ja sa veľmi teším, že už prichádza doba, v ktorej sa táto téma aktívne komunikuje. Len by som si veľmi prial, aby to neostalo len v proklamačnej rovine, ale aby sa tieto zámery aj skutočne zrealizovali.

V rámci zelených riešení sa zameriavate na cyklodopravu, odpadové a obehové hospodárstvo a aj na obnoviteľné zdroje energie.

Chcel by som na Liptove veľmi podporiť výstavbu cyklotrás a cyklodopravu celkovo. Jednou z top priorít je vybudovanie a dokončenie Vážskej cyklomagistrály. Následne sa môžeme zamýšľať, aké doplnkové cyklotrasy podporiť, čo si ale nevyhnutne bude vyžadovať dôkladnú prípravu územnoplánovacej dokumentácie, stavebné povolenie, vysporiadanie vlastníckych vzťahov.

Aktuálna je otázka nakladania s odpadom, možnosť jeho skládkovania skončí. Potrebné je aj znižovať závislosť od fosílnych palív. Týchto bodov sa tiež vo svojom programe dotýkate.

Riešenie problematiky odpadového hospodárstva je prioritou. Pokiaľ sa nebudeme vedieť nastaviť tak, že separovanie odpadu je niečo nevyhnutné, dovtedy sa budeme stretávať s problémom skládkovania odpadov, ktoré už ďalej podľa nariadení Európskej únie ani nebude možné. Popri odpadovom hospodárstve sa budem usilovať, aby sme postupne pristupovali aj k obehovému hospodárstvu. To znamená, aby sa výrobcovia a podnikatelia už pri návrhu výrobku zamýšľali nad tým, ako s ním bude naložené pri ukončení jeho životného cyklu, ako ho bude možné znovu zhodnotiť.

Fosílne palivá nie sú budúcnosťou, aj v kontexte aktuálneho diania vo svete, vojny a prudkého zdražovania energií. Navyše, Liptov ešte stále ako zelený región by si veľmi zaslúžil, aby sme tu začali omnoho efektívnejšie a vo väčšej miere využívať obnoviteľné zdroje. V neposlednom rade, dôraz na zelené riešenia by sme mali klásť aj pri nových investíciách v mestách a obciach.

Ako konkrétne plánujete napĺňať tieto ambície?

Už sme aj začali. Pomáhame napríklad obciam budovať zberné dvory. Často sa stretávam s reakciami: my by sme aj separovali, ale máme problém s kapacitami na zhodnocovanie odpadu. Konkrétnym krokom je teda budovanie zberných dvorov a následne prinášať projektu a najmä technológie zamerané na zhodnocovanie odpadov.

Ďalej ide o podporu environmentálnej výchovy a osvety. Aby sa ľudia naučili separovať a aby začali myslieť v iných intenciách – prečo plast nehádzať len tak na zem alebo ho nebodaj spaľovať, prečo plastové fľaše zálohovať. Lebo to má zmysel, pre mňa, moje deti, moje okolie. Že v tej konzerve sardiniek, ktorú si kúpim, budem mať omnoho menej mikroplastov z mora.

V rámci obnoviteľných zdrojov je jednoznačne potrebné orientovať sa na technológie na to určené. V našom prípade a našom klimatickom pásme ide o fotovoltaiku, tepelné čerpadlá, ale predovšetkým na znižovanie energetickej náročnosti a zatepľovanie verejných budov. Na Liptove má potenciál geotermálna energia. Budem presadzovať štúdiu jej využitia v našom regióne.

V druhej časti programu sa orientuje na kultúru, prírodu, cestovný ruch. Teda kvality liptovského regiónu. Ako ich plánujete ďalej rozvíjať?

Bol by som rád, keby horný a dolný Liptov v budúcnosti viac previazali vzájomnú spoluprácu a spoločne rozvíjali jeden prirodzený, historický región Liptov. Máme tu obrovské prírodné a kultúrne dedičstvo. Žijeme na výnimočnom území, obkolesení štyrmi národnými parkmi. Potenciál má aj vodná nádrž, ktorá podľa môjho názoru ešte nie je dostatočne využitá. Ale nie v zmysle jej zneužívania. Čo sa týka rozvoja, dôležitý je prívlastok „udržateľný“.

Cestovný ruch a lokálnu ekonomiku chcem podporovať udržateľným spôsobom, nie je v mojom záujme dosahovať rozvoj budovaním obrovských developerských projektov.

Plány máte aj s hradom Likava.

Hrad Likava je miesto, ktoré má pre mňa svoj genius loci. Veľmi by som si prial, keby v ňom dolný Liptov získal dominantného nositeľa kultúrneho dedičstva. To si vyžiada naozaj značné investície do komplexnej rekonštrukcie, ktoré chcem podporiť a presadiť. Otvoria sa nám nové možnosti na interaktívne a zážitkové expozície, filmové prezentácie, koncerty, prednášky či festivaly.

Zároveň chcem pestovať aj športovú kultúru. Aby nám rástla generácia nielen vzdelaná, ale aj zdravá. S tým nevyhnutne súvisí posilňovanie športovej infraštruktúry, výstavba a rekonštrukcia multišportových areálov a športových ihrísk, ktoré sú v regióne často v zlom stave.

Ako zabezpečiť, aby tieto projekty a ambície neostali iba na papieri, ako ich aj reálne napĺňať?

Na jednej strane môžeme ako politici, krajskí poslanci, tieto záväzky schváliť. Ale bez kraja, ktorý ich bude vykonávať, sa ďalej nepohneme. Preto musíme vedenie a manažment kraja podporovať a kontrolovať v tom, aby bol schopný a ochotný vtiahnuť do výkonu kvalitných ľudí a odborníkov. To nepôjde bez toho, aby títo ľudia neboli docenení a nebol im poskytnutý adekvátny priestor na realizáciu.

Keď sa pozrieme na spoločnosť, vidíme tu krízu autorít, nedôveru v politikov a v spôsob spravovania vecí verejných, nízku volebnú účasť. Čím si to vysvetľujete? A ako to preklenúť, ako znova presvedčiť ľudí, aby dali politike druhú šancu?

Bez dôvery nič nepôjde, respektíve len veľmi ťažko. Pre mňa je základ mať dôveru, v človeka, rodinu, svoje okolie, svojich kolegov a, samozrejme, mať dôveru aj v politikov. Aj keď rozumiem, že vybrať si je náročné, a že niektoré rozhodnutia sa ukázali ako nie šťastné alebo sme sa v nich časom sklamali.

Pri kandidátoch by som sa pozeral nielen na to, čo hovoria, ale čo dokázali. Aké výsledky za nich hovoria. Čo doposiaľ urobili a ako? Tak, ako keď si vyberáme dovolenku a pozeráme referencie zvolenej destinácie, možno by sme takýmto spôsobom mohli pozerať aj na kandidátov, ktorí majú zastupovať naše záujmy a potreby.

Niekoho dokáže presvedčiť už 5-minútový rozhovor. Samozrejme, je jednoduchšie a časovo úspornejšie spoľahnúť sa na prvý dojem. Pre mňa je dôležité podrobiť kandidáta kritickejšej analýze. Áno, vyžiada si to viac času, dohľadať si informácie o danom človeku, zistiť, čo urobil. No keby sme toto dokázali, možno by sme si potom vedeli zvoliť dôveryhodnejších politikov. Takých, ktorí by vedeli aj lepšie nastavovať verejné politiky.

Aj mňa a členov MAS-ky, kde pracujeme s fondami, sa opakovane pýtajú, ako zamedzíme korupcii. Na to mám jednoduchú odpoveď. Je to o tom, že my tu chceme žiť. V tomto prostredí. Je to náš domov. Žijem tu ja, moje deti, moji rodičia, súrodenci, priatelia. A chceme byť hrdí na to, že oni sú hrdí na nás. Aby sme si vzájomne budovali dôveru a prostredie, v ktorom chceme naďalej fungovať a žiť.

Objednávateľ: Rastislav Horvát, Mostová 17 034 01 Ružomberok
Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, IČO: 35970253

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máš rád výzvy? Zmeň svet a urob veci inak, teraz.
 2. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nemusia
 3. Liečba rakoviny sa u nás výrazne zlepší. Bude to stáť 300-tisíc
 4. Univerzita Komenského v Bratislave: Výzva prijatá!
 5. Zažívali domáce násilie a nikdy nepracovali. Ako dlho trvá naučiť ich to?
 6. EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť
 7. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. Statute of limitations in consumer relations
 2. As prices rise, purchasing the right office is essential
 3. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 4. Tesco pokračuje v raste, otvára dve nové predajne
 5. Adios, smetiaky! Tento domáci kompostér mení odpad na substrát
 6. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste
 7. Štátne rezervy uvedú nový systém pomoci v krízových situáciách
 8. 7 prekvapení, ktoré prináša bývanie v Helenkách
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 27 174
 2. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 8 011
 3. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 6 847
 4. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 100
 5. Novinka: Počúvajte podcasty úplne bez reklamy v apke SME 2 680
 6. EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť 2 265
 7. Platíte za poistenie, ktoré naozaj potrebujete? 2 033
 8. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 801

Blogy SME

 1. Jarmila Halgasova: NIE, NEDOSTATKY V PPA NIE SÚ LEN POZOSTATKOM BÝVALEJ VLÁDY
 2. Aliancia NIE RAKOVINE: Sviatok darovania #GivingTuesday
 3. Štefan Vidlár: Empatický lekár
 4. Viktor Pamula: Nové byty a zeleň v Spišskej Novej Vsi ?
 5. Jozef Javurek: Medzi nebom a zemou
 6. Richard Medal: Manuál 21 pomáha vychovávať občiansky rozhľadených mladých ľudí
 7. Mária Križanová: Matematka a matikári
 8. Zuzana Diová: Hodnotenie, to nie sú iba známky!
 1. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 195
 2. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 7 643
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 075
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX 5 575
 5. Ján Valchár: Ukrajinci zmasakrovali ruských vojakov - no a čo? 4 592
 6. Věra Tepličková: Tak Sme rodina, alebo nie sme rodina? 4 493
 7. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 3 929
 8. Jana Melišová: V závoji hmly 3 800
 1. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 2. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 6. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 7. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Hádanky, hry a hlavolamy pre všetky zvedavé deti od päť do sedem rokov sú súčasťou zošita s názvom Tešíme sa do školy, ktorý vychádza na 32 stranách.


3 h
Najlepším liptovským brankárom sa stal brankár lídra z Palúdzkej, Japonec Suguru Ieda.

Liptovský futbalový zväz zverejnil aj mená najlepších, trénerov a rozhodcov. Najlepším hráčom uplynulého roka 2022 sa stal Martin Labaška.


6 h

Až osem percent všetkých výpovedí bolo z Liptova.


27. nov

Mestské Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši spustili tento týždeň pohotovosť zimnej údržby.


TASR 26. nov

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Chce motivovať aj ďalších.


25. nov

Podmienky sú podľa nich otrocké.


24. nov

Polícia vyhlásila pátranie po 32-ročnom mužovi.


25. nov

Podujatie na Mierovom a Štúrovom námestí pripravilo mesto po dvojročnej prestávke.


TASR 26. nov

Blogy SME

 1. Jarmila Halgasova: NIE, NEDOSTATKY V PPA NIE SÚ LEN POZOSTATKOM BÝVALEJ VLÁDY
 2. Aliancia NIE RAKOVINE: Sviatok darovania #GivingTuesday
 3. Štefan Vidlár: Empatický lekár
 4. Viktor Pamula: Nové byty a zeleň v Spišskej Novej Vsi ?
 5. Jozef Javurek: Medzi nebom a zemou
 6. Richard Medal: Manuál 21 pomáha vychovávať občiansky rozhľadených mladých ľudí
 7. Mária Križanová: Matematka a matikári
 8. Zuzana Diová: Hodnotenie, to nie sú iba známky!
 1. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 195
 2. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 7 643
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 075
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX 5 575
 5. Ján Valchár: Ukrajinci zmasakrovali ruských vojakov - no a čo? 4 592
 6. Věra Tepličková: Tak Sme rodina, alebo nie sme rodina? 4 493
 7. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 3 929
 8. Jana Melišová: V závoji hmly 3 800
 1. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 2. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 6. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 7. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu