Piatok, 26. február, 2021 | Meniny má ViktorKrížovkyKrížovky

Triumfy a tromfy ružomberského Gymnázia sv. Andreja

Pokračuje tradícia katolíckeho vzdelávania

Viem, že až raz budem opúšťať toto miesto, moje oči neostanú suché a moje srdce nebude prázdne. V pamätnici 10. výročia založenia Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, ktoré si škola pripomenula v roku 2002, sú uložené aj tieto slová vtedajšej študentky 2.A triedy Anny Dubovcovej. Jej myšlienka je výstižnou vizitkou vzťahu študentov ku škole a odrazom ich presvedčenia, že na vzlet do dospelosti ich pripravuje veľmi dobre. V slovách študentky sa zrkadlia semienka výchovno-pedagogickej práce, siate umnými a húževnatými rukami do starostlivo hĺbených brázd v dušiach a srdciach gymnazistov.

Zriaďovacou listinou z júna 1992 rímskokatolícka diecéza v Spišskom Podhradí prinavrátila do metropoly dolného Liptova a do pôvodnej budovy cirkevnú školu, ktorá v meste pôsobila do roku 1948. Dal ju postaviť Andrej Hlinka. Do nástupu komunistického režimu bolo na Slovensku vyše tisíc cirkevných škôl. S nastolením demokracie sa na scénu výchovy a vzdelávania mládeže vrátilo doteraz viac ako 230 cirkevných škôl, z toho katolíckych 205, medzi nimi aj ružomberské Gymnázium sv. Andreja. Slovensko sa tak zaradilo medzi 26 európskych krajín, kde dovedna pôsobí takmer 50 tisíc katolíckych škôl základného a stredného vzdelávacieho stupňa. Navštevuje ich bezmála desať miliónov študentov. Ideou cirkevného školstva je výchova a vzdelávanie mládeže v duchu viery a možnosť výberu medzi paralelne pôsobiacimi štátnymi a súkromnými školami.

Popri vzdelávaní formujeme úctu k trvalo platným hodnotám

Na základe úspechu vo výberovom konaní nastúpil v auguste 1999 do funkcie riaditeľa Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku PaeDr. Stanislav Bella. Kormidlo školy výberová komisia zverila pedagógovi s bohatými skúsenosťami, ktoré vnímavo čerpal na stredných odborných školách a Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. Združenie katolíckych škôl na Slovensku ho zvolilo za svojho prezidenta. Spolupracuje so Svetovým i Európskym výborom pre katolícke vzdelávanie (OIEC/CEEC) so sídlom v Bruseli. V Ružomberku pôsobí aj ako poslanec mestského zastupiteľstva a predseda školskej komisie, je poslancom Žilinského samosprávneho kraja a predsedom jeho školskej komisie. Pôsobí v školskej komisii pri Konferencii biskupov Slovenska a je členom správnej rady celoslovenského Katecheticko- pedagogického katolíckeho centra .

S akými ambíciami ste začali svoje pôsobenie v gymnáziu?
Funkcia riaditeľa bola pre mňa novou výzvou. Vo svojej koncepcii rozvoja gymnázia som si vytýčil úlohu zvýšiť čo najskôr počet tried na šest-násť, od primy po oktávu v osemročnom štúdiu a po dve triedy v každom ročníku štvorročného štúdia. Úloha bola splnená v školskom roku 2002/2003, počet žiakov presiahol 500. Ďalší významný krok vykonala škola v lete 2003, keď sa nám podarila rekonštrukcia podkrovia, vďaka čomu pribudli tri nové odborné učebne. Došlo k dynamickému rozvoju školy z hľadiska jej vybavenosti, čím sa významne zlepšili podmienky pre učiteľov i študentov.

Aký je výchovno-vzdelávací cieľ vášho gymnázia?
Je to kvalitná príprava mladých ľudí v kvalitných podmienkach nielen na vysokoškolské štúdium, ale pre život vôbec. Takúto ambíciu má celé katolícke školstvo. Výchova je koncentrovaná na formovanie všestranne schopných ľudí so zdravým sebavedomím a úctou k trvalo platným hodnotám života kresťana. Myslím si, že tejto ambícii naše gymnázium neostáva nič dlžné, ale proces zdokonaľovania nemôžeme nikdy považovať za ukončený.

Čím sa vyznačuje pozícia školy v meste?
Úzko spolupracujeme s mestským úradom i s ostatnými inštitúciami a organizáciami, ktoré pôsobia vo verejnom živote Ružomberka. Sme plne akceptovanou školou, veľmi dobrá je aj naša spolupráca s ostatnými školami, štátne gymnázium nevynímajúc. Nášmu dialógu so školami sú cudzie prejavy súperenia, Gymnázium sv. Andreja nevzniklo s týmto zámerom. Za štrnásť rokov existencie nášho gymnázia sa nikdy nestalo, aby v jednom či druhom klesol počet žiakov v dôsledku pôsobenia druhého gymnázia. Počet záujemcov o naše i štátne gymnázium značne presahuje kapacity oboch. Už tretí rok funguje na Slovensku ojedinelá dohoda medzi naším a štátnym gymnáziom v meste, na základe ktorej sú otázky pri prijímacích pohovoroch na oboch školách rovnaké. Uchádzačom o štúdium tak dávame najavo, že gymnáziá sa v nárokoch na ich vedomosti nelíšia. Pre nás je rozhodujúce, aby žiak ozaj chcel študovať na našej škole kvôli jej zameraniu.

Aký je akcent gymnázia na katolícke vzdelávanie?
Cirkevné školy vrátane katolíckych dávajú rodičom a žiakom príležitosť voľby a možnosť vzdelávať sa v duchu vierouky. Myslím si, že je povinnosťou rodiča kresťana katolíka vzdelávať svojich potomkov v takomto type škôl. Je ale na ňom, ako sa rozhodne. Chcem však zdôrazniť, že katolícke školstvo je dlhodobo otvorené pre každého záujemcu, nikomu nekladieme žiadne prekážky. Nikoho nezvýhodňujeme, nikoho nediskriminujeme. Vyžadujeme však rešpektovanie ducha a pravidiel školy. Náš výchovno-vzdelávací proces plne rešpektuje osnovy ministerstva školstva, odlišnosť je v povinnej výuke náboženstva. Z tohto predmetu môže študent aj maturovať. Je potešiteľné, keď aj žiaci, ktorí prichádzajú s pasívnou vierou a jej pasívnym praktizovaním, po čase svoj prístup dobrovoľne menia, chodia na sväté omše, svätú spoveď i sväté prijímanie a birmovku.

Koľko absolventov gymnázia pokračuje v štúdiu na vysokých školách?
Za posledné tri roky boli na vysoké školy prijatí všetci naši absolventi, ktorí chceli pokračovať v štúdiu, predtým odchádzalo na vysoké školy okolo 95 percent našich absolventov. Mnohí z nich študujú aj na univerzitách a vysokých školách v Českej republike či na katolíckych univerzitách v USA.

Aké je ekonomické zázemie gymnázia?
Podstatné zlepšenie nastalo s prijatím zákona o financovaní základných a stredných škôl v roku 2004, keď do praxe vstúpil normatív na žiaka. Lepšie, spravodlivejšie a transparentnejšie financovanie som dovtedy nepoznal. Školy s nižším počtom žiakov môžu mať problémy, nám normatív postačuje, vybavenie gymnázia je na vysokej úrovni. Vedel by som si, pravda, predstaviť aj o tritisíc korún vyšší normatív, veď na svete neexistuje škola, ktorá by mohla povedať, že má dosť peňazí. V tomto školskom roku bol normatív na stredoškoláka zvýšený o takmer tritisíc korún. Potešilo nás to, avšak nárast cien energií efekt zvýšenia značne oklieštil. Verím, že na Slovensku dospejeme časom k takému normatívu, ktorý pocítime nielen na úrovni inflácie, ale že to bude aj lepšie.

Súčasnú mládež verejnosť posudzuje rôzne. Aký je váš názor na ňu?
Našich študentov si vážim a mám ich rád. Z hľadiska celkového obrazu slovenskej mládeže treba brať do úvahy spoločenskú atmosféru, v ktorej mladí ľudia vyrastajú a dospievajú. Musia sa vyrovnať s množstvom pozitívnych, ale aj negatívnych vplyvov, ktoré staršia generácia na ceste k dospelosti nepoznala. Celkovo mám o mládeži dobrú mienku. My, dospelí, by sme si stále mali pripomínať, že pre správne formovanie mladých ľudí sú nevyhnutné piliere pravdy a spravodlivosti. Ak budú zjavné a bude ich dosť, potom o budúcnosť národa nemusíme mať obavy.

Mozaika zaujímavostí

•Deň sv. Andreja si škola pripomína odborno-spoločenskými podujatiami.
•Z pôvodných dvoch tried v premiérovom školskom roku 1992/1993 vzrástol počet tried na súčasných šestnásť. Počet študentov sa zvýšil z 56 na 514.
•V budúcom školskom roku budú si môcť študenti v rámci alternatívneho študijného plánu zvoliť šestnásť vyučovacích hodín podľa vlastného výberu.
•Nevyužívaný školský byt čaká premena na rokovaciu sálu gymnázia. Moderne vybavená bude dôstojným dejiskom pedagogických porád a odborných seminárov. Rekonštrukcia sa uskutočni v lete.
•Študentský parlament gymnázia sa vyslovuje ku všetkým otázkam života školy. Aktívne pracuje pod vedením študentky 3. ročníka Zuzany Feltovičovej.
•Desaťročnú tradíciu má školský časopis Andrej, vychádza štyrikrát ročne. V rokoch 2004 a 2005 získal cenu TV Markíza za grafiku.
•Pod vedením PaedDr. Zuzany Kamenickej pôsobí v gymnáziu spevácky zbor Andrejko. Vystupuje nielen na domácich, ale aj zahraničných podujatiach.
•V tomto školskom roku sa na gymnáziu uskutoční 32 seminárov a iných vzdelávacích podujatí.
•Gymnázium žičí folklóru, zastrešuje aj známy dolnoliptovský súbor Radosť spod Salatína.
•Slovenský orol „zahniezdil“ aj v Gymnáziu sv. Andreja, má tu svoj školský klub.
•V rámci záujmového vzdelávania majú študenti na výber 22 produktov.
•V škole sídli sekretariát Združenia katolíckych škôl Slovenska.
•Štyri razy do roka sa v gymnáziu stretávajú slovenskí a českí filatelisti.
•Global Outreach je názov projektu, ktorý študentom umožňuje ročný študijný pobyt v USA. Gymnázium každoročne vysiela na pobyt dvoch študentov.
•Gymnázium spolupracuje so sesterskými školami v Prahe, Brne, Kroměříži a Třebíči, ale aj s francúzskymi, talianskymi, belgickými, nemeckými, švédskymi, egyptskými a lotyšskými.
•Do Lúrd, Paríža, Ríma, Londýna, Prahy, Krakowa, Viedne, Zakopaného a ďalších miest smerovali doterajšie poznávacie a pobytové zájazdy gymnazistov.
•Gymnázium zastrešuje finále celoslovenskej recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“

Nadpriemerná vybavenosť

Máloktorá stredná škola na Slovensku sa môže pochváliť takou technickou vybavenosťou ako Gymnázium sv. Andreja. Okrem televízorov a videí v triedach má škola osobitnú multimediálnu učebňu, dve laboratóriá pre výučbu informatiky, learningovú učebňu, odborné učebne fyziky a biológie i chemické laboratórium. Všetky kabinety sú vybavené počítačmi s internetom. Najnovším technickým prírastkom je interaktívna tabuľa activ board, zatiaľ prvá a jediná v regióne. Učitelia majú k dispozícii notebooky, ktoré im uľahčujú a skvalitňujú nielen prípravu na vyučovanie, ale aj samotnú výučbu.
Vizitku nadpriemernej technickej vybavenosti Gymnázia sv. Andreja dopĺňa dovedna pätnásť počítačov, rozmiestnených v boxoch na chodbách školy. Každý deň, teda aj cez víkendy a počas prázdnin, od šiestej do sedemnástej hodiny sú počítače prístupné nielen žiakom, ale aj ich rodičom a ostatným príbuzným. Pred vyučovaním, cez prestávky a po vyučovaní sa žiaci môžu odreagovať v školskom športovom areáli pri futbale, stolnom tenise alebo posilovaní.

Zapísané v srdciach

Ako veľmi potrebujeme zodpovedných, morálne citlivých a obetavých vzdelancov na každom kroku verejného života! Vďaka Bohu, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku plní toto poslanie. Myslím v modlitbách na všetkých študentov a pedagógov a vyprosujem im hojné Božie požehnanie. Vivat, crescat et floreat schola nostra!
František Tondra

Gymnázium nie je iba budova, kultúrno-spoločenská organizácia či výchovno-vzdelávacia inštitúcia. Sú to jeho študenti, profesori a ostatní zamestnanci, rodičia žiakov, atmosféra školy, spoločné podujatia, udalosti a neskôr spomienky na ne, veľa mien, osudov a určite aj budúcich osobností. Svätý Ján de la Salle, patrón učiteľov, nám pripomína: Boh ťa povolal k učiteľskému povolaniu, aby si privádzal Ježiša Krista do sŕdc detí. Nech milostivý Pán žehná našu prácu a úsilie aj naďalej.
Stanislav Bella

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 2. Mesto mladých čaká na teba: buď vysokoškolákom v Nitre!
 3. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
 4. Začni svoju budúcnosť v Prahe! Staň sa špičkovým ekonómom!
 5. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
 6. Fakulta orientovaná na pútavú výučbu prepojenú s praxou!
 7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 9. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 10. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 3. Dáma s pávím pierkom
 4. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 5. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 6. Získaj náskok pred štartom
 7. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 8. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 9. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 10. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 19 089
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 12 063
 3. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 9 067
 4. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 6 907
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 831
 6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 583
 7. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 192
 8. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 5 793
 9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 177
 10. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti 4 910
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Ján Macík v sieni slávy LFZ

Jedným z piatich nových členov Siene slávy Liptovského futbalového zväzu (LFZ) je aj bývalý dlhoročný brankár a potom tréner, najmä mladej zmeny, Ján Macík.

10 h
Peter Hoferica

Tréner Peter Hoferica nový model nepovažuje za najlepšie riešenie. Futbalistom Družstevníka Liptovská Štiavnica v III. lige po dvanástich kolách, keď mužstvá nenaplnili ani program jesennej časti, patrí desiata priečka (5 víťazstiev – 1 remíza – 6 prehier).

14 h

Odpadkové koše na vrchovine Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši sú v posledných týždňoch denne preplnené odpadom z objemných obalov.

19 h
Hľadaná Anna Fábryová.

Nezvestná žena odišla v utorok 23. februára z domu na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne informácie.

24. feb

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mierne poklesol počet hospitalizovaných v Rooseveltovej nemocnici.

16 h

Kolíziu mal kamión s osobným autom.

16 h

Srdce bývalého rozhodcu, delegáta stretnutí a bývalého dlhoročného predsedu Komisie rozhodcov ObFZ Topoľčany naposledy dotĺklo v stredu vo veku 68 rokov.

19 h

Epidemická situácia sa podľa Krajčího stále zhoršuje.

23. feb

Už ste čítali?