Štvrtok, 9. december, 2021 | Meniny má IzabelaKrížovkyKrížovky

Triumfy a tromfy ružomberského Gymnázia sv. Andreja

Pokračuje tradícia katolíckeho vzdelávania

Viem, že až raz budem opúšťať toto miesto, moje oči neostanú suché a moje srdce nebude prázdne. V pamätnici 10. výročia založenia Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, ktoré si škola pripomenula v roku 2002, sú uložené aj tieto slová vtedajšej študentky 2.A triedy Anny Dubovcovej. Jej myšlienka je výstižnou vizitkou vzťahu študentov ku škole a odrazom ich presvedčenia, že na vzlet do dospelosti ich pripravuje veľmi dobre. V slovách študentky sa zrkadlia semienka výchovno-pedagogickej práce, siate umnými a húževnatými rukami do starostlivo hĺbených brázd v dušiach a srdciach gymnazistov.

Zriaďovacou listinou z júna 1992 rímskokatolícka diecéza v Spišskom Podhradí prinavrátila do metropoly dolného Liptova a do pôvodnej budovy cirkevnú školu, ktorá v meste pôsobila do roku 1948. Dal ju postaviť Andrej Hlinka. Do nástupu komunistického režimu bolo na Slovensku vyše tisíc cirkevných škôl. S nastolením demokracie sa na scénu výchovy a vzdelávania mládeže vrátilo doteraz viac ako 230 cirkevných škôl, z toho katolíckych 205, medzi nimi aj ružomberské Gymnázium sv. Andreja. Slovensko sa tak zaradilo medzi 26 európskych krajín, kde dovedna pôsobí takmer 50 tisíc katolíckych škôl základného a stredného vzdelávacieho stupňa. Navštevuje ich bezmála desať miliónov študentov. Ideou cirkevného školstva je výchova a vzdelávanie mládeže v duchu viery a možnosť výberu medzi paralelne pôsobiacimi štátnymi a súkromnými školami.

Popri vzdelávaní formujeme úctu k trvalo platným hodnotám

Na základe úspechu vo výberovom konaní nastúpil v auguste 1999 do funkcie riaditeľa Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku PaeDr. Stanislav Bella. Kormidlo školy výberová komisia zverila pedagógovi s bohatými skúsenosťami, ktoré vnímavo čerpal na stredných odborných školách a Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. Združenie katolíckych škôl na Slovensku ho zvolilo za svojho prezidenta. Spolupracuje so Svetovým i Európskym výborom pre katolícke vzdelávanie (OIEC/CEEC) so sídlom v Bruseli. V Ružomberku pôsobí aj ako poslanec mestského zastupiteľstva a predseda školskej komisie, je poslancom Žilinského samosprávneho kraja a predsedom jeho školskej komisie. Pôsobí v školskej komisii pri Konferencii biskupov Slovenska a je členom správnej rady celoslovenského Katecheticko- pedagogického katolíckeho centra .

S akými ambíciami ste začali svoje pôsobenie v gymnáziu?
Funkcia riaditeľa bola pre mňa novou výzvou. Vo svojej koncepcii rozvoja gymnázia som si vytýčil úlohu zvýšiť čo najskôr počet tried na šest-násť, od primy po oktávu v osemročnom štúdiu a po dve triedy v každom ročníku štvorročného štúdia. Úloha bola splnená v školskom roku 2002/2003, počet žiakov presiahol 500. Ďalší významný krok vykonala škola v lete 2003, keď sa nám podarila rekonštrukcia podkrovia, vďaka čomu pribudli tri nové odborné učebne. Došlo k dynamickému rozvoju školy z hľadiska jej vybavenosti, čím sa významne zlepšili podmienky pre učiteľov i študentov.

Aký je výchovno-vzdelávací cieľ vášho gymnázia?
Je to kvalitná príprava mladých ľudí v kvalitných podmienkach nielen na vysokoškolské štúdium, ale pre život vôbec. Takúto ambíciu má celé katolícke školstvo. Výchova je koncentrovaná na formovanie všestranne schopných ľudí so zdravým sebavedomím a úctou k trvalo platným hodnotám života kresťana. Myslím si, že tejto ambícii naše gymnázium neostáva nič dlžné, ale proces zdokonaľovania nemôžeme nikdy považovať za ukončený.

Čím sa vyznačuje pozícia školy v meste?
Úzko spolupracujeme s mestským úradom i s ostatnými inštitúciami a organizáciami, ktoré pôsobia vo verejnom živote Ružomberka. Sme plne akceptovanou školou, veľmi dobrá je aj naša spolupráca s ostatnými školami, štátne gymnázium nevynímajúc. Nášmu dialógu so školami sú cudzie prejavy súperenia, Gymnázium sv. Andreja nevzniklo s týmto zámerom. Za štrnásť rokov existencie nášho gymnázia sa nikdy nestalo, aby v jednom či druhom klesol počet žiakov v dôsledku pôsobenia druhého gymnázia. Počet záujemcov o naše i štátne gymnázium značne presahuje kapacity oboch. Už tretí rok funguje na Slovensku ojedinelá dohoda medzi naším a štátnym gymnáziom v meste, na základe ktorej sú otázky pri prijímacích pohovoroch na oboch školách rovnaké. Uchádzačom o štúdium tak dávame najavo, že gymnáziá sa v nárokoch na ich vedomosti nelíšia. Pre nás je rozhodujúce, aby žiak ozaj chcel študovať na našej škole kvôli jej zameraniu.

Aký je akcent gymnázia na katolícke vzdelávanie?
Cirkevné školy vrátane katolíckych dávajú rodičom a žiakom príležitosť voľby a možnosť vzdelávať sa v duchu vierouky. Myslím si, že je povinnosťou rodiča kresťana katolíka vzdelávať svojich potomkov v takomto type škôl. Je ale na ňom, ako sa rozhodne. Chcem však zdôrazniť, že katolícke školstvo je dlhodobo otvorené pre každého záujemcu, nikomu nekladieme žiadne prekážky. Nikoho nezvýhodňujeme, nikoho nediskriminujeme. Vyžadujeme však rešpektovanie ducha a pravidiel školy. Náš výchovno-vzdelávací proces plne rešpektuje osnovy ministerstva školstva, odlišnosť je v povinnej výuke náboženstva. Z tohto predmetu môže študent aj maturovať. Je potešiteľné, keď aj žiaci, ktorí prichádzajú s pasívnou vierou a jej pasívnym praktizovaním, po čase svoj prístup dobrovoľne menia, chodia na sväté omše, svätú spoveď i sväté prijímanie a birmovku.

Koľko absolventov gymnázia pokračuje v štúdiu na vysokých školách?
Za posledné tri roky boli na vysoké školy prijatí všetci naši absolventi, ktorí chceli pokračovať v štúdiu, predtým odchádzalo na vysoké školy okolo 95 percent našich absolventov. Mnohí z nich študujú aj na univerzitách a vysokých školách v Českej republike či na katolíckych univerzitách v USA.

Aké je ekonomické zázemie gymnázia?
Podstatné zlepšenie nastalo s prijatím zákona o financovaní základných a stredných škôl v roku 2004, keď do praxe vstúpil normatív na žiaka. Lepšie, spravodlivejšie a transparentnejšie financovanie som dovtedy nepoznal. Školy s nižším počtom žiakov môžu mať problémy, nám normatív postačuje, vybavenie gymnázia je na vysokej úrovni. Vedel by som si, pravda, predstaviť aj o tritisíc korún vyšší normatív, veď na svete neexistuje škola, ktorá by mohla povedať, že má dosť peňazí. V tomto školskom roku bol normatív na stredoškoláka zvýšený o takmer tritisíc korún. Potešilo nás to, avšak nárast cien energií efekt zvýšenia značne oklieštil. Verím, že na Slovensku dospejeme časom k takému normatívu, ktorý pocítime nielen na úrovni inflácie, ale že to bude aj lepšie.

Súčasnú mládež verejnosť posudzuje rôzne. Aký je váš názor na ňu?
Našich študentov si vážim a mám ich rád. Z hľadiska celkového obrazu slovenskej mládeže treba brať do úvahy spoločenskú atmosféru, v ktorej mladí ľudia vyrastajú a dospievajú. Musia sa vyrovnať s množstvom pozitívnych, ale aj negatívnych vplyvov, ktoré staršia generácia na ceste k dospelosti nepoznala. Celkovo mám o mládeži dobrú mienku. My, dospelí, by sme si stále mali pripomínať, že pre správne formovanie mladých ľudí sú nevyhnutné piliere pravdy a spravodlivosti. Ak budú zjavné a bude ich dosť, potom o budúcnosť národa nemusíme mať obavy.

Mozaika zaujímavostí

•Deň sv. Andreja si škola pripomína odborno-spoločenskými podujatiami.
•Z pôvodných dvoch tried v premiérovom školskom roku 1992/1993 vzrástol počet tried na súčasných šestnásť. Počet študentov sa zvýšil z 56 na 514.
•V budúcom školskom roku budú si môcť študenti v rámci alternatívneho študijného plánu zvoliť šestnásť vyučovacích hodín podľa vlastného výberu.
•Nevyužívaný školský byt čaká premena na rokovaciu sálu gymnázia. Moderne vybavená bude dôstojným dejiskom pedagogických porád a odborných seminárov. Rekonštrukcia sa uskutočni v lete.
•Študentský parlament gymnázia sa vyslovuje ku všetkým otázkam života školy. Aktívne pracuje pod vedením študentky 3. ročníka Zuzany Feltovičovej.
•Desaťročnú tradíciu má školský časopis Andrej, vychádza štyrikrát ročne. V rokoch 2004 a 2005 získal cenu TV Markíza za grafiku.
•Pod vedením PaedDr. Zuzany Kamenickej pôsobí v gymnáziu spevácky zbor Andrejko. Vystupuje nielen na domácich, ale aj zahraničných podujatiach.
•V tomto školskom roku sa na gymnáziu uskutoční 32 seminárov a iných vzdelávacích podujatí.
•Gymnázium žičí folklóru, zastrešuje aj známy dolnoliptovský súbor Radosť spod Salatína.
•Slovenský orol „zahniezdil“ aj v Gymnáziu sv. Andreja, má tu svoj školský klub.
•V rámci záujmového vzdelávania majú študenti na výber 22 produktov.
•V škole sídli sekretariát Združenia katolíckych škôl Slovenska.
•Štyri razy do roka sa v gymnáziu stretávajú slovenskí a českí filatelisti.
•Global Outreach je názov projektu, ktorý študentom umožňuje ročný študijný pobyt v USA. Gymnázium každoročne vysiela na pobyt dvoch študentov.
•Gymnázium spolupracuje so sesterskými školami v Prahe, Brne, Kroměříži a Třebíči, ale aj s francúzskymi, talianskymi, belgickými, nemeckými, švédskymi, egyptskými a lotyšskými.
•Do Lúrd, Paríža, Ríma, Londýna, Prahy, Krakowa, Viedne, Zakopaného a ďalších miest smerovali doterajšie poznávacie a pobytové zájazdy gymnazistov.
•Gymnázium zastrešuje finále celoslovenskej recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“

Nadpriemerná vybavenosť

Máloktorá stredná škola na Slovensku sa môže pochváliť takou technickou vybavenosťou ako Gymnázium sv. Andreja. Okrem televízorov a videí v triedach má škola osobitnú multimediálnu učebňu, dve laboratóriá pre výučbu informatiky, learningovú učebňu, odborné učebne fyziky a biológie i chemické laboratórium. Všetky kabinety sú vybavené počítačmi s internetom. Najnovším technickým prírastkom je interaktívna tabuľa activ board, zatiaľ prvá a jediná v regióne. Učitelia majú k dispozícii notebooky, ktoré im uľahčujú a skvalitňujú nielen prípravu na vyučovanie, ale aj samotnú výučbu.
Vizitku nadpriemernej technickej vybavenosti Gymnázia sv. Andreja dopĺňa dovedna pätnásť počítačov, rozmiestnených v boxoch na chodbách školy. Každý deň, teda aj cez víkendy a počas prázdnin, od šiestej do sedemnástej hodiny sú počítače prístupné nielen žiakom, ale aj ich rodičom a ostatným príbuzným. Pred vyučovaním, cez prestávky a po vyučovaní sa žiaci môžu odreagovať v školskom športovom areáli pri futbale, stolnom tenise alebo posilovaní.

Zapísané v srdciach

Ako veľmi potrebujeme zodpovedných, morálne citlivých a obetavých vzdelancov na každom kroku verejného života! Vďaka Bohu, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku plní toto poslanie. Myslím v modlitbách na všetkých študentov a pedagógov a vyprosujem im hojné Božie požehnanie. Vivat, crescat et floreat schola nostra!
František Tondra

Gymnázium nie je iba budova, kultúrno-spoločenská organizácia či výchovno-vzdelávacia inštitúcia. Sú to jeho študenti, profesori a ostatní zamestnanci, rodičia žiakov, atmosféra školy, spoločné podujatia, udalosti a neskôr spomienky na ne, veľa mien, osudov a určite aj budúcich osobností. Svätý Ján de la Salle, patrón učiteľov, nám pripomína: Boh ťa povolal k učiteľskému povolaniu, aby si privádzal Ježiša Krista do sŕdc detí. Nech milostivý Pán žehná našu prácu a úsilie aj naďalej.
Stanislav Bella

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 2. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 3. Hyundai očakáva Generáciu Jeden
 4. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 5. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 6. Najdôveryhodnejší na Slovensku! Päťnásobný úspech pre Tesco
 7. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 8. Firmám sa vyplatí poznať uhlíkovú stopu vlastných výrobkov
 9. Zapojte sa do vianočnej súťaže o luxusné ceny
 10. Panta Rhei má najväčšie zásoby, Vianoce bez knihy nehrozia
 1. Dôchodkovým fondom UNIQA sa výborne darí aj napriek pandémii
 2. Hyundai očakáva Generáciu Jeden
 3. Developer predstavuje víziu zelenej Petržalky bez áut
 4. Panta Rhei má najväčšie zásoby, Vianoce bez knihy nehrozia
 5. Zapojte sa do vianočnej súťaže o luxusné ceny
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 8. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 9. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 10. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 1. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 670
 2. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 11 525
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 7 405
 4. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 6 436
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 359
 6. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 5 197
 7. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 846
 8. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 3 627
 9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu? 2 855
 10. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie 1 997

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie...aká priorita je to pre našu vládu? Prečo učitelia vyhlásili štrajkovú pohotovosť...
 2. Radovan Kazda: Demagógovia typu Blaha zanechávajú horšiu smršť než nepravdivé informácie
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 19. Postoj, chvíľa, si taká krásna…
 4. Vlasta Žampová: Ladislav Bašternák a Boris Kollár
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Najväčší omyl Angely Merkel.
 6. Nicholas Wintzler: EP - Kde je koniec radu
 7. Jano Richter: Smer je super strana a zaslúži si od nás propagáciu
 8. Ján Šeďo: Dnes, po 184 dňoch, som si bol po tretiu včeličku a stretol sa s antivaxerom.
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 387
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 280
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 043
 4. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 976
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 888
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 713
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 438
 8. Věra Tepličková: Kapitán je späť. Rozdal úlohy, funkcie a je pripravený 2 734
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Tipy na vianočné darčeky na poslednú chvíľu pre celú rodinu


6 h
Vedúci mužstva MFK Tatran Liptovský Mikuláš Ľubomír Belan.

Do mikulášskeho klubu vstúpil ešte v roku 2000, keď Liptáci hrali tretiu ligu. Pamätá si všetky postupy až do aktuálnej najvyššej ligy. Už niekoľko rokov zastáva funkciu vedúceho mužstva Ľubomír Belan.


13 h

Práve v dobe, keď trávime doma viac času než obvykle, sú spoločenské hry jednou zo skvelých možností, ako sa zabaviť.


14 h
Futbalisti OŠK Švošov

Prvá je stopercentná Zubrohlava, ktorá z 12 zápasov vykopala 36 bodov, pričom k dobru má stretnutie v Sučanoch, na ktoré pre koronu nemohla vycestovať. Druhá priečka patrí Švošovu.


Ján Svrček 17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V nemocnici končia pre covid aj deti.


18 h

Mladého muža pritlačil pracovný stroj, zraneniam podľahol.


7. dec

Po Vianociach zatvoria všetky neesenciálne obchody vrátane predajní obuvi a domácich potrieb.


7. dec

Lekár hovorí o najťažších prípadoch, aké majú v nemocnici.


7. dec

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie...aká priorita je to pre našu vládu? Prečo učitelia vyhlásili štrajkovú pohotovosť...
 2. Radovan Kazda: Demagógovia typu Blaha zanechávajú horšiu smršť než nepravdivé informácie
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 19. Postoj, chvíľa, si taká krásna…
 4. Vlasta Žampová: Ladislav Bašternák a Boris Kollár
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Najväčší omyl Angely Merkel.
 6. Nicholas Wintzler: EP - Kde je koniec radu
 7. Jano Richter: Smer je super strana a zaslúži si od nás propagáciu
 8. Ján Šeďo: Dnes, po 184 dňoch, som si bol po tretiu včeličku a stretol sa s antivaxerom.
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 387
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 280
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 043
 4. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 976
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 888
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 713
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 438
 8. Věra Tepličková: Kapitán je späť. Rozdal úlohy, funkcie a je pripravený 2 734
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu