Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Detašované pracovisko Elektrotechnickej fakulty ŽU v Liptovskom Mikuláši

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (EF ŽU) rozšírila svoju pôsobnosť do Liptovského Mikuláša v akademickom roku 2002/2003, keď akademický senát fakulty schválil založenie detašovaného pracoviska. Nadviazalo sa tým na možnosť vysokoškolského štúdia elektrotechnického zamerania v regióne Liptova. Dovtedy túto možnosť poskytovala bývalá Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši v civilnom smere štúdia. Viacerí jej pedagógovia sa stali jadrom vedecko-pedagogického zboru DP EF. Umiestnením detašovaného pracoviska do priestorov kasární Pod Hájom sa súčasne využili priestory po bývalej Vojenskej strednej odbornej škole, ktorá v tom roku zanikla.
Po troch rokoch sa s podporou fakulty, univerzity, mesta Liptovský Mikuláš a viacerých firiem z regiónu podarilo etablovať DP EF ako plnohodnotnú súčasť fakulty.

Štúdium

DP EF je súčasť Elektrotechnickej fakulty, čo určuje aj charakter a zameranie štúdia. Študent DP EF je teda študentom Žilinskej univerzity so všetkými právami a povinnosťami.
Od akademického roka 2005/2006 v súlade s transformáciou vysokoškolského štúdia aj EF ŽU prešla k trojstupňovému systému vzdelávania - 1.stupeň bakalárske štúdium (Bc., 3 roky), 2. stupeň inžinierske štúdium (Ing., 2 roky), 3. stupeň doktorandské štúdium (PhD., 3 roky). Zo širokého spektra študijných programov ponúkaných v Žiline je v súčasnosti v Liptovskom Mikuláši otvorené bakalárske štúdium študijného programu Telekomunikácie. Po jeho úspešnom ukončení môže študent pokračovať v štúdiu na druhom stupni vzdelávania - inžinierskom štúdiu v Žiline.
Všetky študijné programy EF ŽU sú moderne koncipované s využitím výpočtovej techniky a všetky sú akreditované. Absolvent študijného programu Telekomunikácie získa teoretické a odborné vedomosti o technológiách a metodikách z oblasti prenosu a spracovania informácií, o štruktúre a prevádzkovaní zariadení a systémov pevných a mobilných sietí. Má poznatky o využití informačných technológií ako i poznatky z ekonomiky, manažmentu, psychológie a právnych predpisov. Uplatniť sa môže pri firmách zameraných na telekomunikácie a informačné technológie ako výkonný a riadiaci subjekt alebo ako súkromný podnikateľský subjekt.
V súčasnosti na DP v prvom ročníku bakalárskeho štúdia v študijnom programe Telekomunikácie študuje 82 študentov. Dobiehajú tiež predchádzajúce formy štúdia. V druhom ročníku bakalárskeho štúdia v odbore Telekomunikačný manažment študuje 16 študentov a súbežne 39 študentov v inžinierskom štúdiu bez zamerania odboru. V treťom ročníku študuje 33 študentov inžinierskeho štúdia v odbore Telekomunikácie, zameranie Telekomunikačná technika.

Prijímacie konanie

Uchádzači o štúdium na EF ŽU sa prihlasujú na bakalárske štúdium v danom študijnom programe, na ktorý sú po prijatí zaradení už od prvého ročníka. Oproti dobiehajúcemu päťročnému inžinierskemu štúdiu, keď študenti absolvovali prvé dva roky spoločný inžiniersky základ a na jednotlivé študijné odbory nastupovali od tretieho ročníka, je pri trojstupňovom vzdelávaní iná filozofia. Študent má už od začiatku štúdia určený svoj profil. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho stupňa ho môže prehĺbiť v inžinierskom štúdiu.
Pri prijímacích skúškach sa požadujú vedomosti z matematiky a fyziky v rozsahu stredoškolskej látky. Predpokladá sa tiež písomná a ústna znalosť slovenčiny, vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka. Absolventi gymnázií a elektrotechnických SPŠ s priemerom známok z matematiky a fyziky na koncoročných vysvedčeniach a prípadne i maturitnom vysvedčení do 2,00 sú prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatní(absolventi neelektrotechnických SOŠ, všetkých SOU a absolventi gymnázií a elektrotechnických SPŠ s priemerom nad 2,00) musia konať písomné prijímacie skúšky.
Uchádzači o štúdium na DP EF v Liptovskom Mikuláši, ako aj na iné študijné programy EF, si môžu podať prihlášku na adrese: Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina. Poplatok za prijímacie konanie je 500,- Sk a treba ho uhradiť na vyššie uvedenú adresu, číslo účtu: 7000080700/8180 variabilný symbol: 693. K prihláške je potrebné priložiť aj potvrdenie o zaplatení poplatku. Ďalšie informácie nájdete na www stránke http://www.lm.utc.sk, resp. http://www.fel.utc.sk .
Prijímacie skúšky do 1. ročníka v akademickom roku 2006/2007 na denné bakalárske štúdium na DP v Liptovskom Mikuláši sa budú konať v dvoch termínoch:
- 19. 6. 2006 (termín podania prihlášky do 30. 4. 2006)
- 4. 9. 2006 (termín podania prihlášky do 20. 8. 2006)
Predpokladaný počet prijatých študentov je 100.

Štruktúra pracoviska

Dve katedry DP EF – Katedra základov inžinierstva a Katedra experimentálnej elektrotechniky sa zaraďujú k siedmim katedrám EF ŽU v Žiline. Pedagogické zameranie vychádza z tradičných a nových študijných odborov na EF ŽU, ktoré súvisia s rozvojom regiónu Žilinského kraja a celej Slovenskej republiky.
Na DP sa pre pedagogické účely vybudovalo viacero laboratórií so zameraním na elektrotechniku, elektroniku, experimentálnu fyziku a materiály, optické komunikácie, elektroakustiku, informatiku, meranie a spracovanie signálov. Vo výstavbe je laboratórium pre telekomunikácie. Počítačové učebne sú pripojené na internet. Všetky laboratóriá sú pre študentov prístupné pre ich samostatnú prácu. Študenti sa zapájajú do riešenia čiastkových odborných úloh v oblasti elektrotechniky a telekomunikácií.

Vedecká práca

Príslušníci DP EF sú spoluriešiteľmi vedeckých projektov, publikujú, aktívne sa zúčastňujú na vedeckých podujatiach, zorganizovali viaceré vedecké konferencie. Vedecké aktivity sú podložené dlhoročnou spoluprácou s ústavmi Slovenskej akadémie vied a technickými univerzitami na Slovensku i v zahraničí. Nadviazanie spolupráce s podnikateľskou sférou s cieľom postupne realizovať výsledky výskumu by bolo prospešné pre región Liptova.
Matematici sa orientujú hlavne na teóriu pravdepodobnosti a reálne funkcie. Fyzici sa zaoberajú modelovaním a diagnostikou fyzikálnych vlastností tenkých vrstiev, ktoré sa používajú napr. v optoelektronike, fotovoltaike, mikroelektronike a mikrosystémovej technike.
V roku 2004 bolo v Lipt. Mikuláši zmluvou medzi ŽU a Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave zriadené Spoločné laboratórium tenkých vrstiev. Zmluvné strany spolu budujú experimentálnu základňu, uchádzajú o výskumné projekty, organizujú konferencie a v tejto oblasti spolupracujú s ďalšími aj zahraničnými inštitúciami.
Na DP EF sa ďalej rozvíja výskum v oblasti alternatívnych energetických zdrojov - problematika spracovania tepelnej solárnej energie pomocou koncentrátorov a tepelných motorov. V súčasnosti sa v spolupráci firmou Goldensun Slovakia s.r.o. a so Strojníckou fakultou ŽU vyvíja prototyp piestového parného stroja ako súčasti koncentračného solárneho zariadenia. Súbežne s tým sa v rámci inštitucionálneho projektu konštruuje heliostatická plošina na meranie intenzity priameho slnečného žiarenia a ďalších meteorologických parametrov.
Ďalšou oblasťou výskumu sú nové typy úsporných svetelných zdrojov verejného osvetlenia. V súvislosti s touto problematikou bol vykonaný audit verejného osvetlenia niektorých vybraných slovenských miest.

Študenti

Ubytovanie pre študentov je zabezpečené na vysokoškolskom internáte v 1- až 3-posteľových izbách so štandardným vybavením v areáli DP EF. Internát má zrekonštruované sociálne zariadenia a novovybudované kuchynky. Obedy poskytuje stravovacie zariadenie v priestoroch DP EF.
Každá izba je vybavená pripojením na internet, ktoré bolo svojpomocne vybudované vďaka sponzorskému daru spoločnosti KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. Študenti môžu teda aj na internáte využívať elektronické študijné zdroje a informačný systém ŽU. Individuálny prístup na internet sa osvedčil aj pri využívaní simulačných programov vo výučbe. Študijné pramene ďalej môžu študenti čerpať v Univerzitnej knižnici v Žiline a v Akademickej knižnici Akadémie ozbrojených síl v L. Mikuláši.
Študenti majú k dispozícii vysokoškolský klub a športové vyžitie v rámci plánovanej telesnej výchovy a záujmovej činnosti vo voľnom čase. Môžu si vybrať z mnohých športových disciplín - športové hry, posilňovanie, stolný tenis, tenis, lyžovanie, cykloturistika, pešia turistika, kanoistika, rafting, kondičný beh. Pre študentov organizujeme turistické akcie a súťaže v športovej hale v areáli DP EF, v areáli vodného slalomu i v okolí mesta. Pri niektorých aktivitách a súťažiach spolupracujeme s Ústavom telesnej výchovy ŽU v Žiline.

Ciele do budúcnosti

Kvalitu vysokoškolského vzdelávania možno charakterizovať širokou prepojenosťou vyučovacieho procesu s vedeckou a výskumnou činnosťou, využívaním informačných a komunikačných technológií. Značne sa rozšírilo spektrum informačných zdrojov vhodných pre vzdelávacie aktivity a ich celosvetová dostupnosť pomocou internetu. Medzi hlavné zámery EF ŽU vo vzdelávacej činnosti patrí podpora kvality, zavádzanie nových foriem a modernizácia obsahu vzdelávania. Všetky tieto faktory sa premietajú aj do vyučovacej činnosti zapájaním študentov do riešenia čiastkových problémov a aktualizáciou obsahu vyučovania v jednotlivých odboroch. Do rámca vyššie spomenutých cieľov zapadajú aktivity DP EF akreditovať bakalársky stupeň nového študijného programu Digitálne technológie v študijnom odbore Telekomunikácie.
S cieľom zvýšiť záujem žiakov o prírodné vedy a techniku a už v skorom veku ich motivovať ku štúdiu na technickej univerzite sa v júli 2005 v Žiline uskutočnil 1. ročník Detskej univerzity EF ŽU (http://duef.utc.sk). 1. ročník úspešne absolvovalo 105 detí základných škôl vo veku od 6 do 11 rokov. Deti sa stali na krátku dobu „vysokoškolskými študentmi“. Štúdium plné poznatkov, názornosti, hry a zábavy bolo ukončené promóciou za účasti rodičov, na ktorej žiaci dostali diplom s titulom “bakalárik“. DP EF plánuje zorganizovať Detskú univerzitu v týždni od 17.7.2006. Štúdium budú tvoriť prednášky univerzitných pedagógov prispôsobené veku a záujmom detí doplnené praktickými ukážkami a laboratórnymi cvičeniami.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 2. Hygge ako životný štýl
 3. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 9. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 1. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 2. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 3. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 5. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 6. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 7. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 8. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 9. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 10. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 275
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 584
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 412
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 16 388
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 149
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 815
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 415
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 349
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 173
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 027
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Ilustračná fotografia.

O výsledkoch plošného skríningu informoval premiér Igor Matovič.

4 h
Búrlivé oslavy po zisku titulu pokračovali aj v šatni.

V poslednom vydaní MY Liptovských novín v roku 2020 sme uverejnili rozsiahly článok o hokejových majstroch Slovenska v doraste, ktorými sa pred 20 rokmi stali mikulášski mladíci. Článok sme boli nútení rozdeliť na dve časti. Teraz vám prinášame jeho pokračovanie.

26. jan

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

25. jan
Testovanie v Bojniciach.

V Liptovskom Hrádku otestovali počas trojdňového (22. - 24. 1.) skríningového testovania na ochorenie COVID-19 dokopy 1857 ľudí.

26. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

26. jan

Výhrady zástupcov dolných Kysúc boli oprávnené.

26. jan

Pokiaľ ste nezvestné deti videli, kontaktujte políciu.

11 h

Mnohí vodiči odbočujú na Nedožerskej ceste v Prievidzi doľava, smerom do mestskej časti Necpaly. Podľa dopravnej značky to však robiť nemôžu, čo si mnohí doteraz neuvedomovali.

16 h

Už ste čítali?