Streda, 20. október, 2021 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Detašované pracovisko Elektrotechnickej fakulty ŽU v Liptovskom Mikuláši

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (EF ŽU) rozšírila svoju pôsobnosť do Liptovského Mikuláša v akademickom roku 2002/2003, keď akademický senát fakulty schválil založenie detašovaného pracoviska. Nadviazalo sa tým na možnosť vysokoškolského štúdia elektrotechnického zamerania v regióne Liptova. Dovtedy túto možnosť poskytovala bývalá Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši v civilnom smere štúdia. Viacerí jej pedagógovia sa stali jadrom vedecko-pedagogického zboru DP EF. Umiestnením detašovaného pracoviska do priestorov kasární Pod Hájom sa súčasne využili priestory po bývalej Vojenskej strednej odbornej škole, ktorá v tom roku zanikla.
Po troch rokoch sa s podporou fakulty, univerzity, mesta Liptovský Mikuláš a viacerých firiem z regiónu podarilo etablovať DP EF ako plnohodnotnú súčasť fakulty.

Štúdium

DP EF je súčasť Elektrotechnickej fakulty, čo určuje aj charakter a zameranie štúdia. Študent DP EF je teda študentom Žilinskej univerzity so všetkými právami a povinnosťami.
Od akademického roka 2005/2006 v súlade s transformáciou vysokoškolského štúdia aj EF ŽU prešla k trojstupňovému systému vzdelávania - 1.stupeň bakalárske štúdium (Bc., 3 roky), 2. stupeň inžinierske štúdium (Ing., 2 roky), 3. stupeň doktorandské štúdium (PhD., 3 roky). Zo širokého spektra študijných programov ponúkaných v Žiline je v súčasnosti v Liptovskom Mikuláši otvorené bakalárske štúdium študijného programu Telekomunikácie. Po jeho úspešnom ukončení môže študent pokračovať v štúdiu na druhom stupni vzdelávania - inžinierskom štúdiu v Žiline.
Všetky študijné programy EF ŽU sú moderne koncipované s využitím výpočtovej techniky a všetky sú akreditované. Absolvent študijného programu Telekomunikácie získa teoretické a odborné vedomosti o technológiách a metodikách z oblasti prenosu a spracovania informácií, o štruktúre a prevádzkovaní zariadení a systémov pevných a mobilných sietí. Má poznatky o využití informačných technológií ako i poznatky z ekonomiky, manažmentu, psychológie a právnych predpisov. Uplatniť sa môže pri firmách zameraných na telekomunikácie a informačné technológie ako výkonný a riadiaci subjekt alebo ako súkromný podnikateľský subjekt.
V súčasnosti na DP v prvom ročníku bakalárskeho štúdia v študijnom programe Telekomunikácie študuje 82 študentov. Dobiehajú tiež predchádzajúce formy štúdia. V druhom ročníku bakalárskeho štúdia v odbore Telekomunikačný manažment študuje 16 študentov a súbežne 39 študentov v inžinierskom štúdiu bez zamerania odboru. V treťom ročníku študuje 33 študentov inžinierskeho štúdia v odbore Telekomunikácie, zameranie Telekomunikačná technika.

Prijímacie konanie

Uchádzači o štúdium na EF ŽU sa prihlasujú na bakalárske štúdium v danom študijnom programe, na ktorý sú po prijatí zaradení už od prvého ročníka. Oproti dobiehajúcemu päťročnému inžinierskemu štúdiu, keď študenti absolvovali prvé dva roky spoločný inžiniersky základ a na jednotlivé študijné odbory nastupovali od tretieho ročníka, je pri trojstupňovom vzdelávaní iná filozofia. Študent má už od začiatku štúdia určený svoj profil. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho stupňa ho môže prehĺbiť v inžinierskom štúdiu.
Pri prijímacích skúškach sa požadujú vedomosti z matematiky a fyziky v rozsahu stredoškolskej látky. Predpokladá sa tiež písomná a ústna znalosť slovenčiny, vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka. Absolventi gymnázií a elektrotechnických SPŠ s priemerom známok z matematiky a fyziky na koncoročných vysvedčeniach a prípadne i maturitnom vysvedčení do 2,00 sú prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatní(absolventi neelektrotechnických SOŠ, všetkých SOU a absolventi gymnázií a elektrotechnických SPŠ s priemerom nad 2,00) musia konať písomné prijímacie skúšky.
Uchádzači o štúdium na DP EF v Liptovskom Mikuláši, ako aj na iné študijné programy EF, si môžu podať prihlášku na adrese: Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina. Poplatok za prijímacie konanie je 500,- Sk a treba ho uhradiť na vyššie uvedenú adresu, číslo účtu: 7000080700/8180 variabilný symbol: 693. K prihláške je potrebné priložiť aj potvrdenie o zaplatení poplatku. Ďalšie informácie nájdete na www stránke http://www.lm.utc.sk, resp. http://www.fel.utc.sk .
Prijímacie skúšky do 1. ročníka v akademickom roku 2006/2007 na denné bakalárske štúdium na DP v Liptovskom Mikuláši sa budú konať v dvoch termínoch:
- 19. 6. 2006 (termín podania prihlášky do 30. 4. 2006)
- 4. 9. 2006 (termín podania prihlášky do 20. 8. 2006)
Predpokladaný počet prijatých študentov je 100.

Štruktúra pracoviska

Dve katedry DP EF – Katedra základov inžinierstva a Katedra experimentálnej elektrotechniky sa zaraďujú k siedmim katedrám EF ŽU v Žiline. Pedagogické zameranie vychádza z tradičných a nových študijných odborov na EF ŽU, ktoré súvisia s rozvojom regiónu Žilinského kraja a celej Slovenskej republiky.
Na DP sa pre pedagogické účely vybudovalo viacero laboratórií so zameraním na elektrotechniku, elektroniku, experimentálnu fyziku a materiály, optické komunikácie, elektroakustiku, informatiku, meranie a spracovanie signálov. Vo výstavbe je laboratórium pre telekomunikácie. Počítačové učebne sú pripojené na internet. Všetky laboratóriá sú pre študentov prístupné pre ich samostatnú prácu. Študenti sa zapájajú do riešenia čiastkových odborných úloh v oblasti elektrotechniky a telekomunikácií.

Vedecká práca

Príslušníci DP EF sú spoluriešiteľmi vedeckých projektov, publikujú, aktívne sa zúčastňujú na vedeckých podujatiach, zorganizovali viaceré vedecké konferencie. Vedecké aktivity sú podložené dlhoročnou spoluprácou s ústavmi Slovenskej akadémie vied a technickými univerzitami na Slovensku i v zahraničí. Nadviazanie spolupráce s podnikateľskou sférou s cieľom postupne realizovať výsledky výskumu by bolo prospešné pre región Liptova.
Matematici sa orientujú hlavne na teóriu pravdepodobnosti a reálne funkcie. Fyzici sa zaoberajú modelovaním a diagnostikou fyzikálnych vlastností tenkých vrstiev, ktoré sa používajú napr. v optoelektronike, fotovoltaike, mikroelektronike a mikrosystémovej technike.
V roku 2004 bolo v Lipt. Mikuláši zmluvou medzi ŽU a Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave zriadené Spoločné laboratórium tenkých vrstiev. Zmluvné strany spolu budujú experimentálnu základňu, uchádzajú o výskumné projekty, organizujú konferencie a v tejto oblasti spolupracujú s ďalšími aj zahraničnými inštitúciami.
Na DP EF sa ďalej rozvíja výskum v oblasti alternatívnych energetických zdrojov - problematika spracovania tepelnej solárnej energie pomocou koncentrátorov a tepelných motorov. V súčasnosti sa v spolupráci firmou Goldensun Slovakia s.r.o. a so Strojníckou fakultou ŽU vyvíja prototyp piestového parného stroja ako súčasti koncentračného solárneho zariadenia. Súbežne s tým sa v rámci inštitucionálneho projektu konštruuje heliostatická plošina na meranie intenzity priameho slnečného žiarenia a ďalších meteorologických parametrov.
Ďalšou oblasťou výskumu sú nové typy úsporných svetelných zdrojov verejného osvetlenia. V súvislosti s touto problematikou bol vykonaný audit verejného osvetlenia niektorých vybraných slovenských miest.

Študenti

Ubytovanie pre študentov je zabezpečené na vysokoškolskom internáte v 1- až 3-posteľových izbách so štandardným vybavením v areáli DP EF. Internát má zrekonštruované sociálne zariadenia a novovybudované kuchynky. Obedy poskytuje stravovacie zariadenie v priestoroch DP EF.
Každá izba je vybavená pripojením na internet, ktoré bolo svojpomocne vybudované vďaka sponzorskému daru spoločnosti KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. Študenti môžu teda aj na internáte využívať elektronické študijné zdroje a informačný systém ŽU. Individuálny prístup na internet sa osvedčil aj pri využívaní simulačných programov vo výučbe. Študijné pramene ďalej môžu študenti čerpať v Univerzitnej knižnici v Žiline a v Akademickej knižnici Akadémie ozbrojených síl v L. Mikuláši.
Študenti majú k dispozícii vysokoškolský klub a športové vyžitie v rámci plánovanej telesnej výchovy a záujmovej činnosti vo voľnom čase. Môžu si vybrať z mnohých športových disciplín - športové hry, posilňovanie, stolný tenis, tenis, lyžovanie, cykloturistika, pešia turistika, kanoistika, rafting, kondičný beh. Pre študentov organizujeme turistické akcie a súťaže v športovej hale v areáli DP EF, v areáli vodného slalomu i v okolí mesta. Pri niektorých aktivitách a súťažiach spolupracujeme s Ústavom telesnej výchovy ŽU v Žiline.

Ciele do budúcnosti

Kvalitu vysokoškolského vzdelávania možno charakterizovať širokou prepojenosťou vyučovacieho procesu s vedeckou a výskumnou činnosťou, využívaním informačných a komunikačných technológií. Značne sa rozšírilo spektrum informačných zdrojov vhodných pre vzdelávacie aktivity a ich celosvetová dostupnosť pomocou internetu. Medzi hlavné zámery EF ŽU vo vzdelávacej činnosti patrí podpora kvality, zavádzanie nových foriem a modernizácia obsahu vzdelávania. Všetky tieto faktory sa premietajú aj do vyučovacej činnosti zapájaním študentov do riešenia čiastkových problémov a aktualizáciou obsahu vyučovania v jednotlivých odboroch. Do rámca vyššie spomenutých cieľov zapadajú aktivity DP EF akreditovať bakalársky stupeň nového študijného programu Digitálne technológie v študijnom odbore Telekomunikácie.
S cieľom zvýšiť záujem žiakov o prírodné vedy a techniku a už v skorom veku ich motivovať ku štúdiu na technickej univerzite sa v júli 2005 v Žiline uskutočnil 1. ročník Detskej univerzity EF ŽU (http://duef.utc.sk). 1. ročník úspešne absolvovalo 105 detí základných škôl vo veku od 6 do 11 rokov. Deti sa stali na krátku dobu „vysokoškolskými študentmi“. Štúdium plné poznatkov, názornosti, hry a zábavy bolo ukončené promóciou za účasti rodičov, na ktorej žiaci dostali diplom s titulom “bakalárik“. DP EF plánuje zorganizovať Detskú univerzitu v týždni od 17.7.2006. Štúdium budú tvoriť prednášky univerzitných pedagógov prispôsobené veku a záujmom detí doplnené praktickými ukážkami a laboratórnymi cvičeniami.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. 4 hi-tech inovácie, ktoré zmenia Slovensko
 2. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 3. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma
 4. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok
 5. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 8. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 9. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 10. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 1. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 2. QSI International School of Bratislava
 3. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 4. Pestovateľské workshopy pre deti v Šamoríne
 5. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 6. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok
 7. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 8. Najmenšie ponožky sa už nestrácajú
 9. Zahraničná študentská mobilita bez bariér
 10. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 22 159
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 13 180
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 140
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 4 761
 5. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 872
 6. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 3 747
 7. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 698
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 497
 9. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 3 309
 10. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 197

Blogy SME

 1. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #19 - Lieky v domácom liečení
 2. Michaela Macejková: Školský zápisníček II: Keď zazvoní
 3. Ladislav Boršoš: Taraba “gate”…
 4. Tupou Ceruzou: Šikana
 5. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera?
 6. Ján Marton: Revolúciu v manažmente vody organizujú progresívni blázni, vodníci a podvodníci na ministerstve pôdohospodárstva
 7. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia
 8. Irena Šimuneková: Farby jesene
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 22 263
 2. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 10 340
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 118
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 821
 5. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 571
 6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 827
 7. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 3 804
 8. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid 2 735
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku.

Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia. Nemocnica uzná niekoľko výnimiek zo zákazu návštev.


6 h
Úvodné buly hodil hokejový vicemajster sveta Ján Laco, v zelenom tím SERAFINS EAGLES vs BLACK HORSE

Liptovská hokejová liga sa pre koronavírusovú pandémiu pred dvoma rokmi nedohrala, minulý rok sa ani nezačala hrať. Ale tento ročník práve odštartoval uplynulý víkend. Na úvodný zápas celého ročníka prišiel prvé buly vhodiť hokejový vicemajster sveta Ján Laco.


6 h
Po rekonštrukcii investuje mesto 70-tisíc eur.

Mesto mení poškodený liaty asfalt za zámkovú dlažbu v úseku s dĺžkou viac ako 300 metrov.


11 h
Ilustračné foto.

Od začiatku októbra musia obyvatelia Závažnej Poruby, Smrečian a Žiaru chodiť na poštu na liptovskomikulášske sídlisko Podbreziny. Do mesta budú musieť dochádzať aj obyvatelia Liptovskej Ondrašovej. V Komjatej fungujú ľudia bez pošty už od jari.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Môžu sa majitelia bytov brániť pred fajčiarmi na balkónoch? S otázkami sme sa obrátili na právnika, bytového správcu i realitného makléra.


18. okt

Protestnú akciu s blokádou cesty organizujú na podporu nemocníc.


14 h

Odškodnenie vo výške 3 284 eur musí zaplatiť akciová spoločnosť SAD Prievidza žene, ktorá v decembri 2018 spadla na prievidzskej autobusovej stanici a zlomila si ruku.


SITA 12 h

Na trati Zvolen - Levice aktuálne vlaky nepremávajú.


6 h

Blogy SME

 1. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #19 - Lieky v domácom liečení
 2. Michaela Macejková: Školský zápisníček II: Keď zazvoní
 3. Ladislav Boršoš: Taraba “gate”…
 4. Tupou Ceruzou: Šikana
 5. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera?
 6. Ján Marton: Revolúciu v manažmente vody organizujú progresívni blázni, vodníci a podvodníci na ministerstve pôdohospodárstva
 7. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia
 8. Irena Šimuneková: Farby jesene
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 22 263
 2. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 10 340
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 118
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 821
 5. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 571
 6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 827
 7. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 3 804
 8. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid 2 735
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu