Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

GYMNÁZIUM M. M. HODŽU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Píše sa rok 1919. Otvára sa kronika Hodžovho štátneho reálneho gymnázia.
Jej bránami prešli už stovky študentov. Medzi nimi sú nielen tí, čo sa ďalšou prácou podieľali na rozvoji nášho regiónu, ale i tí, ktorí sa natrvalo zapísali do dejín svojho národa. M. Rúfus, A. Plávka, D. Chrobák, R. Brtáň, J. Lenko, A. Groma, M. Ksandr, P. Strauss a mnohí ďalší.
Píše sa rok 2006. Gymnázium M. M. Hodžu i dnes otvára svoje brány. Študentom, ktorí majú pred sebou veľké ciele a ktorí hľadajú príležitosť, ako ich dosiahnuť. Tým, ktorí vedia na sebe pracovať a ktorí hľadajú miesto, kde sa môžu realizovať a dobre sa pripraviť na ďalšie štúdium.

Tradícia verzus novátorstvo

Gymnázium M. M. Hodžu patrí ku školám s bohatou históriou. Táto história je nielen našou pýchou, ale aj záväzkom udržať vysoký kredit školy v regióne i v celoslovenskom meradle. Preto škola cieľavedome zavádza nové aktivity do vyučovacieho i riadiaceho procesu, pružne reaguje na možnosti, ktoré poskytuje doba. Dnes si už škola sama musí na seba a svoje plány zarábať. Ideálnym spôsobom na to sú projekty. Momentálne je v schvaľovacom procese šestica veľkých a viacero menších rozvojových projektov a ďalšie projekty sú v procese prípravy. Všetky smerujú k tomu, aby naša škola bola modernou, dynamickou a otvorenou školou, na ktorú môžu byť všetci obyvatelia liptovského regiónu hrdí.
Škola pripravuje ľudí nie pre dnešné dni, ale pre budúcnosť. Spoločnosť sa jednoznačne uberá tam, kde vysokú cenu budú mať aktuálne informácie a schopnosť s nimi pracovať.
Školská knižnica poskytuje svoje služby študentom aj zamestnancom gymnázia. Knižničné zbierky obsahujú beletriu a odborné knihy. Školská knižnica sa snaží v rámci svojich finančných možností rozširovať knižničné zbierky o nové tituly.
Hodnotiacim kritériom modernizácie je zaiste v prvom rade to, do akej miery ju v každodennom živote pociťuje každý žiak. Naši žiaci majú v škole možnosť kopírovať, prakticky nonstop sú k dispozícii počítačové učebne s internetovým pripojením v rámci (aj mimo) vyučovania, majú možnosť tlače svojich dokumentov a prác (zadarmo) možnosť využívania digitálnej kamery a fotoaparátu. Tak sú vytvorené podmienky, aby nielen vyučovanie, ale aj príprava žiaka naň zodpovedala požiadavkám modernej spoločnosti.
Budujeme vnútorný elektronický informačný systém, ktorého základom je údajový server, kde si budú môcť nájsť študenti študijné materiály, ale aj práce SOČ či seminárne práce svojich spolužiakov. Súčasťou systému je aj internetová stránka www.gymlm.sk, kde sa objavujú všetky dôležité informácie pre verejnosť.
Informácie o vysokých školách sú pre žiakov veľmi dôležité. Gymnázium má hlavne pripravovať na štúdium na vysokých školách a  výber tej správnej vysokej školy je pre budúcnosť študenta rozhodujúci. Počet vysokých škôl už dosiahol hranicu, keď nie je možné, aby sa vytvorili podmienky na prezentáciu každej z nich individuálne. Rozhodli sme sa organizovať Dni výchovného poradenstva, kde môžu vysoké školy hutne a veľmi adresne osloviť svojich potenciálnych študentov. Podujatie organizuje s podporou mesta Liptovský Mikuláš pani Daneková pre všetky stredné školy v regióne. Tak sa informácie dostanú i k študentom tých stredných škôl, kde by predstavitelia fakúlt nemali možnosť zavítať.
Pre skvalitnenie informovanosti sa študenti končiacich ročníkov majú možnosť zúčastniť Akadémie a VAPAC-u, tj. veľtrhu vysokých škôl, alebo trhu práce - EURES. Rovnako sa pravidelne organizujú prednášky a besedy v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši, s bankovými a finančnými inštitúciami.
Od tohto školského roku sa spustila do prevádzky Internetová žiacka knižka (IZK), ktorej ambíciou je sprostredkovať rodičom aktuálne informácie o známkach a iných výsledkoch práce ich dieťaťa pomocou moderného a čoraz rozšírenejšieho média - internetu.

Keď práca prinesie svoje ovocie...

Gymnázium M. M. Hodžu je školou, ktorá vníma žiaka ako individualitu a dokáže mu vytvoriť podmienky na to, aby mohol prejaviť svoj výnimočný talent, hovorí L. Veselovská, držiteľka medaily z medzinárodného kola geografickej olympiády v Slovinsku (2005), účastníčka Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov v Turecku, účastníčka celoštátnych kôl v Geografickej olympiáde (2x), Biologickej olympiáde – projektová časť (4x), v SOČ, v súťaži Poznaj a chráň (2x). „Vďaka mnohým súťažiam, do ktorých som sa zapojila, som získala veľa nových poznatkov a skúseností, ktoré sa priamo na vyučovacích hodinách získať nedajú. Naučila som sa logicky a kriticky myslieť, písať odborné práce, vypracovávať projekty, spoznala som veľa nových ľudí na Slovensku, ale aj na celom svete. Obidve medzinárodné olympiády prebiehali v angličtine (obhajoby prác aj písanie testov), takže som sa zdokonalila v tomto jazyku. Keďže som kvôli súťažiam nemala veľa času na školu, mala som individuálny študijný plán. Okrem možnosti takto študovať mi škola poskytla finančné prostriedky a pomohla nadviazať niekoľko kontaktov, ktoré som potrebovala na projekty,“ hovorí Lenka.
Úspechy Lenky Veselovskej nie sú ojedinelé, V predošlých rokoch sa medzinárodných olympiád zúčastnili študenti M. Pešta (3. miesto na Medzinárodnej chemickej olympiáde v indickom meste Bombaj v roku 2001), P. Čendula (člen slovenského družstva na medzinárodnej fyzikálnej súťaži), V. Vyšná (Medzinárodná biologická olympiáda). Účasť našich študentov v celoštátnych kolách súťaží teda vôbec nie je zriedkavosťou.
Záujmové oblasti našich študentov sú naozaj pestré. Škola sa snaží vytvárať im, najmä keď ide o výnimočné talenty, optimálne podmienky na vlastnú realizáciu. Napokon z radov našich študentov pochádza aj olympijský víťaz Michal Martikán. I to je jeden z dôvodov, prečo sa podpora športových aktivít žiakov vníma ako jedna z pozitívnych stránok školy. Nádejní hokejisti, plavci či atléti – títo všetci majú šancu svoje športové sny popri štúdiu realizovať. Nie raz svojimi výkonmi dôstojne reprezentovali naše gymnázium.

Škola verzus život

Komunikácia je základ prosperity i porozumenia. Okrem spôsobilosti pracovať s informáciami bude pre úspešnosť ľudí nutná aj schopnosť komunikovať, vedieť obhajovať svoj názor, počúvať a tvorivo myslieť.
Študenti sa zapájajú do činnosti Debatného klubu, v ktorom majú možnosť na princípoch akademickej debaty rozvíjať schopnosť prezentovať a presadiť svoj názor, naučiť sa kriticky myslieť a získať všeobecný prehľad a tvorivo pracovať a spoznávať nových ľudí. Jeho aktivity prekročili brány školy a v tomto školskom roku sme v rámci Slovenskej debatnej ligy privítali debatérov z celého stredného Slovenska.
Gymnazistom určený časopis – GUČ – je občasník, na ktorom pracujú samotní študenti školy. Slúži na rozvoj zručností literárnych a v nemalej miere aj organizačných. Zároveň pobaví a prinesie nové informácie týkajúce sa života školy či mesta.

Škola nie je sama

V súčasnosti je prepojenie školy a praktického života priam nevyhnutnosťou. Aj preto naša škola kladie do popredia aktivity, ktoré sú založené na spolupráci s inými inštitúciami. Ukázalo sa, že tento prístup je správny a oceňujú ho najmä samotní študenti. A tak sa prechod zo školy do reálneho života stáva čímsi prirodzeným, absolvent nášho gymnázia využíva už získané praktické zručnosti, ktoré jeho rovesníci častokrát pokladajú za nové.
V škole má už dlhoročnú tradíciu spolupráca s Ligou proti rakovine, ktorá vo svojom programe má i spoluprácu so školami v rámci onkologickej výchovy. Patríme k pilotným školám, kde sa onkologická výchova vyučuje. Zo začiatku ako nepovinný predmet, teraz ako krúžok onkologickej výchovy. Je pozoruhodné, že niektoré študentky pracujú v krúžku viac ako tri roky. Naša činnosť je veľmi pestrá a užitočná (napr. pomoc onkologickým pacientom -zbierky hračiek, kníh, kreslenie vymaľovánok s básničkami). Zúčastňujeme sa každoročne verejnej zbierky ku Dňu narcisov a Dňa jabĺk, ktorý je zameraný na boj proti fajčeniu. Zapojili sme sa do súťaže mladých novinárskych talentov zameranej na pasívne fajčenie vydaním školského časopisu. Deň čajov má za sebou druhý ročník, ktorý sa študentom veľmi páčil. Pre žiakov osemročného štúdia usporadúvame onkologické súťaže. Plánujeme pripraviť Gastro deň, a tak poukázať na zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je kvalitná a vyvážená strava.
Ekologické zameranie osemročného štúdia - to nie je len ekológia ako vyučovací predmet. Naopak, rozvinula sa úzka spolupráca so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva. Jej výsledkom sú prednášky, besedy, ekodopoludnia, výučba v priestoroch múzea, ale aj organizovanie náučných terénnych exkurzií, na ktorých sa spolupodieľajú svojou lektorskou činnosťou pracovníci múzea. Vyvrcholením spolupráce bola spoločná prezentácia na 2. ročníku celoslovenského Fóra pedagogiky v Bratislave v rámci tvorivých dielní v roku 2005.
V súvislosti s dlhoročnými tradíciami nemožno obísť ani družobný kontakt s Gymnáziom v Kroměříži. Čas ani spoločenské zmeny nič nezmenili na tom, že i dnes pedagógovia a žiaci na oboch stranách nachádzajú nových priateľov. Výmena skúseností, názorov jednotlivých pedagógov a športové zápolenie žiakov – to sú atribúty, na ktorých je postavený základ v prvom rade ľudských kontaktov.

Nie je dôležité, čo vieme, ale čo dokážeme

Dnešná moderná škola má okrem kvalitnej výučby poskytnúť aj dostatočný priestor pre vlastné aktivity žiakov. Obzvlášť, ak aktivity otvárajú možnosť vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi vedením školy a pedadagogickým zborom na jednej strane a študentmi na strane druhej. Je to práve študentská samospráva, ktorá svojou činnosťou ukázala, že študent sa môže stať rovnocenným partnerom a podieľať sa na skvalitnení práce školy. Rovnako vytvára priestor pre zmysluplné využívanie voľného času študentov a ich zábavu. Za všetky aspoň jeden príklad – Študentský ples. Členovia študentskej samosprávy - zástupcovia jednotlivých tried - svojou doterajšou činnosťou dokázali schopnosť nielen samostatne organizovať podujatia v rámci školy, ale aj participovať pri príprave a realizácii podujatí v spolupráci inými inštitúciami. Okrem týchto akcií nadviazala spoluprácu so študentskými radami na iných slovenských gymnáziách (napr. na Golianovej ulici v Nitre). Ďalšou novinkou, v našom regióne ojedinelou, je Gymnaziálne fórum, ktoré sa organizuje dvakrát ročne a vytvára príležitosť na diskusiu medzi vedením školy, pedagogickým zborom a študentmi na rôzne, v danej dobe aktuálne témy. Rovnako atraktívnou formou približuje život v našej škole Deň otvorených dverí, určený nielen potenciálnym záujemcom o štúdium u nás, ale aj širokej verejnosti.
Osobitne si vážime činnosti, ktoré sú od prvotného nápadu cez prípravu až po realizáciu výsledkom aktivity a samostatného tvorivého prístupu študentov. Ide napríklad o školský rozhlas alebo samostatnú reláciu v TV LIPTOV s názvom Zvonííí... Iní študenti si už viacero rokov spestrujú čas mimo školy aj na divadelných doskách študentského divadielka Fjasko. Gymnázium M. M. Hodžu má svojich zástupcov, ktorí sú členmi komunitnej nadácie Filantropi Liptova.
Súčasná spoločnosť vyžaduje od mladého človeka schopnosť tímovo pracovať, pružne reagovať a tvorivo pristupovať k vzniknutým problémom. Trojročný školský projekt LINKS – Väzby (2000-2003) navyše poskytol priestor na zdokonalenie komunikačných schopností našich študentov. Uskutočnil sa v rámci aktivít programu Európskej únie Sokrates. Našimi partnerskými školami boli stredné školy v Belgicku (Gent), v Litve (Kupiškis) a v Rakúsku (Baumgartenberg). Cieľom projektu bolo vzájomné spoznávanie sa, predstavenie historických a geografických zaujímavostí našich krajín a regiónov, nadviazanie osobných kontaktov i práca s IKT. Výsledky prác boli prezentované aj v rámci výmenných pobytov študentov a vyučujúcich. Využijúc skúsenosti z medzinárodnej spolupráce sme sa aj v tomto roku stali účastníkmi nového projektu s názvom Malý princ. V ňom rozvíjame spoluprácu s partnerskými školami v Poľsku (Piekary Slaskie) a v Rumunsku (Bukurešť, Hereclean - Cluj). Už v máji vycestujú naši zástupcovia do Bukurešti, aby prezentovali výsledky doterajšej práce, okrem iného dramatické spracovanie príbehu o malom princovi.
Za zmienku isto stojí aj fakt, že Gymnázium M. M. Hodžu navštevujú aj zahraniční študenti. V spolupráci s Rotary klubom každoročne privítame 1-3 študentov z rôznych častí sveta, ktorí majú možnosť nielen spoznať krásy nášho kraja a jazyka, ale svojimi názormi a prezentáciou rodnej krajiny vo vlastnom jazyku sú každopádne vítaným oživením výuky cudzích jazykov.

Maturity – a čo ďalej ?

Úroveň tej-ktorej školy je dnes možné posúdiť aj podľa nezávislých meraní. Externá časť maturitnej skúšky - test centrálne zadávaný Ministerstvom školstva, rovnaký a s rovnakými podmienkami na všetkých školách, je práve takýmto meradlom. Úspešnosť našich žiakov na týchto testoch zaraďuje Gymnázium M. M. Hodžu medzi nadpriemerné gymnáziá v celoštátnom meradle - napr. z anglického jazyka na úrovni A (náročnejšej) sme boli vyhodnotení ako pätnáste z vyše 200 gymnázií na Slovensku, rovnaké umiestnenie sme dosiahli z nemeckého jazyka na úrovni B. Ešte viac nás však teší, že všetci žiaci Gymnázia M. M. Hodžu sa umiestnili nad celoštátnym priemerom gymnázií.
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu je školou, ktorá pripravuje študentov na ďalšie vzdelávanie, najmä na vysokú školu. Úspešnosť uplatnenia študentov za posledných päť rokov je výborná, nakoľko 90-95% je prijatých na vysokú školu. Väčšinou sú to školy a odbory veľmi rôznorodé, s humanitným, prírodovedným alebo technickým zameraním. Naši študenti sú úspešní aj na vysokých školách, ktoré patria k najviac preferovaným, napríklad právo, veterinárne lekárstvo, medicína, architektúra, medzinárodné vzťahy či politológia. Mnohí študujú aj v zahraničí. Česká republika je samozrejmosťou, ale mnohí absolvovali štúdium napr. na univerzite v Utrechte (Holandsko), na stáži v Nemecku, vo Francúzsku alebo v USA.
Štúdium v zahraničí je možné aj počas strednej školy. Na študijné pobyty tohto zamerania cestujú študenti najčastejšie do USA, prípadne si vyberú strednú školu v Európe, či už v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, alebo vo Veľkej Británii. 

Ako to bude ďalej ?!

Škola ponúka štúdium v rámci štvorročného a osemročného gymnázia. Štvorročné štúdium je bez zamerania. Od roku 2004 študujú prváci podľa alternatívneho učebného plánu, ktorý do prvých troch rokov sústreďuje učivo pre všetkých absolventov a v štvrtom ročníku sa žiaci venujú svojim maturitným predmetom. Na ich profilovanie je vyčlenených až 18 hodín týždenne. Osemročné štúdium je zamerané na ekológiu a cudzie jazyky. Od prímy sa študuje alternatívne nemecký alebo francúzsky jazyk a od kvinty anglický jazyk. Škola umožňuje nepovinné štúdium anglického jazyka už od tercie, čo doteraz využili všetci študenti.
Podľa výhľadového plánu sa mala každoročne otvárať jedna trieda v osemročnom a tri triedy v štvorročnom štúdiu. Zmeny v sieti škôl a demografický vývoj nabúrali túto predstavu a počty tried budú záležať na rozhodnutí zriaďovateľa. Aj z pohľadu školy však treba priznať, že medzi uspokojovaním záujmu o štúdium a priemernou kvalitou študentov nie je priama úmernosť. Výsledky absolventov na externej časti maturitnej skúšky však školu radia medzi najlepších 25% gymnázií na Slovensku vo všetkých predmetoch, kde sa táto skúška konala. Deväťdesiatpäť percent našich minuloročných absolventov dosiahlo úspešnosť lepšiu ako celoslovenský priemer absolventov gymnázií.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. Päť chýb pri zateplení strechy
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 2. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 5. Úprava osobného motorového vozidla
 6. Important information for Brazilians living in Slovakia
 7. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 8. Vitajte v postapokalyptickom svete
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 22 646
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 166
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 967
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 633
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 858
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 879
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 572
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 479
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 260
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 247
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Tvorba rozpočtu mesta na rok 2021 je ohrozená, tvrdí primátor

Tvorba rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 je podľa primátora Jána Blcháča ohrozená.

Ján Blcháč.

Rozbehnutý Tatran pozastavila až pandémia

Po výborne rozbehnutej 10-zápasovej futbalovej bilancii bez prehry pre druholigový MFK Tatran Liptovský Mikuláš mu dočasnú stopku vystavila koronavírusová pandémia.

Je otázne či Tatran v tohto sezónnej jesennej časti ešte zažije ligovú atmosféru.

V mimoriadnych situáciách bude mesto spolupracovať s akadémiou

Mesto Liptovský Mikuláš bude v mimoriadnych situáciách spolupracovať s Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?