Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Revúcka škola: od vyučovania k učeniu sa pre šťastný a tvorivý život detí

Dominantou obce Liptovské Revúce, ktoré ležia južne od Ružomberka, v doline vytvorenej riekou Revúca v pohorí Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, je Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ). Súčasťou areálu školy je hlavná budova školy spolu so školským klubom detí, budova materskej školy a školských dielní, telocvičňa, školská jedáleň a školská bytovka.

V hlavnej budove sa začalo vyučovať 23. novembra 1970, takže v tomto školskom roku sme si slávnostne pripomenuli 35. výročie jej vzniku. Dovtedy sa žiaci učili v starých budovách v každej časti obce v Nižnej, Strednej a Vyšnej Revúcej. Starší žiaci navštevovali základnú školu v susednej obci Liptovská Osada. V spomenutom roku mala škola 350 žiakov, v súčasnosti je to len 159 žiakov v ZŠ a 27 detí v MŠ, čo je svedectvom toho, že populačná krivka klesá aj v našej obci.
V súčasnosti je škola právnym subjektom, rozpočtovou organizáciou, jej zriaďovateľom je obec so štatutárnym zástupcom Jánom Borovským.
Na základe výberového konania nastúpila v júli 2004 do funkcie riaditeľky ZŠ (po predchodcoch - riaditeľoch: Mudrončíkovi, Matušekovi, Vaculíkovi, Švidroňovi a Kučerovi) Marta Mastišová. V máji 2005 došlo k zlúčeniu ZŠ s MŠ, kedy vznikol nový subjekt Základná škola s materskou školou.

Ambície novej riaditeľky

Vo svojej koncepcii rozvoja školy som si vytýčila posilniť výučbu cudzích jazykov, čo sa hneď aj uskutočnilo a popri nemeckom jazyku sa začal na škole vyučovať aj anglický jazyk.
Ďalšou úlohou je zlepšiť kvalitu a podmienky vzdelávacieho procesu pre učiteľov i žiakov. Pokračujeme vo vybavovaní počítačovej učebne, v ktorej máme pätnásť počítačov pripojených na internet. Podarilo sa nám zriadiť novú multimediálnu učebňu s televízorom, počítačom,  tlačiarňou, DVD prehrávačom, datavideoprojektorom a digitálnym fotoaparátom. Súčasťou tejto učebne je aj nový kútik regionálnej výchovy s výstavkou odevov, predmetov a výšiviek, fotografií z histórie našej obce.
Jednou z mojich  úloh je aj rozvoj školy z hľadiska jej materiálno-technického vybavenia a údržby. Zakúpili sme niekoľko novších učebných pomôcok, ako sú rôzne náučné knihy, encyklopédie, aplikačné názorné pomôcky, fólie, CD a pod.
Z väčšej údržby sa nám v mojom funkčnom období zatiaľ podarilo vymeniť zničenú podlahovú krytinu v troch učebniach, vymeniť zastaraný nábytok, koberce a stoličky v zborovni a riaditeľni, vylepšiť interiér chodieb a zatemniť žalúziami jednu učebňu. V budúcnosti by sme chceli postupne vymieňať nevyhovujúci nábytok v učebniach.

Výchovno-vzdelávací cieľ

V mojej koncepcii vychádzam z koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania Národného programu SR, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Aj naša pedagogická práca je orientovaná na rozvoj osobnosti žiaka. Našou víziou je: „V škole prejdeme od vyučovania k učeniu sa pre šťastný a tvorivý život detí.“ To znamená, že našich žiakov budeme viesť k aktívnemu osvojovaniu si vedomostí, pričom im učiteľ bude pomáhať a nebude im predkladať a odovzdávať hotové vedomosti. Uvedomujeme si, že táto zmena učenia sa žiakov nie je ľahká a vyžaduje si hlavne zo strany učiteľov veľa úsilia a ďalšieho vzdelávania pre získanie nových kompetencií. Do výchovno-vyučovacieho procesu sa snažíme vnášať nové metódy a formy práce podporované modernými informačno-komunikačnými technológiami a projektovým vyučovaním.
Naším cieľom je čo najlepšie obstáť v súčasnej konkurencii škôl a uspokojiť požiadavky rodičov a žiakov čo najlepšie. Myslím si, že sa nám to darí, čo sa odzrkadľuje aj v úspešnosti riešenia matematických olympiád, Pytagoriád, v súťažiach v prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína, v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, v športových, výtvarných a iných súťažiach. Naši žiaci 9. ročníka úspešne zvládli v tomto školskom roku cvičný monitor Komparo aj Monitor 9 s priemernou percentuálnou úspešnosťou školy v matematike 71,6% a v slovenskom jazyku 77,8%. Problémy nemáme ani v rozmiestňovaní našich žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy. V tomto školskom roku nám odchádza na gymnáziá 5 žiakov, na stredné školy 8 žiakov a na odborné učilištia 8 žiakov.

Úspechy školy

Veľmi pekné úspechy dosahujú naši žiaci v športe. V súťaži Škola roka sme už päťkrát za sebou získali v rámci okresu 2., 3. a trikrát 1. miesto. Vo vitríne na dolnej chodbe školy môžete uvidieť už do 60 pohárov a ocenení, ktoré naši žiaci dostali za 1., 2. a 3. miesta v okresných, regionálnych, krajských, ba dokonca aj v celoslovenských súťažiach. Tieto umiestnenia získali žiaci v streľbe zo vzduchovky, volejbale, basketbale, futbale, vybíjanej, atletike a gymnastike.
Úspešných riešiteľov mávame i v Pytagoriádach, vo fyzikálnej a matematickej olympiáde, tohto roku získala jedna žiačka. v okresnom kole 1. miesto. Vlani v speváckej súťaži Slávik Slovenska získala naša žiačka v okresnom kole 2. miesto a reprezentovala nás aj na kraji.
Často sa nám darí aj vo výtvarných súťažiach. V súťaži na tému hasičských a záchranných prác sa žiaci v mesiaci apríl umiestnili na 1. a 3. mieste. V súťaži Združenia Euroregionu Tatry v Kežmarku na tému Krajina očami detí bola naša žiačka ocenená za originálne poňatie témy – ekológia.

Záujmová činnosť pre žiakov

Pretože je naša škola vzdialená od mesta Ružomberok 25 km, kde hlavným poskytovateľom záujmových činností je Centrum voľného času, snažíme sa našim žiakom ponúkať čo najviac možností pre rozvoj ich talentu a uplatnení záujmu. V našej škole máme krúžky športové, počítačové, cudzích jazykov, matematický, krúžok šikovných rúk, regionálny, ktoré vedú naši učitelia prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Ďalej majú možnosť žiaci na našej škole navštevovať krúžky tanečné v spolupráci Liptovským tanečným centrom v Liptovskom Mikuláši. V spolupráci so SUŠ v Ružomberku môžu absolvovať hru na klavíri, gitare a výtvarný krúžok.
Aktivity mimo vyučovania

Pravidelne v každom školskom roku zabezpečujeme pre žiakov 4. ročníka plavecký výcvik na krytej plavárni v Ružomberku. Pre žiakov 8. ročníka lyžiarsky kurz na revúckom vleku, ktorý nám naša obec a tohto roku už spoločnosť „Revúckeho raja“ poskytujú vždy zdarma.
So žiakmi pravidelne organizujeme zberové činnosti, ako je zber starého papiera, železného šrotu i liečivých rastlín. V minulom školskom roku sme z uvedených zberov získali 16 800 korún.
V jarných mesiacoch organizujeme podujatia smerujúce k ochrane životného prostredia, ako je upratovanie a čistenie okolia školy, čistenie brehov a koryta našej rieky Revúca.
V mesiaci máj býva zvykom, že medzi žiakov zavíta náš rodák Miroslav Saniga, krorý sa vždy rád podelí so svojimi zaujímavými poznatkami z výskumov z oblasti ornitológie. Tieto stretnutia sú vždy spojené s vychádzkami do okolia - do revúckej prírody, na ktoré sa naši žiaci vždy veľmi tešia.


Už tradične každý rok stavajú chlapci 9. ročníka dievčatám máj, ktorý si samy vyzdobia peknými farebnými stužkami. Stavanie mája je vždy sprevádzané spevmi a tancami žiakov celej školy. Niektorí žiaci prídu v tento deň do školy oblečení v revúckom kroji.
Ďalšou tradičnou akciou je poriadanie školského karnevalu v našom  kultúrnom dome v spolupráci s rodičmi a sponzormi našej obce. Na karnevale nikdy nechýba hudba, tanec, tombola a ani občerstvenie.
V spolupráci s riaditeľkou Miestneho kultúrneho strediska v obci organizujeme cez jarné prázdniny súťaž v stavaní snehových sôch, v mesiaci apríl kvízy na tému ochrany prírody, histórie obce, knižnice a pod. Cez letné prázdniny robievame so žiakmi športovo-turistické aktivity – Prázdninové dvory. Každý rok naši učitelia pripravujú so žiakmi kultúrne programy na podujatia, ako je Úcta k starším, Vianoce, Deň matiek, Revúcke halušky a iné organizované Miestnym kultúrnym strediskom.

Škola a financie

Prijatie zákona o financovaní základných a stredných škôl prostredníctvom normatívu na žiaka si väčšie školy pochvaľujú. Školy s nižším počtom žiakov, medzi ktoré patrí aj naša, môžu mať pri takomto systéme financovania vážne problémy. I keď nám normatív zatiaľ postačuje, v budúcnosti môžeme mať tiež problémy. Neustály nárast cien za energiu, vodu a iné rôzne poplatky napr. Úradu životného prostredia za znečisťovanie ovzdušia zdrojom ktorého je v dedinských školách kotolňa, poplatky za revízie kotolne, komínov, elektrického zariadenia, meranie emisií z kotla a pod., nám odoberajú značnú časť z nášho rozpočtu. Veľmi málo financií, alebo takmer žiadne, nám zostáva na väčšiu údržbu alebo vybavenie školy. Neostáva nám potom nič iné, ako hľadať pomoc u sponzorov z radu rodičov, alebo zapájaním sa do projektov. V súčasnosti máme naplánované zapojiť sa do projektu v oblasti športu Otvorená škola, v rámci ktorého by sme si chceli vymeniť už veľmi poškodený sklobetón a okná na telocvični, poprípade dokončiť vybudovanie športových ihrísk v areáli našej školy.

Čo ich najviac trápi?

Ako bolo v úvode spomenuté, naše budovy sú už tridsaťpäť rokov staré a väčšia údržba, okrem opakovaných opráv striech lepenkami, výmeny odkvapových rúr na hlavnej budove, vymaľovania priestorov, výmeny palubovky a svetiel v telocvični, na nich vykonaná nebola. Nevyhnutne by sme potrebovali vymeniť rovné strechy za sedlové, lebo v našom horskom prostredí sú nevyhovujúce, a tak  každý rok zápasíme so zatekaním do budov, zateplenie budov, výmenu okien, rekonštrukciu školských sociálnych zariadení, generálnu opravu vodovodného potrubia. Financie na uvedené rekonštrukcie sa budeme snažiť získať z eurofondov za podpory a pomoci nášho zriaďovateľa, ktorému tiež na revúckej škole veľmi záleží. Svedčí o tom aj naplánovaných 300 tisíc Sk z obecného rozpočtu na opravu, prípadne výmenu zhrdzaveného vodovodného potrubia ešte v tomto roku.
I napriek uvedeným problémom sa budeme snažiť naďalej udržiavať chod našej školy tak, aby sa neustále rozvíjala kvalita výchovno-vyučovacieho procesu, čo je zaručené len dobrou spoluprácou medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a vedením obce. Verím, že naším spoločným úsilím bude rozvíjať ZŠ s MŠ v Liptovských Revúcach tak, aby neustále napredovala, a aby čo najlepšie uspokojovala našich zákazníkov, ktorými sú rodičia a ich deti.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 26 816
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 24 057
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 257
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 993
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 694
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 508
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 293
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 596
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 490
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 578
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Koronavírus: Odberné miesta v obciach na Liptove

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v obciach na Liptove

Z novembrového testovania vo Vavrišove.

Koronavírus: Odberné miesta v Ružomberku

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Ružomberku.

Koronavírus: Odberné miesta v Liptovskom Mikuláši

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Liptovskom Mikuláši.

Medlovej tesne ušlo finále v Big Air

Slovenská reprezentantka v snowboardingu Klaudia Medlová skončila v prvom kole Svetového pohára v disciplíne Big Air na siedmom mieste.

Klaudia Medlová si doma zajazdila v hlbokom snehu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Už ste čítali?