Nedeľa, 25. september, 2022 | Meniny má Vladislav

Revúcka škola: od vyučovania k učeniu sa pre šťastný a tvorivý život detí

Dominantou obce Liptovské Revúce, ktoré ležia južne od Ružomberka, v doline vytvorenej riekou Revúca v pohorí Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, je Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ). Súčasťou areálu školy je hlavná budova školy spolu so školským klubom detí, budova materskej školy a školských dielní, telocvičňa, školská jedáleň a školská bytovka.

V hlavnej budove sa začalo vyučovať 23. novembra 1970, takže v tomto školskom roku sme si slávnostne pripomenuli 35. výročie jej vzniku. Dovtedy sa žiaci učili v starých budovách v každej časti obce v Nižnej, Strednej a Vyšnej Revúcej. Starší žiaci navštevovali základnú školu v susednej obci Liptovská Osada. V spomenutom roku mala škola 350 žiakov, v súčasnosti je to len 159 žiakov v ZŠ a 27 detí v MŠ, čo je svedectvom toho, že populačná krivka klesá aj v našej obci.
V súčasnosti je škola právnym subjektom, rozpočtovou organizáciou, jej zriaďovateľom je obec so štatutárnym zástupcom Jánom Borovským.
Na základe výberového konania nastúpila v júli 2004 do funkcie riaditeľky ZŠ (po predchodcoch - riaditeľoch: Mudrončíkovi, Matušekovi, Vaculíkovi, Švidroňovi a Kučerovi) Marta Mastišová. V máji 2005 došlo k zlúčeniu ZŠ s MŠ, kedy vznikol nový subjekt Základná škola s materskou školou.

Ambície novej riaditeľky

Vo svojej koncepcii rozvoja školy som si vytýčila posilniť výučbu cudzích jazykov, čo sa hneď aj uskutočnilo a popri nemeckom jazyku sa začal na škole vyučovať aj anglický jazyk.
Ďalšou úlohou je zlepšiť kvalitu a podmienky vzdelávacieho procesu pre učiteľov i žiakov. Pokračujeme vo vybavovaní počítačovej učebne, v ktorej máme pätnásť počítačov pripojených na internet. Podarilo sa nám zriadiť novú multimediálnu učebňu s televízorom, počítačom,  tlačiarňou, DVD prehrávačom, datavideoprojektorom a digitálnym fotoaparátom. Súčasťou tejto učebne je aj nový kútik regionálnej výchovy s výstavkou odevov, predmetov a výšiviek, fotografií z histórie našej obce.
Jednou z mojich  úloh je aj rozvoj školy z hľadiska jej materiálno-technického vybavenia a údržby. Zakúpili sme niekoľko novších učebných pomôcok, ako sú rôzne náučné knihy, encyklopédie, aplikačné názorné pomôcky, fólie, CD a pod.
Z väčšej údržby sa nám v mojom funkčnom období zatiaľ podarilo vymeniť zničenú podlahovú krytinu v troch učebniach, vymeniť zastaraný nábytok, koberce a stoličky v zborovni a riaditeľni, vylepšiť interiér chodieb a zatemniť žalúziami jednu učebňu. V budúcnosti by sme chceli postupne vymieňať nevyhovujúci nábytok v učebniach.

Výchovno-vzdelávací cieľ

V mojej koncepcii vychádzam z koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania Národného programu SR, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Aj naša pedagogická práca je orientovaná na rozvoj osobnosti žiaka. Našou víziou je: „V škole prejdeme od vyučovania k učeniu sa pre šťastný a tvorivý život detí.“ To znamená, že našich žiakov budeme viesť k aktívnemu osvojovaniu si vedomostí, pričom im učiteľ bude pomáhať a nebude im predkladať a odovzdávať hotové vedomosti. Uvedomujeme si, že táto zmena učenia sa žiakov nie je ľahká a vyžaduje si hlavne zo strany učiteľov veľa úsilia a ďalšieho vzdelávania pre získanie nových kompetencií. Do výchovno-vyučovacieho procesu sa snažíme vnášať nové metódy a formy práce podporované modernými informačno-komunikačnými technológiami a projektovým vyučovaním.
Naším cieľom je čo najlepšie obstáť v súčasnej konkurencii škôl a uspokojiť požiadavky rodičov a žiakov čo najlepšie. Myslím si, že sa nám to darí, čo sa odzrkadľuje aj v úspešnosti riešenia matematických olympiád, Pytagoriád, v súťažiach v prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína, v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, v športových, výtvarných a iných súťažiach. Naši žiaci 9. ročníka úspešne zvládli v tomto školskom roku cvičný monitor Komparo aj Monitor 9 s priemernou percentuálnou úspešnosťou školy v matematike 71,6% a v slovenskom jazyku 77,8%. Problémy nemáme ani v rozmiestňovaní našich žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy. V tomto školskom roku nám odchádza na gymnáziá 5 žiakov, na stredné školy 8 žiakov a na odborné učilištia 8 žiakov.

Úspechy školy

Veľmi pekné úspechy dosahujú naši žiaci v športe. V súťaži Škola roka sme už päťkrát za sebou získali v rámci okresu 2., 3. a trikrát 1. miesto. Vo vitríne na dolnej chodbe školy môžete uvidieť už do 60 pohárov a ocenení, ktoré naši žiaci dostali za 1., 2. a 3. miesta v okresných, regionálnych, krajských, ba dokonca aj v celoslovenských súťažiach. Tieto umiestnenia získali žiaci v streľbe zo vzduchovky, volejbale, basketbale, futbale, vybíjanej, atletike a gymnastike.
Úspešných riešiteľov mávame i v Pytagoriádach, vo fyzikálnej a matematickej olympiáde, tohto roku získala jedna žiačka. v okresnom kole 1. miesto. Vlani v speváckej súťaži Slávik Slovenska získala naša žiačka v okresnom kole 2. miesto a reprezentovala nás aj na kraji.
Často sa nám darí aj vo výtvarných súťažiach. V súťaži na tému hasičských a záchranných prác sa žiaci v mesiaci apríl umiestnili na 1. a 3. mieste. V súťaži Združenia Euroregionu Tatry v Kežmarku na tému Krajina očami detí bola naša žiačka ocenená za originálne poňatie témy – ekológia.

Záujmová činnosť pre žiakov

Pretože je naša škola vzdialená od mesta Ružomberok 25 km, kde hlavným poskytovateľom záujmových činností je Centrum voľného času, snažíme sa našim žiakom ponúkať čo najviac možností pre rozvoj ich talentu a uplatnení záujmu. V našej škole máme krúžky športové, počítačové, cudzích jazykov, matematický, krúžok šikovných rúk, regionálny, ktoré vedú naši učitelia prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Ďalej majú možnosť žiaci na našej škole navštevovať krúžky tanečné v spolupráci Liptovským tanečným centrom v Liptovskom Mikuláši. V spolupráci so SUŠ v Ružomberku môžu absolvovať hru na klavíri, gitare a výtvarný krúžok.
Aktivity mimo vyučovania

Pravidelne v každom školskom roku zabezpečujeme pre žiakov 4. ročníka plavecký výcvik na krytej plavárni v Ružomberku. Pre žiakov 8. ročníka lyžiarsky kurz na revúckom vleku, ktorý nám naša obec a tohto roku už spoločnosť „Revúckeho raja“ poskytujú vždy zdarma.
So žiakmi pravidelne organizujeme zberové činnosti, ako je zber starého papiera, železného šrotu i liečivých rastlín. V minulom školskom roku sme z uvedených zberov získali 16 800 korún.
V jarných mesiacoch organizujeme podujatia smerujúce k ochrane životného prostredia, ako je upratovanie a čistenie okolia školy, čistenie brehov a koryta našej rieky Revúca.
V mesiaci máj býva zvykom, že medzi žiakov zavíta náš rodák Miroslav Saniga, krorý sa vždy rád podelí so svojimi zaujímavými poznatkami z výskumov z oblasti ornitológie. Tieto stretnutia sú vždy spojené s vychádzkami do okolia - do revúckej prírody, na ktoré sa naši žiaci vždy veľmi tešia.


Už tradične každý rok stavajú chlapci 9. ročníka dievčatám máj, ktorý si samy vyzdobia peknými farebnými stužkami. Stavanie mája je vždy sprevádzané spevmi a tancami žiakov celej školy. Niektorí žiaci prídu v tento deň do školy oblečení v revúckom kroji.
Ďalšou tradičnou akciou je poriadanie školského karnevalu v našom  kultúrnom dome v spolupráci s rodičmi a sponzormi našej obce. Na karnevale nikdy nechýba hudba, tanec, tombola a ani občerstvenie.
V spolupráci s riaditeľkou Miestneho kultúrneho strediska v obci organizujeme cez jarné prázdniny súťaž v stavaní snehových sôch, v mesiaci apríl kvízy na tému ochrany prírody, histórie obce, knižnice a pod. Cez letné prázdniny robievame so žiakmi športovo-turistické aktivity – Prázdninové dvory. Každý rok naši učitelia pripravujú so žiakmi kultúrne programy na podujatia, ako je Úcta k starším, Vianoce, Deň matiek, Revúcke halušky a iné organizované Miestnym kultúrnym strediskom.

Škola a financie

Prijatie zákona o financovaní základných a stredných škôl prostredníctvom normatívu na žiaka si väčšie školy pochvaľujú. Školy s nižším počtom žiakov, medzi ktoré patrí aj naša, môžu mať pri takomto systéme financovania vážne problémy. I keď nám normatív zatiaľ postačuje, v budúcnosti môžeme mať tiež problémy. Neustály nárast cien za energiu, vodu a iné rôzne poplatky napr. Úradu životného prostredia za znečisťovanie ovzdušia zdrojom ktorého je v dedinských školách kotolňa, poplatky za revízie kotolne, komínov, elektrického zariadenia, meranie emisií z kotla a pod., nám odoberajú značnú časť z nášho rozpočtu. Veľmi málo financií, alebo takmer žiadne, nám zostáva na väčšiu údržbu alebo vybavenie školy. Neostáva nám potom nič iné, ako hľadať pomoc u sponzorov z radu rodičov, alebo zapájaním sa do projektov. V súčasnosti máme naplánované zapojiť sa do projektu v oblasti športu Otvorená škola, v rámci ktorého by sme si chceli vymeniť už veľmi poškodený sklobetón a okná na telocvični, poprípade dokončiť vybudovanie športových ihrísk v areáli našej školy.

Čo ich najviac trápi?

Ako bolo v úvode spomenuté, naše budovy sú už tridsaťpäť rokov staré a väčšia údržba, okrem opakovaných opráv striech lepenkami, výmeny odkvapových rúr na hlavnej budove, vymaľovania priestorov, výmeny palubovky a svetiel v telocvični, na nich vykonaná nebola. Nevyhnutne by sme potrebovali vymeniť rovné strechy za sedlové, lebo v našom horskom prostredí sú nevyhovujúce, a tak  každý rok zápasíme so zatekaním do budov, zateplenie budov, výmenu okien, rekonštrukciu školských sociálnych zariadení, generálnu opravu vodovodného potrubia. Financie na uvedené rekonštrukcie sa budeme snažiť získať z eurofondov za podpory a pomoci nášho zriaďovateľa, ktorému tiež na revúckej škole veľmi záleží. Svedčí o tom aj naplánovaných 300 tisíc Sk z obecného rozpočtu na opravu, prípadne výmenu zhrdzaveného vodovodného potrubia ešte v tomto roku.
I napriek uvedeným problémom sa budeme snažiť naďalej udržiavať chod našej školy tak, aby sa neustále rozvíjala kvalita výchovno-vyučovacieho procesu, čo je zaručené len dobrou spoluprácou medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a vedením obce. Verím, že naším spoločným úsilím bude rozvíjať ZŠ s MŠ v Liptovských Revúcach tak, aby neustále napredovala, a aby čo najlepšie uspokojovala našich zákazníkov, ktorými sú rodičia a ich deti.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 3. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 4. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma?
 5. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč?
 6. Realitný maklér v Poprade
 7. Je čas na cestovateľské plány, jeseň bude plná spoznávania
 8. Najradšej by ste pri čítaní správ nechali všetko plávať?
 1. Industriálna Spilka Offices je súčasťou Týždňa zelených budov
 2. Hagyari: Som pripravený intenzívne a tvrdo pracovať
 3. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 4. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 5. Je neskutočná! Pani Milada (80) búra svojou básničkou internety
 6. XTB vyhlasuje Conora McGregora za svojho globálneho ambasádora
 7. Šliapnuť do pedálov – a ide sa na to!
 8. Na Slovensku máme približne 23% fajčiarov
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 11 650
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 6 806
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 384
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 276
 5. Rozbolí vás žalúdok zo studenej vody? Najväčšie mýty o trávení 3 248
 6. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 2 733
 7. Excelentná novinka v Tescu 2 068
 8. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 027

Blogy SME

 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Ivan Mlynár: Čoho sa to vlastne vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu dožadujú.
 3. Jozef Javurek: Skandar
 4. Marian Nanias: Jadrová energia – Hra na schovávačku skončila.
 5. Marek Strapko: Irán vs. Rusko
 6. Post Bellum SK: Vojnou ich trápenie neskončilo. V Topoľčanoch sa rozpútal 24. septembra pogrom na Židov
 7. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Pezinok Grinava
 8. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť druhá- Bosna a Hercegovina, vodopády Kravice (a ďalej do Čiernej Hory, záliv Boka Kotorska)
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 13 010
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 10 757
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 278
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 5 955
 5. Filip Kaľavský: Seniori bez obedov s dotáciou 5 805
 6. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 356
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 450
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 247
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Obce ružomberského okresu trápia najmä preťažené cesty.

Prinášame exkluzívny zoznam všetkých kandidátov do blížiacich sa komunálnych volieb v ružomberských obciach. Kde končia dlhoroční starostovia?


16 h
Viacero liptovských obcí čaká zmena, budú si voliť nového starostu alebo starostku.

Prinášame exkluzívny zoznam všetkých kandidátov do blížiacich sa komunálnych volieb v liptovských obciach. Kde končia dlhoroční starostovia? Zmenu čaká napríklad Liptovský Ján, Podtureň či Kráľovu Lehotu.


17 h
MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


23. sep

Do vozidlového parku mestskej autobusovej dopravy v Ružomberku zaradili desať nových nízkopodlažných autobusov.


TASR 23. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Ivan Mlynár: Čoho sa to vlastne vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu dožadujú.
 3. Jozef Javurek: Skandar
 4. Marian Nanias: Jadrová energia – Hra na schovávačku skončila.
 5. Marek Strapko: Irán vs. Rusko
 6. Post Bellum SK: Vojnou ich trápenie neskončilo. V Topoľčanoch sa rozpútal 24. septembra pogrom na Židov
 7. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Pezinok Grinava
 8. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť druhá- Bosna a Hercegovina, vodopády Kravice (a ďalej do Čiernej Hory, záliv Boka Kotorska)
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 13 010
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 10 757
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 278
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 5 955
 5. Filip Kaľavský: Seniori bez obedov s dotáciou 5 805
 6. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 356
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 450
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 247
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu