Pondelok, 5. december, 2022 | Meniny má Oto

Škola, kde žiaci múdrosť ocenia potleskom

Privítali ma ševeliace brezy, jesenná skalka s poslednými kvetmi, chodby plné pestrofarebných výkresov, výstavka plodov zo školskej záhradky, v ktorej už chýbali jablká, slivky a všetko, čo sa dá zjesť v surovom stave. Lebo práve tomu žiaci neodolali. Aj to patrí k škole. A patria k nej i rozľahlé priestory školského areálu, päť samostatných budov, lavičky, detské ihriská, bežecká dráha na chodníku, originálna minilezecká stena, ihličnaté, listnaté stromy, aj stromy obťažkané červenými plodmi jarabín, ktoré vytvárajú atmosféru parku. Všade voľnosť, priestor, sloboda a dych rodinnej pohody. Kde? V škole, ktorá žije environmentálnou výchovou detí, športom a kultúrou. V Základnej škole s materskou školou takmer presne v srdci Ľubele.

„V priestoroch súčasnej školy sa vyučuje od roku 1969, vtedy bola do prevádzky uvedená prvá z piatich budov. Postupne sa potom rozprúdil školský život aj v ostatných častiach areálu. Odvtedy uplynuli takmer štyri desaťročia...“ začala s históriou školy jej riaditeľka Dana Vdovcová. „Od 1. 1. 2004 je našou súčasťou aj materská škola. V súčasnosti máme 235 žiakov v základnej a 27 detí v materskej škole. Okrem detí z Ľubele, dochádzajú k nám žiaci z obcí Vlašky, Vlachy, Dúbrava a Liptovské Kľačany. Vyučujeme v dvanástich triedach, školský klub detí má dve oddelenia, v prevádzke je do pätnástej hodiny.“
Mnohé základné školy zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov. V Ľubeli nie sú výnimkou. „Vďaka“ rozľahlosti pavilónov a vzdialeností medzi nimi pridelené peniaze idú takmer výlučne na teplo, svetlo a vodu. Sotva však stačia pokrývať prevádzkové náklady a značne ich nedostatok škola pociťuje hlavne na údržbe. Kreativita a nápady učiteľov, pomoc sponzorov a šikovnosť žiakov tento finančný problém čiastočne zmierňujú. Škola však využíva aj ďalšie možnosti. „Nepriaznivú situáciu sa snažíme riešiť získavaním financií z mimorozpočtových zdrojov,“ doplnila riaditeľka školy. „Ťažisko spočíva na projektoch. Medzi tie úspešné patria podporené projekty prebudená pieseň, E – Slovakia, Infovek – Otvorená škola a tiež projekt Jazykové laboratóriá. Škola takto získala spolu štyristopäťdesiattisíc korún. K odborným učebniam fyziky, chémie, práce s počítačom, výtvarnej výchovy tak pribudne učebňa cudzích jazykov. Budujeme tiež učebňu dejepisu a slovenského jazyka. Pri príprave projektov sme sa stretli s pochopením a výraznou pomocou rodičovského združenia a všetkých obecných úradov v školskom obvode. Nezanedbateľnou pomocou sú sponzorské finančné aj nepeňažné dary od rodičov, obecných úradov, právnických osôb.“

Pohár starostu obce a múdrosť ocenená potleskom

Základné školy boli hodené do právnej subjektivity a museli sa naučiť v nej „plávať“. Z riaditeľov škôl sa stali manažéri, ktorí vybavujú, zariaďujú, rokujú a doťahujú veci do zdarného konca tam, kde štátu došiel dych. Pred dvoma rokmi pod svoje krídla prijali základné školy aj deti z materských škôl. Všetko toto prežívala aj Základná škola v Ľubeli. Navyše úspešne spolupracuje s obecným úradmi obcí, z ktorých do nej dochádzajú deti. V spolupráci so starostom obce Ľubeľa Milanom Kubíkom napríklad v týchto jesenných dňoch už po siedmykrát zorganizovali súťaž v cezpoľnom behu O pohár starostu obce Ľubeľa. Súťažílo sa v troch vekových kategóriách. Vystavené poháre bývajú vždy veľkou motiváciou k tým najlepším výkonom. V tomto roku si cennú trofej z pretekov odniesli Peter Oško 3. ročník, Jakub Kúkol 6. B, Mariana Ďurišová 6. B, Martina Rakučiaková 7. A a Jozef Kelušák 8. B.
„Vzhľadom k tomu, že medzi hlavné ciele z koncepčného zámeru rozvoja školy pre uplynulý školský rok patrili rozvoj čitateľskej gramotnosti a práca s rôznymi informačnými zdrojmi, pripravili sme pre žiakov novú vedomostnú súťaž,“ začala riaditeľka D. Vdovcová rozprávanie o jednej z najúspešnejších akcii školy. „Nazvali sme ju Vedomostný maratón a bola pre žiakov II. stupňa odštartovaná školským rozhlasom v rámci Týždňa vzdelávania 16. novembra 2005. Žiaci každej triedy v prvej fáze obdržali otázky týkajúce sa regiónu Liptov, ktoré zahŕňali históru, prírodné krásy, umenie a literárne osobnosti. Tým plnili tiež ciele regionálnej výchovy. Odpovede mali vypracovať na základe práce s odbornou literatúrou, internetom, prípadne konzultáciou s odborníkmi. V jednej učebni bola vytvorená študovňa, kde mali prístup k rôznym študijným materiálom. K dispozícii bola aj školská knižnica.
Súťaž vyvrcholila 31. 1. 2006 v dopoludňajších hodinách. Po odovzdaní vysvedčení za 1. polrok sa všetci žiaci 2. stupňa presunuli do telocvične. Päťčlenné družstvo každej triedy prezentovalo svoje vedomosti pred spolužiakmi. Maratón mal päť kôl. Jednotlivé prestávky spestrila dramatizácia príbehu s protidrogovým zameraním a ukážky vkusného odievania a líčenia, o čo sa postarali naše učiteľky. Motiváciou do ďalšieho kola boli prezentácie, týkajúce sa súťažných oblastí. Informácie boli sprostredkované za pomoci datavideoprojektora. Počas celej akcie spolužiaci odmeňovali súťažiacich silným potleskom. Žiaci troch najlepších družstiev získali knižné odmeny a možnosť návštevy kina. Okrem vlastných zdrojov školy boli sponzormi súťaže tiež obecné úrady obcí Ľubeľa, Dúbrava, L. Kľačany a Vlachy. Keďže v súčasnosti nie je takou samozrejmosťou, že práve múdrosť býva ocenená potleskom, hodnotím túto súťaž ako jedno z najvydarenejších podujatí minulého školského roka. Súťaž vysoko ohodnotili všetci pedagógovia aj žiaci, a preto v tomto roku ju plánujeme rozšíriť o účinkovanie súťažných družstiev z okolitých dedinských škôl.“

Hodiny angličtiny s americkými deťmi

Na jar mnohé liptovské školy navštívili americké deti žijúce na vojenských základniach v Európe. V školských areáloch vďaka nim vyrástli drevené hojdačky, preliezky, lavičky. Slovenskí žiaci mali možnosť prakticky využiť angličtinu, vznikli priateľstvá, nové zážitky, možno prvé platonické lásky a veľa–veľa krásnych spomienok. Ako hodnotí s odstupom času ich pobyt v škole Dana Vdovcová? „Prišli k nám 11. apríla a všetci sme boli veľmi zvedaví na to, akí budú, aké to s nimi bude na hodinách anglického jazyka. Stretnutia so žiakmi, učiteľmi aj ostatnými pracovníkmi školy však predčili všetky očakávania. Boli to stretnutia srdečné, plné radosti, spevu, smiechu, plné pozitívnej energie. Vyučovacie hodiny s nimi boli veľmi zaujímavé. Bezprostredným stretnutím s anglicky hovoriacimi ľuďmi žiaci získali väčšiu motiváciu učiť sa cudzí jazyk. Po trochu rozpačitých začiatkoch prebiehala komunikácia neformálne, bez zábran. Na školskom dvore nám ukázali, že radi športujú, spievajú, bavia sa. Ukázali tiež niečo, čo sme možno neočakávali – že vedia veľmi usilovne a disciplinovane pracovať, nevadil im dážď, chlad a naši žiaci sa k nim s radosťou pridali. Po štyroch dňoch pobytu na škole zanechali po sebe nezmazateľnú stopu: drevené hojdačky, lavičky, vežu a pieskoviská pre najmenších. Keď nastal čas odchodu, bolo veľmi dojímavé sledovať, ako srdečne sa mladí ľudia lúčili. Nechýbali ani slzy na oboch stranách, darčeky a nekonečné otázky: ,Prídu aj na rok? Prídu tí istí?´...“ Americkým deťom sa v Základnej škole v Ľubeli tiež páčilo. Chválili žiakov, vysoko hodnotili prístup vyučujúcich na hodinách anglického jazyka, veľmi im chutila strava v školskej jedálni, domáce koláče, niektoré pre nich upiekli mamičky žiakov. Ako vyjadrili svoju vďaku kuchárkam? Vystrúhali z dreva velikánsku vidličku, odhadom tak meter sedemdesiat, každý sa na ňu podpísal a podarovali im ju. Dnes zdobí interiér v školskej jedálni. Po mladých ľuďoch z Ameriky, plných energie a chuti niekomu pomôcť, ostali nielen pekné spomienky, ale aj vynovená časť školského areálu, ktorá sa stala obľúbeným oddychovým miestom žiakov. Svedčí o tom vydratá tráva pod hojdačkami, vychodené cestičky k akémusi posedu s lezeckou stenou. Deti vraj práve do tohto priestoru školského dvora bežia ráno rovno z autobusov, aby sa tu chvíľočku pred vyučovaním pohrali. Tak ožila časť dvora doteraz nie veľmi využívaná...


Z každého rožku trošku


Sviatok matiek si tradične deti z materskej školy a z ročníkov 1. - 4. pripomínajú besiedkami. Pozdravom pre mamičky a staré mamy bývajú aj slávnostné akadémie v kultúrnom dome. V druhú tohtoročnú májovú nedeľu to bolo trochu inak. Na hlavnej chodbe usporiadali žiaci a pracovníci školy výstavku kvetín, lebo matka a kvet odjakživa patrili k sebe. Pri organizácii akcie škole pomáhali členky Sekcie žien sociálnej demokracie z Ľubele.
Deň Ekológu s deťmi – tak sa volá spoločné vydarené podujatie pre žiakov zo ZŠ a MŠ v Svätom Kríži, Vlachoch, Ľubeli, Dúbrave a v  Partizánskej Ľupči. Po prvýkrát sa uskutočnilo v Ľubeli v jeseni roku 2000. Odvtedy sa koná každoročne v Deň detí striedavo v jednotlivých obciach. Žiaci si merajú sily so svojimi spolužiakmi zo susedných škôl, spoznávajú sa navzájom. Je to aj čas neformálnych stretnutí predstaviteľov obcí s pedagógmi škôl. Súčasťou stretnutia bývajú ukážky z práce požiarnikov, polície, zdravotníkov... Viete si predstaviť napríklad, keď tristo detí na chvíľu prestane dýchať? Presne tak to vyzerá, keď policajti predvádzajú simulovanú akciu so zlodejom a psami. Nechýba však ani dobrá nálada, veľa súťaží, hier a hlavne výborný guláš, ktorý pre všetkých pripravujú starostovia obcí so svojimi spolupracovníkmi.
Plenárne rodičovské združenie býva prvým spoločným celoškolským stretnutím rodičov a pedagógov školy po letných prázdninách. To vlaňajšie spestrili  prezentáciou zo života školy premietanou pomocou datavideoprojektora pred začiatkom stretnutia - počas príchodu rodičov. Prezentácia približovala rodičom udalosti z uplynulého školského roka. Tohtoročné stretnutie s rodičmi zas obohatili pracovníčky školskej jedálne, ktoré formou ochutnávok šalátov a  nátierok propagovali zdravú výživu.
Okrem tradičných druhotných surovín a liečivých rastlín už druhý rok v škole zbierajú obaly z mlieka a džúsov – tetrapaky. Uvedený zber je súčasťou environmentálnych aktivít, v rámci ktorých škola učí žiakov triediť odpad.
„Súčasťou školského areálu je školský pozemok,“ hovorí riaditeľka školy D. Vdovcová. „Máme tu ovocné stromy, kry a okrem zeleniny už tretí rok pestujeme nechtík lekársky. V budúcom roku chceme rozšíriť sortiment pestovaných rastlín o liečivé trvalky. Skúsime pestovať tiež okrasné kry. V rámci ovocinárskeho krúžku sme si založili vlastnú štepnicu, kde nám odovzdávali svoje skúsenosti a rady členovia Miestnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov. Aj žiaci našej školy rozšírili rady tejto organizácie. Spomínaní členovia okrem praktických činností prichádzajú do školy aj v zimnom období, kedy robia prednášky pre žiakov na hodinách pestovateľských prác.“ Dobré vzťahy so záhradkármi sú základným predpokladom spolupráce a zástupcovia školy každoročne s vďakou prijímajú pozvanie na okresné výstavy ovocia a zeleniny.

Prezentácia na otvorených hodinách, krúžky v akcii

„Pravidelne dvakrát do roka prebiehajú v našej škole na prvom stupni otvorené hodiny pre rodičov,“ vyjadrila spokojnosť s touto aktivitou riaditeľka školy. „Rodičia tak majú možnosť nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu a vidieť prácu svojich detí. Prezentuje sa tu aktivita žiakov, individuálna a skupinová práca, netradičné formy vyučovania, didaktické hry. Táto forma spolupráce s rodinou sa nám osvedčila. Každý rodič má možnosť porovnať si svoje dieťa s ostatnými žiakmi v rámci celej triedy a tiež sa oboznámi s možnosťami, ako sa s dieťaťom správne učiť pri domácej príprave. Ide aj o nadviazanie bližšieho kontaktu učiteľ – rodič - žiak.“
V škole v súčasnosti pracuje sedemnásť záujmových útvarov. Členovia športových krúžkov reprezentujú školu na športových súťažiach – najvýraznejšie úspechy v minulom školskom roku zaznamenal žiak Libor Budvesel. Na jeho úspechu sa najviac podpísali profesionálni tréneri a činnosť v obecnom stolnotenisovom klube v Ľubeli. Na majstrovstvách žilinského a banskobystrického regiónu získal 1. miesto v zmiešanej štvorhre a 2. miesto v súťaži jednotlivcov. Novinkou v činnosti záujmových útvarov bol v posledných rokoch krúžok spoločenských tancov. Okrem tanca učili sa žiaci kultúrne vystupovať a vhodne sa obliekať na spoločenské príležitosti. Mladí tanečníci prezentovali školu počas plesovej sezóny v susedných obciach.
Tradične úspešní sú mladí zdravotníci, každoročne obsadzujú prvé priečky v okresných aj regionálnych súťažiach Zdravotných hliadok mladých.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pozor na predvianočné online podvody, takto nakúpite bezpečne
 2. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 3. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce?
 5. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 6. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 7. Deti cestujú do exotiky zadarmo
 8. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 1. Tisíc líp aj pre včely od slovenskej prezidentky
 2. Changes to the System of Remedies
 3. How to succeed when acquiring a business in Slovakia
 4. Nová éra stavieb začína teraz
 5. Pozor na predvianočné online podvody, takto nakúpite bezpečne
 6. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 7. Deti cestujú do exotiky zadarmo
 8. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 14 968
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 535
 3. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 7 145
 4. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 029
 5. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého 2 394
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 1 874
 7. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 1 865
 8. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 1 695

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Alea iacta est
 2. ASEKOL SK: Pozrieš – triediš! jedinečné ponožky, ktoré učia triediť odpad
 3. Peter Maroncik: Ekomarxistickí odborníci
 4. Rastislav Puchala: Zrušme Vianoce!
 5. Štefan Vidlár: Reklama
 6. Pavol Kéri: Liptovský polmaratón
 7. Milan Buno: 7 knižných tipov: Ďalšia žena, čo verí, že je múdrejšia ako muži...
 8. Tomáš Tenczer: Knihy pod stromček 2022
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 244 049
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 6 622
 3. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 3 835
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 623
 5. Jana Melišová: V závoji hmly 3 535
 6. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 863
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 517
 8. Café Európa: Čo sa môžeme naučiť od starších demokracií v právach LGBTI+ komunity? 2 044
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Voľby 2022

Priebeh alebo výsledok volieb napadli na súde dvaja Liptáci.


45m
Tatran odohral prípravný zápas proti 8 celku najvyššej poľskej súťaži.

Fortunaligista z horného Liptova MFK Taran Liptovský Mikuláš stále trénuje a pripravuje tím na dôležitú jarnú časť sezóny. Počas uplynulej soboty odohral druhý prípravný zápas pod novým trénerským vedením.


15 h

Nová 15-miestna lanovka v nízkotatranskom horskom stredisku Jasná v sobotu odviezla prvých lyžiarov.


TASR 4. dec
Ilustračná foto.

Okradol maloletého chlapca


TASR 3. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Alea iacta est
 2. ASEKOL SK: Pozrieš – triediš! jedinečné ponožky, ktoré učia triediť odpad
 3. Peter Maroncik: Ekomarxistickí odborníci
 4. Rastislav Puchala: Zrušme Vianoce!
 5. Štefan Vidlár: Reklama
 6. Pavol Kéri: Liptovský polmaratón
 7. Milan Buno: 7 knižných tipov: Ďalšia žena, čo verí, že je múdrejšia ako muži...
 8. Tomáš Tenczer: Knihy pod stromček 2022
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 244 049
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 6 622
 3. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 3 835
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 623
 5. Jana Melišová: V závoji hmly 3 535
 6. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 863
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 517
 8. Café Európa: Čo sa môžeme naučiť od starších demokracií v právach LGBTI+ komunity? 2 044
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu