Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne

Nadácia pre deti Slovenska (NDS), ktorá oslavuje 10. výročie založenia, je významným partnerom Občianskeho združenia Tatry. Pri tejto príležitosti by sme vám radi predstavili dlhodobú víziu OZ Tatry, ktorá je zhrnutá v Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne.
Občianske združenie Tatry (OZ Tatry) vzniklo v októbri 2000 zoskupením ľudí, ktorí pracovali v podtatranskej oblasti už od decembra 1998. Cieľom OZ Tatry je ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, podnikateľskými subjektmi a ďalšími mimovládnymi organizáciami.
Svoju dlhodobú víziu má OZ Tatry zadefinovanú v Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne, ktorý má nasledovné podprogramy: výchovno–vzdelávacie aktivity, obnova nelesnej drevinovej vegetácie, občiansky monitoring vodných tokov, manažment chránených území a druhová ochrana, propagácia bioproduktov a tradičných remesiel, ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi.
Predseda organizácie, Rudolf Pado, je členom Konzultačného zboru Správy Národného parku Nízke Tatry, Konzultačného zboru Správy Tatranského národného parku, Mimovládneho výboru Naše Tatry, poradného výboru Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis, v roku 2004 pôsobil ako konzultant Vidieckeho komunitného fondu, n. o., pri obnove vidieckych studní a je držiteľom Ceny Liptova 2000 v kategórii Ochrana a tvorba životného prostredia. Občianske združenie získalo pod jeho vedením 3. cenu The Sasakawa Environmental Award 2000 za projekt The Implementation of Principles of Sustainable development and the Development of civilian Activities in the Tatras Region a 2 . cenu The Sasakawa Environmental Award 2002 za projekt 10 000 trees of Liptov. OZ Tatry a OZ Zachráňme Letanovský mlyn získalo v roku 2004 aj Národnú cenu za kultúrne a prírodné dedičstvo.

Výchovno–vzdelávacie aktivity

Myslíme si, že iba vzdelaní a rozhľadení ľudia vedia pochopiť procesy prebiehajúce v ich krajine. Preto je podľa nás nutné zabezpečiť systematické vzdelávanie všetkých vekových skupín obyvateľstva využívajúc rôznorodé formy, napr. besedy, prednášky, súťaže, výstavy, exkurzie a pod., so zvýšeným dôrazom na vzdelávanie školskej mládeže v materských, základných a stredných školách.
Spolupracujeme napr. s Metodicko–pedagogickými centrami v Bratislave a v Trenčíne, subjektmi združenými v spoločnosti environmentálne–výchovných organizácií Špirála, regionálnymi osvetovými strediskami, múzeami a pod.
V rámci tohto podprogramu sme vydali 6 publikácií v edícii environmentálneho minima a množstvo informačných, populárno–vedeckých letákov, plagátov a brožúr. Na niekoľkých ďalších publikáciách, ktoré vydali iné organizácie, sme sa podieľali autorsky.
Doteraz sme zorganizovali na základných a stredných školách pod Tatrami viac ako 900 prednášok a interaktívnych programov, ktorých sa zúčastnilo 35-tisíc mladých ľudí.
Už osem rokov organizujeme Korešpondenčnú školu ekológie, do ktorej sa ročne zapája okolo tisíc detí z celého Slovenska.
Vydali sme 50 čísel environmentálneho mesačníka pre mládež Ekokompas a od roku 2001 spravujeme informačnú stránku o ekológii s rovnomenným názvom.
Od roku 1999 organizujeme pravidelné prednáškové cykly pre verejnosť v Liptovskom Mikuláši. Doteraz sme pripravili 102 prednášok, ktorých sa zúčastnilo vyše 3 200 ľudí.
Manažujeme výstavy partnerských organizácií v podtatranskom regióne, ktoré navštívilo vyše 70 000 návštevníkov. Pripravili sme tri vlastné putovné výstavy: Horúca planéta – globálne klimatické zmeny, Toky nie sú stoky! a Tatry nezomreli!.
Iniciovali sme a logisticky zabezpečovali špecifické environmentálne podujatia a projekty, napr. Strom za starý papier, Ekohliadky v základných a stredných školách Liptova, Týždeň environmentálnych aktivít, Detský ekologický čin roka a pod. V rámci rôznych aktivít sme školám a deťom poskytli knižné dary za niekoľko desiatok tisíc korún.
Zorganizovali sme niekoľko výtvarných a literárnych súťaží, z ktorých najúspešnejšia bola výtvarná súťaž Teplo, teplo, teplejšie…, venovaná téme globálnych klimatických zmien. Z námetu víťaznej práce bola vydaná pohľadnica, apelujúca na amerického prezidenta G. W. Busha, aby USA pristúpili ku Kjótskemu protokolu. Slovenské deti zaslali do USA 8 000 týchto pohľadníc.
Spolu s partnerskými organizáciami sme realizovali vzdelávacie semináre pre učiteľov, napr. Ekokompas, Svet mokradí, Lúky a pasienky v environmentálnej výchove, Čo prezrádza divočina, Toky nie sú stoky! atď., a 44 vlastných seminárov Rieka ako živý organizmus a Prírodné lesy alebo čo sa stalo v Tatrách.
Naši dobrovoľníci zorganizovali okolo 150 infostánkov, počas ktorých sme oslovili 250-tisíc ľudí. Poskytli sme námet pre film Mýtus o Tatranskom národnom parku.
OZ Tatry je taktiež v podtatranskej oblasti konzultantskou organizáciou pre certifikáciu slovenských škôl za tzv. Zelené školy v rámci celosvetového certifikačného systému Eco-schools.

Obnova nelesnej drevinovej vegetácie

Súčasťou poľnohospodárskej krajiny sú aj rôzne typy krovín a stromov, ktoré tvoria napr. zasakovacie pásy, vetrolamy, živé ploty, remízky, brehové porasty, najmä na svahoch terás, medziach, úvozoch a pozdĺž poľných ciest a vodných tokov. Majú všestranný úžitkový i ochranný význam a výrazne posilňujú ekologickú stabilitu poľnohospodárskej krajiny. Naším cieľom je postupná obnova týchto štruktúr v podtatranskej krajine.
Po realizácii projektu 10 000 stromov Liptova pracujeme spolu s OZ Zachráňme Letanovský mlyn a ŠOP SR – Správou NP Slovenský raj, na projekte Revitalizácia poľnohospodárskej krajiny ochranného pásma NP Slovenský raj. V rámci tohto dlhodobého projektu sme doteraz zorganizovali sedem revitalizačných táborov, ktorých sa zúčastnilo asi 300 dobrovoľníkov.
Súčasťou tohto podprogramu je aj humanizácia školských areálov, sídlisk a pod.
Združenej strednej škole v Liptovskom Mikuláši sme pomohli vybudovať ekopedagogickú plochu – jazierko a bylinnú špirálu. V roku 2006 bolo v rámci projektu Zelené areály škôl, ktorý bol podporený z grantového programu Nadácie Ekopolis – Ľudia pre stromy, v areáloch Materskej školy na Nábreží 4. apríla, Materskej školy na Agátovej ulici, Združenej strednej školy a Združenej hotelovej a obchodnej školy v Liptovskom Mikuláši, vysadených 250 stromov a krovín. 32 stromov bolo vysadených na najväčšom sídlisku v meste Liptovský Mikuláš – Podbreziny. V Základnej škole na Letnej ulici v Poprade bolo vysadených 18 stromov a 18 krovín. Prác spojených s výsadbou drevín sa zúčastnilo 220 ľudí, rôznych spoločenských podujatí spojených s oslavou stromov
1 400 ľudí.

Občiansky monitoring vodných tokov

Občiansky monitoring vodných tokov je zapojenie dobrovoľných miestnych skupín, tvorených predovšetkým školskou mládežou, do sledovania a vyhodnocovania rôznych ukazovateľov čistoty vodných tokov. Ide predovšetkým o technologické parametre vody, ako koncentrácia amoniaku, dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov, pH, kyslíka, celková tvrdosť vody; sledovanie okolitej fauny a flóry, napr. monitoring makroskopických bezstavovcov, vtáctva, kvality brehových porastov a mapovanie nelegálnych skládok odpadov, ako aj iných zdrojov znečistenia. Tento podprogram je ukážkou toho, akým spôsobom môže byť v školskom prostredí realizované projektové vyučovanie, a je v súlade s Rámcovou smernicou o vodách, ktorej obsah sa dá zhrnúť do sloganu: Voda je verejným statkom, a preto si vyžaduje verejný záujem a kontrolu.
Realizujeme taktiež špecifické regionálne monitorovacie projekty, napr. Expedícia Liptov, Toky nie sú stoky! a poskytujeme zázemie agilným jednotlivcom.

Manažment chránených území a druhová ochrana

Podtatranský región je v obklopení významných národných parkov, ktorých súčasťou sú početné maloplošné chránené územia. Jednotlivé územia si vzhľadom na predmet ochrany vyžadujú špecifický manažment a starostlivosť.
Podporujeme všetky aktivity, ktorých cieľom je zachovanie rôznorodosti (prirodzené lesy, mokrade, podhorské lúky a pod.) podtatranskej krajiny so zreteľom na záujmy ochrany prírody.
Zúčastňujeme sa brigád, organizujeme vlastné monitorovacie aktivity, podávame návrhy a stanoviská, pripomienkujeme zákony, vyhlášky a nariadenia týkajúce sa nielen samotnej ochrany prírody, ale aj jej jednotlivých zložiek, pripravujeme a vedieme kampane.

Propagácia bioproduktov a tradičných remesiel

Súčasné globalizačné procesy, okrem pozitívnych aspektov, prinášajú so sebou aj mnohé negatíva, ako rozpad tradičných komunít a výrob, zmeny spotrebiteľského správania sa, nezamestnanosť a pod. Snažíme sa propagovať miestnu výrobu a spotrebu, pestovanie a odbyt bioproduktov, ktoré majú, podľa nášho názoru, prirodzený potenciál pre udržanie kvality života, zamestnanosti, a majú taktiež obrovský význam z hľadiska starostlivosti o krajinu.

Ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi

Transformácia slovenskej spoločnosti, reforma verejnej správy a inštitucionálny rozvoj vidieka priniesli so sebou nové možnosti pre riešenie problémov nakladania s odpadmi, ochranu ovzdušia, využívanie vodných zdrojov a lesov, výrobu a distribúciu energií a pod. Podporujeme také aktivity a činnosti, ktoré sú v súlade so Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a zabezpečujú rovnováhu medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym segmentom spoločnosti.
Našou najväčšou hodnotou sú ľudia. Ľudia, ktorí vyrástli spolu s organizáciou, naplnili ju obsahom, a napokon si našli svoje miesto v živote.
Vytýčené ciele dosahuje organizácia prostredníctvom aktivizácie dobrovoľníkov a využívaním nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti, predovšetkým absolventskej praxe. Je samozrejmosťou, že ku každej činnosti je absolvent zaučený a vytvárame mu dostatočný časový priestor pre teoretické zvládnutie tej-ktorej činnosti. Je taktiež samozrejmosťou, že absolventovi preplácame cestovné náklady spojené s realizáciou aktivít, napr. monitoringom, lektorovaním programov a pod. V prípade záujmu o absolventskú prax v našej organzácii nás treba kontaktovať na adrese OZ Tatry, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš alebo telefonicky na čísle 044/553 10 27.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 2. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 3. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 4. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 8. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 9. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 10. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 942
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 043
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 483
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 017
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 449
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 534
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 658
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 648
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 541
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 10 087
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Hrboltová ide na postup, jesennú časť odohrali bez jedinej prehry

Hovorili sme s trénerom futbalistov TJ Iskra Hrboltová Milanom Krivošom. Nič iné ako postup v ružomberskej mestskej časti sa v súťažnom ročníku 2020/2021 neberie.

Hrboltová v zelenom v zápase proti Lipt. Ondreju.

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

V stredu ráno zomrel v levočskej nemocnici spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Pôsobil aj v Liptovských Revúcach.

Spišský biskup sečka zdraví veriacich po skončení omše.

Situácia v nemocniciach v Žilinskom kraji sa zhoršuje

Nemocnica v Liptovskom Mikuláši len prednedávnom vyčlenila 28 ložok pre pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNLP Košice.

Stredoslovenská energetika, a.s., prijíma nové preventívne opatrenia

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania SSE, z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zatvára svoje zákaznícke centrá pre verejnosť.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Už ste čítali?