Utorok, 27. september, 2022 | Meniny má Cyprián

Škola, ktorá stavila na projekty

„V tomto školskom roku boli potvrdené a schválené tri projekty,“ začala rozprávanie o úspešných projektoch riaditeľka Základnej školy v Kvačanoch Mária Rypáková. „Sú to pekné projekty a podporené dosť vysokou sumou. Samozrejme, nie sú to projekty, ktoré prinesú veľké materiálne výhody pre školu. Zvyčajne ľudia očakávajú od schváleného projektu, že po jeho skončení ostanú v škole počítače a projektory. Tieto projekty nie sú o materiálnom zabezpečení školy. Robíme ich preto, aby sme pripravili pre žiakov čo možno najzaujímavejšiu a najpestrejšiu činnosť. Naša škola bola vždy o projektoch. Nesnažíme sa totiž riešiť veci len cez sponzorov, pretože v tomto našom kraji to nie je o sponzoroch. Patríme desiatim malým obciam, a tak kontakt medzi rodičmi a školou, obcami a školou je zložitejší ako v obci, ktorej patrí jedna škola. Snažíme sa stále hľadať nové cesty pre riešenie problémov.“

Vzdelávanie učiteľov novým spôsobom

Metodické centrum v Bystrici Bystrici ponúka každý rok cyklické vzdelávanie učiteľom v určitom odbore, ktorý si zvolí sám učiteľ podľa svojho záujmu a riaditeľ školy mu ho schváli či neschváli. Väčšinou toto vzdelávanie naráža na problém zastupovania za neprítomného učiteľa a veľakrát aj na nekvalifikovane odučenej hodine. Riaditeľka školy nevýhodu videla ešte aj v inom: „My sme nevedeli zhodnotiť, aký je prínos takéhoto vzdelávania. Pre jednotlivcov áno, no ako pre školu efekt nebol veľký. Veľa sme zastupovali. Na jednej strane učiteľ získaval a hoci vzdelávanie malo byť pozitívom pre žiakov, na druhej strane žiaci boli ukracovaní o kontakt so svojím vyučujúcim. My sme sa tohto roku rozhodli vybrať jedno vzdelávanie pre všetkých s tým, aby lektor z metodického centra (MC) prichádzal do školy. Tak sme vytvorili možnosť, aby učitelia medzi sebou komunikovali o nových poznatkoch, aby riešili rovnaké modelové situácie alebo reálne situácie našej školy. Vybrali sme si spoločnú tému vzdelávania - Integrované tematické vyučovanie. Už sme absolvovali týždeň tak, že učitelia po vyučovaní ostávali do večera v škole. Celkove je päťdesiatdva hodín tohto vzdelávania, ešte nás čaká týždeň v januári a potom záverečné pohovory. Zatiaľ sa nám toto vzdelávanie osvedčuje, i keď to bolo náročne. My sme však pracovali ako jeden celok, všetci sme dostali rovnaké informácie a každý ich teraz môže uplatniť vo svojom predmete – tak máme možnosť všetci rovnako pôsobiť na žiakov. Učitelia prijali takúto formu vzdelávania a všetci si dokázali zariadiť rodinné záležitosti tak, aby ostali bez reptania v škole. O jednej sme zasadli a pracovali sme spolu až do večera. Lektorka sa spočiatku bála, že učitelia budú unavení, nebudú sa chcieť pred známymi otvoriť alebo jednoducho nepríjmu vzdelávanie. U nás sa to nestalo.“

Spolupráca s Američanmi

Vlani v škole pracovala skupina Američanov, ktorí v celom regióne Liptova budovali detské preliezky a hojdačky. Spolupráca s americkým mladými ľuďmi podľa hodnotenia vyučujúcich bola výborná. Nešlo len o hmotné veci, ale veľkou výhodou bola aj komunikácia. Žiaci sa často stretli prvýkrát s ľuďmi hovoriacimi po anglicky. Mladí Američania totiž chodili aj na hodiny angličtiny, so žiakmi sa stretávali aj popoludní mimo vyučovania. „Záver pôsobenia Američanov u nás sme mali počas prázdnin, ale naše deti prišli takmer všetky,“ pochvaľovala si záujem detí M. Rypáková. „Boli aj slzičky, pretože deti nadviazali priateľstvá, ale život je aj o tom. Mne sa veľmi páčilo, že chodili na vyučovanie. Prvé, čo urobili po príchode do školy – vypýtali si rozvrh hodín cudzích jazykov a chodili na angličtinu. Hodiny si pekne pripravili a vedeli si to zariadiť tak, že niektorí robili fyzicky vonku, iní boli s deťmi v triede. Mali to dobre zorganizované.“ Aj mladí Američania ocenili pohodu v kvačianskej škole, a tak v riaditeľni na stene visí zarámované poďakovanie, v ktorom Američania zanechali svoj odkaz: „Ďakujeme a oeňujeme vašu otvorenosť, pomoc, odvahu a smelosť pri spolupráci s Clubom Beyond.“

Spoznávame život Keltov

Učiteľka slovenského jazyka a dejepisu Emília Dobáková pripravila dva projekty: Spoznávame život Keltov a Objavná cesta za životnými zručnosťami do literatúry. Zo schválenia prvého projektu mala veľkú radosť, pri schválení druhého projektu dostala strach. Nečakala totiž, že by boli schálené dva projekty z jednej školy a ona sa zľakla, ako zvládze práce na dvoch náročných projektoch. Spojili sa však s kolegyňou slovenčinárkou a na projekte spolupracujú.
„Projekt sme napísali ešte minulý školský rok,“ povedala E. Dobáková. „Nadácia Pre deti Slovenska Hodina deťom ho podporila sumou sedemdesiattisíc korún, takmer päťdesiattisíc je ešte aj náš vklad. Rodičovské združenie kúpilo spätný dataprojektor a od septembra sa začala práca historického krúžku. Stretávame sa jedenkrát týždenne na dve hodiny, pred väčšími akciami sa budeme schádzať aj cez víkendy – jeden víkend v škole, druhý priamo na Havránku. Na projekte pracujú tí žiaci od piateho ročníka po deviaty, ktorí majú vzťah k histórii. Pätnásť detí historického krúžku je primárnou cieľovou skupinou. Celý projekt je viazaný na históriu Keltov na našom území. Deti nepoznajú veľmi našu regionálnu históriu. Mňa to trápilo, tak sme vypracovali projekt, aby sme Keltov dostali do povedomia aj školy, aj celého regiónu.“ Čo je náplňou tohto projektu? Spočiatku získavanie informácií najmä z historickej literatúry, aby sa deti o Keltoch dozvedeli čo najviac: ako žili, kde žili, prečo prišli na naše územie a čo tu robili. S Liptovským múzeom v Ružomberku má škola dobré vzťahy, a tak v múzeu sľubili pripraviť prednášky, urobiť otvorené hodiny dejepisu. „Predpokladám, že tam nabalíme veľmi veľa informácií,“ pokračovala zanietene dejepisárka. „Keď budeme mať veľa informácií, budeme ich vyberať, triediť a budeme sa snažiť napísať príbeh keltských rodín. Pri tomto už deti budú využívať svoje životné zručnosti, všetko je totiž postavené na životných zručnostiach. Deti využijú všetko to, čo vedia: napíšu príbehy keltských rodín, potom z tých príbehov by sme mali urobiť my divadelné predstavenie. Ešte uvidíme, či bude viac dokumentárne, či pôjdeme do dramatizácie. Sekundárne cieľovou skupinou projektu sú ostatní žiaci školy, asi 45 detí – sú to jednak tí, ktorých zapojíme do dramatizácie – deti zo súkromnej umeleckej školy z dramatického a výtvarného odboru, jednak prijímatelia výstupných informácií – ostatní žiaci školy, prípadne rodičia, či žiaci iných škôl. S programom vystúpime v máji na Havránku v rámci Keltských dní. Všetko, čo s deťmi za školský rok na krúžku urobíme, na Havránku odprezentujeme.“

Objavná cesta za životnými zručnosťami do literatúry

Druhým projektom, z ktorého úspešnosti nemala E. Dobáková až takú radosť pre jeho náročnosť, je viac–menej slovenčinársky projekt. „V tomto projekte by sme chceli spropagovať regionálnu literatúru Liptova. Najprv v knižnici nájdeme všetkých regionálnych autorov. Cieľom projektu je, aby sa deti naučili pracovať s literatúrou liptovských autorov. Budú v nej hľadať zručnosti hlavných postáv a potom by si deti mali vypracovať svoju vlastnú knihu zručností. Teda výsledkom by mala byť kniha Môj príbeh – autorom bude jeden žiak alebo skupinka detí vytvorí knihu, ktorú by sme potom vydali. Na projekt sme dostali osemdesiattisíc korún a škola ho podporila sumou vyše tridsaťtisíc. Toto je tiež zastrešené Nadáciou pre deti Slovenska a grantovým programom Stierame rozdiely. V rámci tohto projektu si deti ešte urobia aj vyučovaciu hodinu literatúry na tému Martin Rázus Maroško. Pôjdeme do Rázusovie domu v L. Mikuláši a tam hodinu deti urobia. Jedným z cieľov projektu je vytvoriť z detí dobre fungujúci kolektív – stmeliť triedy. V prvej etape budeme rozvíjať zručnosti, v druhej rozvíjať sebapoznanie, sebadôveru a rozvoj komunikačných zručností. Tretia etapa: dosiahnuť čo najlepší osobný výkon a praktický čin – stretnutie s literatúrou.“

Environprojekt 2006

Zuzana Plevová vyučuje odborne dva predmety: prírodopis a chémiu. Podľa nej by učiteľ na dedinskej škole mal mať v aprobácii aspoň tri predmety, pretože žiakov je málo a učiteľ musí odučiť odborne viac predmetov. Preto v súčasnosti študuje informatiku, ale projekt vypracovala na skrášlenie prostredia školy. „Environprojekt 2006 je zameraný na budovanie prírodných kabinetov, takže my sme si zvolili vybudovanie skalky pred školou. Skalka bola dosť v dezolátnom stave, neboli tam takmer žiadne zachovalé rastliny. Rozhodli sme sa ju prebudovať. Rastliny sme nakúpili v Tatranskej Lomnici, vysadili sme ich teraz v jeseni a dúfame, že vydržia cez zimu a prežijú do jari. Ešte treba vybudovať informačnú tabuľu, na ktorej budú popísané vysadené rastliny, takisto tam budú vymenované všetky národné parky na Slovensku a zásady správania sa v národných parkoch. Financie na projekt vo výške tridsaťpäťtisíc sme získali z Ministerstva školstva SR, desať percent dala do projektu škola.“ Z. Plevová je milo prekvapená reakciou detí na novovybudovanú skalku. Doteraz totiž deti boli zvyknuté prechádzať cez skalku. Teraz, keď vidia, že je tam niečo posadené, nechodia po nej a ak áno, snažia sa ísť po kameňoch, neušľapú kvietky. „Zatiaľ som na skalke viac robila ja,“ doplnila prírodpopisárka, „pretože deti nevedia niekedy rozlíšiť, ktoré je burina a ktoré vysadená rastlinka, ale keď sadenice podrastú, budú sa o ne starať deti. V skalke je nejakých osemdesiat druhov rastlín, skalka má rozlohu asi štyrikrát sedem metrov. Súčasťou skalky je aj jazierko. Rastú v ňom lekná, ktoré nepotrebujú zatiaľ zvláštnu starostlivosť.“

Po stopách Vojtecha Zamarovského

Školský projekt, na ktorý nikto nedal peniaze a škola si ho bude financovať z vlastných zdrojov, vypracovala Antonia Matušková a vysvetlila: „Na predmetovej komisii sme konštatovali, že žiaci slabo čítajú alebo nerozumejú tomu, čo čítajú, nevedia vybrať z čítaného poznatky, ktoré potrebujú. Rozhodli sme sa zmotivovať ich k čítaniu literatúry netradičným spôsobom a spopularizovať dielo V. Zamarovského medzi nimi. Oslovili sme žiakov druhého stupňa, urobili motivačnú nástenku a projekt vyvrcholí na konci školského roka súťažou o supermajstra diela V. Zamarovského a o najzaujímavejšiu prezentáciu skupiny. Na nástenke sú odporúčane Zamarovského diela, s ktorými môžu deti pracovať, ale výber trošku korešponduje s tematikou v literatúre. Navrhnuté sú vždy dve diela, ale žiak bude počas roka pracovať s jedným, samozrejme, môže aj s viacerými. A okrem toho deti zháňajú aj informácie, ktoré sa týkajú V. Zamarovského vôbec, aj nejaké perličky z jeho života, ako tvoril, ako písal, využijeme aj informačno-komunikačné technológie, chceme navštevovať knižnice, ale aj ľudí, ktorí možno poznali autora, plánujeme ísť po rodných stopách spisovateľa. V súťaži o supermajstra diela V. Zamarovského budú deti vytvárať svoju knihu o Zamarovskom a samy si stanovia kritériá, čo treba na práci oceniť. Napríklad zaujímavú informáciu, spracovanie diela... Samozrejme, učiteľ ako moderátor ich k objektivite bude viesť.“

Poďme spolu, podporíme školu

Projekt vyhlásila Komunitná nadácia Liptov. ZŠ v Kvačanoch sa hneď v prvom kole umiestnila na štvrtom mieste a získala motivačný príspevok v hodnote päťtisíc korún. „Od tohto projektu nemáme očakávania, že ideme každý mesiac vyhrať,“ povedala riaditeľka školy. „Budeme sa snažiť umiestniť na popredných miestach (poznámka: tie sú finančne ohodnotené), ale berieme to reálne a vieme, že nemôžeme každý mesiac ukladať na účet veľké peniaze od sponzorov. Tento mesiac sme využili možnosť, že sme urobili zber papiera a peniaze vložili do projektu. Deti sa veľmi snažili, doslova súťažili a kým po iné roky sme nazbierali maximálne štyri tony papiera, teraz sedem ton. Peniažky, ktoré získame ako motivačné príspevky v jednotlivých mesiacoch, môžeme využiť na spoločný projekt a už sme sa rozhodli, že na konci školského roku urobíme jedno krásne podujatie - Nedeľa deťom, ktorá bude netypickým dňom oslavy Medzinárodného dňa detí. Na akcii sa stretneme všetci: učitelia, celé rodiny, deti. Deti budú súťažiť s rodičmi a celý deň urobíme formou Európskeho dňa rodičov. Predpokladáme, že v rámci tohto projektu sa nám ozve čo najviac bývalých žiakov, ktorí podporia našu školu.“

Cesta k úspechu

„Na hodnotiacej pedagogickej porade každého štvrťroka vyhlasujeme hviezdu a hviezdičku triedy,“ rozrozprávala sa o ďalšom projekte riaditeľka školy. „Nie je to také klasické hodnotenie školských výsledkov, ale ak sa dieťaťu v priebehu štvrťroka čokoľvek podarí a je to v jeho osobnom výkone čosi veľmi veľké, oceníme ich. Na konci roka ich pozveme do súťaže, ktorú sme nazvali Cesta k úspechu. V nej dostávajú žiaci rôzne otázky z rôznych oblastí života, nie sú však založené len na školskom učive, a tak má možnosť na otázky odpovedať každý žiak. Snažíme sa, aby víťazi dostali hodnotné ceny a aj ocenenie bolo motiváciou. Súťaž robievame dvakrát v roku vždy po vysvedčení.“

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 2. Jazdíte na pneumatikách Continental?
 3. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou
 4. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 6. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 7. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 8. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 1. Jazdíte na pneumatikách Continental?
 2. Rebríček úsporných ojazdených vozidiel
 3. 4-dňový pracovný režim spoločnosti NN Slovensko získal ocenenie
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 5. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou
 6. J&T BANKA upriamuje pozornosť na ochranu morských ekosystémov
 7. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 8. Spolu tvoríme inkluzívne susedstvá
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 12 626
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 10 692
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 858
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 499
 5. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 3 437
 6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 404
 7. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 109
 8. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 1 811

Blogy SME

 1. Robert Puk: Prečo chcel starosta Rudolf Kusý zadĺžiť mestskú časť Bratislava Nové-Mesto?
 2. Anna Miľanová: Svet dobra... 2022
 3. Milan Polešenský: Ktoré sú najlepšie a najhoršie miesta v Petržalke? Máme pocitovú mapu.
 4. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - Oselný vrch
 5. Miroslav Ferkl: Ríša zla
 6. Eva Gallova: Pripravujete sa na zimu bez plynu?
 7. Marek Kytka: Slafkovský s Mešárom zažili neúspešný debut ... Tatar skóroval hneď v úvode prípravy!
 8. Věra Tepličková: V Česku sa zbláznili. Chcú, aby sme plnili medzinárodné dohody
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 329
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 727
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 402
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 5 092
 5. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 4 183
 6. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 3 633
 7. Ján Valchár: Denacifikované kormorány a úspešná ruská protidefenzíva 3 365
 8. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 299
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Samosprávy v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši majú rovnaké kompetencie. Spoločne sa snažia o zlepšenie cestovného ruchu, ktorý je pre Liptov typický.

Liptáci budú vyberať v okrese Liptovský Mikuláš šesť kandidátov, v okrese Ružomberok päť.


4 h
Do zostavy sa vrátil aj kapitán Tomáš Gerát.

Reprezentačnú prestávku futbalový MFK Tatran Liptovský Mikuláš využil naplno. Hráči odohrali prípravné stretnutie a vedenie klubu zasadalo a hodnotilo doterajší priebeh.


18 h
Na Hutách došlo k tragickej dopravnej nehode.

Vodiči sa dlhodobo sťažujú, že na Hutách sa na asfalte šmýka.


19 h

Osobná doprava dnes patrí k bežnému štandardu, vozíme sa do práce, na nákupy, dovolenky, za koníčkami.


(PR) 26. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Interiér je vybavený z veľkej časti vecami, ktoré majú viac ako 50 rokov.


25. sep

V centre Novohradu pribudne 39 bytov. Jednoizbový vyjde zhruba na 55-tisíc eur.


22 h

Tridsaťdvaročný útočník HKM Zvolen, účastník troch MS v hokeji spomína na svoju kariéru.


23. sep

Obyvatelia miestnej komunity nedovolili hliadke odísť. Postavili sa pred služobné auto a niektorí trieskali do kapoty. Tvrdili, že oheň založili kvôli romantike.


25. sep

Blogy SME

 1. Robert Puk: Prečo chcel starosta Rudolf Kusý zadĺžiť mestskú časť Bratislava Nové-Mesto?
 2. Anna Miľanová: Svet dobra... 2022
 3. Milan Polešenský: Ktoré sú najlepšie a najhoršie miesta v Petržalke? Máme pocitovú mapu.
 4. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - Oselný vrch
 5. Miroslav Ferkl: Ríša zla
 6. Eva Gallova: Pripravujete sa na zimu bez plynu?
 7. Marek Kytka: Slafkovský s Mešárom zažili neúspešný debut ... Tatar skóroval hneď v úvode prípravy!
 8. Věra Tepličková: V Česku sa zbláznili. Chcú, aby sme plnili medzinárodné dohody
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 329
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 727
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 402
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 5 092
 5. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 4 183
 6. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 3 633
 7. Ján Valchár: Denacifikované kormorány a úspešná ruská protidefenzíva 3 365
 8. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 299
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu