Utorok, 16. august, 2022 | Meniny má Leonard

S počítačmi od prvej triedy

Rozvoj zručnosti žiakov deviateho ročníka Základnej školy na Ul. J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku a pedagógov horného Liptova
v informačných a komunikačných technológiách
Projekt bol podľa slov Jána Kubeka administratívne jedným z najnáročnejších projektov, ktorý vypracovali vedenie Základnej školy na Ul. J. D. Matejovie v L. Hrádku spolu s Mestským úradom L. Hrádok a A – projektom v L. Hrádku v minulom školskom roku. Projekt však dostal zelenú z Európskeho sociálneho fondu a dnes sa už naplno realizuje v podmienkach školy. Riaditeľka ZŠ a zároveň projektová manažérka Oľga Konůpková k projektu povedala: „Celý projekt má tri cieľové skupiny. Jednou sú žiaci deviateho ročníka, ktorí majú týždenne päť hodín vyučovania pri počítačoch. Začínajú ráno o siedmej – dve hodiny majú informatiku, hodinu slovenský jazyk, hodinu matematiku a hodinu cudzí jazyk. Druhou cieľovou skupinou sú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to deti, ktoré nemajú doma počítače – z nich je vytvorených šesť skupín. V tejto skupine je hlavnou snahou naučiť deti učiť sa. Na časti hodiny si robia domáce úlohy, časť hodiny je zameraná aj na výučbu, aj hry cez počítač. V týchto dvoch skupinkách je stoštyridsať detí. Treťou cieľovou skupinou boli učitelia, ktorým sme ponúkli školenia. Školenia začali ešte v júni, potom pokračovali aj cez prázdniny. Spolu školenie absolvovalo šesťdesiatdva učiteľov z piatich škôl horného Liptova. Niektorí učitelia potrebovali základy v rámci počítačov, niektorí ich už mali z predchádzajúceho školenia, a tak im externí lektori Marián Tarageľ a Rastislav Kossuth z Madacomu poskytli ďalšie návody na získavanie iných počítačových zručnosti. Každý jeden z učiteľov, ktorý končil školenie, mal na záver pripravené prezentácie, ktoré sa teraz zosumarizovali podľa predmetov a budú slúžiť ako učebné pomôcky.“ Škola na realizáciu projektu zo získaných financií Európskeho sociálneho fondu zakúpila vybavenie do počítačových tried (počítače, diaprojektor, kopírka, viazač...). Počítačové učebne s novou inter­aktívnou tabuľou využijeme aj pri zápise žiakov do 1. ročníka 7. a 8. februára. Ľudské zdroje poriešila z vlastných radov, a tak učitelia vyučujú tieto hodiny nad rámec svojho úväzku. V 2. až 4. ročníkoch majú žiaci týždenne po jednej vyučovacej hodine, od piatej triedy po tri vyučovacie hodiny v popoludňajšom čase. Tieto hodiny fungujú v podstate ako doučovanie. Čomu deti nerozumeli na hodinách, učiteľ vysvetlí, spolu si urobia aj domáce úlohu alebo inú prípravu na vyučovanie a, samozrejme, robia aj na počítačoch. Učia sa nielen základy v jednotlivých programoch, ale robia z rôznych vyučovacích predmetov projekty, v ktorých dokazujú svoju počítačovú zručnosť tak, aby ju vedeli dokonale využiť v reálnom živote. Napríklad vyhľadávajú na internete informácie o spisovateľoch, autobusové a vlakové spoje, orientujú sa v tabuľkách, grafoch, vedia graficky pripraviť pozvánky, ale aj riešiť testy, gramatické doplňovačky, diktáty... Projekt začal v máji 2006 a končiť by mal v júni 2007.

Slovenčina v strede záujmu deviatakov
Zástupkyňa riaditeľky školy a zároveň asistentka projektu Iveta Martanová pripravila a vyhodnotila dotazník spätnej väzby od žiakov a výpovede žiakov komentovala slovami: „Deviataci nás milo prekvapili. Na projekt reagujú veľmi kladne. Uvedomujú si totiž potrebu tohto vzdelávania a už ho vedia aj oceniť, vedia, načo im budú počítačové zručnosti slúžiť a najmä si uvedomujú, že všetci budú robiť Monitor 2007 zo slovenského jazyka a matematiky. Keďže vlani už výsledky z monitoringu ovplyvňovali prijatie na strednú školu, žiaci si rozšírené vyučovanie pochvaľujú. Aj rodičia väčšinou vyjadrujú spokojnosť s projektom. Vedia, že deti sú v škole zamestnané, že nemajú čas na nevhodné aktivity na ulici, ale učia sa. Či nastane aj zlepšenie v prospechu, uvidíme neskôr.“ V anonymných dotazníkoch deviataci písali väčšinou v superlatívoch o doučovaní v rámci projektu. Veľmi sa im páčia hodiny so slovenčinárkou Vierou Hradeckou. Napríklad (citáty z dotazníkov): „Doučovanie zo slovenského jazyka je dobré nielen na zopakovanie, ale aj na doplnenie vedomostí. Tieto hodiny sú zo všetkých hodín doučovania najlepšie, prebiehajú na vysokej úrovni s dobrými programami v počítači. Dozvieme sa veľmi veľa, celé vyučovanie prebieha v príjemnej atmosfére.“
„Som rád, že je doučovanie na nultej hodine, pretože si preopakujem učivo, takže som potom pripravený na vyučovanie.“
„Doučovanie mi pomáha pochopiť niektoré veci, ktoré som predtým nechápala na hodine.“
„Doučovanie z matematiky je niekedy neefektívne, pretože niektorí nevedia základné matematické úkony, a keď máme robiť testy na počítačoch, nejde im to.“
„Veľmi som sa zlepšila v pravopise, pretože stále si opakujem diktáty na počítači, takže už o som o niečo lepšia.“
„Práca pri počítačoch je zábavnejšia ako normálna vyučovacia hodina.“
„Na hodine je super, naučíme sa dobre ovládať počítač.“
„To, čo sa nenaučíme na normálnej hodine, naučíme sa tu. Veľmi mi pomohlo určovanie, zdôvodňovanie, ktoré som predtým nevedela.

Projekty pre začiatočníkov i pokročilých
Externou lektorkou pre jednu cieľovú skupinu deviatakov je informatička Martina Hrabalová. Svojich žiakov si rozdelila na dve skupiny a každá z nich vypracovala vlastný projekt s využitím počítačových zručností. Pre pokročilých vymyslela vypracovanie kvízu. Deti si mali s využitím vedomosti z internetu vytvoriť kvíz z rôznych otázok rôznych vyučovacích predmetov – dejepis, zemepis, slovenčina... Informácie mali spracovať, dať do tabuľky. Potom ho každý žiak každému zadal, ale odpovedajúci už nesmel použiť internet na vyhľadávanie odpovedí.
Projekt pre začiatočníkov – vytvoriť pozvánku, pozháňať materiály o svojom bydlisku, zistiť, čo je v danom regióne zaujímavé a pozvať niekoho, komu by ukázali všetky zaujímavosti bydliska. K tomu bolo treba zistiť aj autobusové a vlakové spojenie, pozvánky posielali mailom. Keďže M. Hrabalová má vo svojej aprobácii informatiku, robí s deťmi napríklad efekty, rámovanie, farbenie, mailová pošta, vyhodnotenie, otázky kvízu v tabuľkách, animácie, vzorce, súradnice, kreslenie obrázkov...
Oľga Červeňanská, učiteľka cudzích jazykov, pracuje s jednou skupinou zo sociálne znevýhodneného prostredia a vedie aj skupinu deviatakov v cudzom jazyku: „Projekt je náročný na prípravu. Človek musí vymýšľať niečo, čím deti zaujme. V jednej skupine mám deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to slabšie deti, ktoré nie sú naučené učiť sa. Aj my učitelia sa stále učíme, čo vlastne robiť, samozrejme, učíme sa aj na vlastných chybách. Mňa táto práca baví, pretože môžem s deťmi robiť ako na vyučovacej hodine. Dokonca som si domov dala zaviesť internet, pretože som sa potrebovala dôkladne pripraviť práve na tieto hodiny.
Na hodinách cudzích jazykov robíme s učebnými programami. Sú dobré a škoda by bolo ich nevyužiť a tuná je na to čas. Učebné programy sú dobre stavané, sú hneď pri nich aj hodnotenia, takže aj ja, aj deti vidíme výsledok práce. Ale robíme aj prezentácie, opakujeme gramatiku, lebo robiť konverzáciu pri dvadsiatich troch deťoch je ťažké a aj programy sú stavané na menej detí a navyše – máme jedenásť počítačov, takže deti pri nich sedia aj po dvaja. Na začiatok hodiny dám ako motiváciu nejaké vtipy, príslovia, porekadlá, bežné frázy. Potom nasleduje všeobecné opakovanie, ale je to iný systém ako na vyučovaní. Často vychádzam z mojej prezentácie, ktorú som robila na záver vlastného počítačového vzdelávania.
Chvíľu nám trvalo, kým sme našli systém práce s druhou skupinou, ktorú tvoria deti zo sociálne slabších rodí. Často reagujú otázkou: ,A načo to mám robiť?´ Niečo ich zaujme, niečo nie. Na tieto hodiny sme si zostavili plán podľa toho, čo preberajú v jednotlivých predmetoch. Vybrali sme si všetky hlavné predmety. Celkom sa mi osvedčilo dávať deťom úlohy, ktoré riešia pomocou internetu, alebo jednoduché projekty, poz­vánky, vkladať do textov obrázky, robili sme už aj v exceli jednoduché tabuľky a grafy. Do konca roka ešte chcem s nimi zvládnuť Power Point, to ich určite bude zaujímať. Ak deti urobia určené úlohy, dovolím im aj hrať hry na konci hodiny.

Individuálny prístup k žiakovi
Externým lektorom prvej cieľovej skupiny so zameraním na matematiku je Otília Tekelová: „Na doučovacích hodinách matematiky vyhľadávame internetové stránky s obsahom základného učiva z matematiky, po troške ho rozširujeme. Žiaci robia v dvoch skupinách: jedna pri počítačoch, druhá v laviciach a striedame sa tak, aby každý žiak v priebehu hodiny robil aj na počítači. Ak narazí na problém v úlohe, ktorý nevie vyriešiť, riešime ho spoločne alebo sa individuálne venujem žiakovi. Učia sa robiť prezentáciu matematiky, kde si vlastne učivo aj zopakujú, aj vyhľadajú k danej problematike nové poznatky. Zvyčajne im však dám nejaké indície a oni podľa nich hľadajú na internete. Využívame aj výučbové programy – v nich máme vlastne opakovanie celej matematiky až po deviaty ročník, trochu aj Cabri geometriu, na ktorú sa ale chystám naplno až po monitoringu. No keďže sú na internete aj testy z minulých monitorov, žiaci si zadania nájdu a riešia ich samostatne. Potom konfrontujeme s tým, čo vedeli, či nevedeli.
Spätná väzba od rodičov je veľmi dobrá, lebo doučovanie zobrali ako prípravu na prijímacie pohovory, a tak vlastne majú menej starostí oni. Žiaci si tiež tieto hodiny chvália, lebo nemajú striktne určené, čo v danú chvíľu majú robiť. Vlastne majú voľbu, ale to, čo im veľmi nejde, tomu sa vyhýbajú, a tak ich do niektorých vecí musím dotlačiť: ,Toto si nevedel, tieto úlohy ti nejdú, tak ich preriešime spolu.´
Spočiatku boli aj pre mňa tieto hodiny ťažké, pretože som nevedela, do čoho idem, ale postupne sme našli systém. Osobne sa teším na druhú časť týchto hodín po monitore, keď začneme robiť s výučbovým programom Cabri geometria, kde je viac rysovania.“
Výtvarníčka a školská psychologička Jana Hošalová je lektorkou v jednej zo skupín detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to najstarší žiaci školy a v rámci svojich stretnutí sa zameriavajú najmä na domácu prípravu na vyučovanie: „Ak žiaci dostanú na vyučovacej hodine za úlohu robiť nejaký referát, majú možnosť si ho vypracovať na doučovaní s tým, že využívajú všetky dostupné informácie z internetu. Samozrejme, spolupracujem s ostatnými vyučujúcimi, aby som vedela, čo sa žiaci učia a čo treba pre nich urobiť naviac. Majú však možnosť nielen robiť referáty, ale aj pripraviť si prezentácie, upravovať texty, nielen ich jednoducho preniesť. Tieto hodiny sú dosť veľkým zaberákom pre deti, pretože sú popoludní a sú navyše v ich rozvrhu.

Žiaci prinášajú do hodín nové veci
„Žiaci sa spočiatku veľmi báli práce na počítači,“ začala svojím postrehom z doučovania učiteľka ročníkov 1. – 4. Marta Mareková, ktorá je lektorkou druhej cieľovej skupiny zo žiakov šiestych ročníkov. „V súčasnosti prvotný strach väčšinou stratili a tie deti, ktoré samy seba neprekonali, už na hodiny nechodia pravidelne. Žiaci sa snažia robiť, niektorí dokonca mali aj základy, tak som sa o nich trošku opierala. Pracujeme vlastne tri hodiny v kuse, ale niekedy si ani neuvedomujeme, ako čas uteká, tak nás práca pohltí. Deti sa vždy tešia najmä na prácu s internetom. A čo sa mi zdá, že sa skvalitnilo, je vzťah medzi mnou a deťmi. Sú úprimnejšie, otvorenejšie. Či sa naozaj zlepšujú, ťažko teraz ešte hodnotiť. Čas ukáže. Príprava na doučovanie bola veľmi náročná, spočiatku to bolo veľa hodín – aj sedem som strávila nad jednou prezentáciou, dnes je to už menej. Deti však často nerozumejú zadaniam matematických úloh v učebniciach, nevedeli, čo je to umakartová doska, lišta, sokel. Je to síce z reálneho života, oni sa však o to ešte nezaujímajú, ale určite viac by im povedalo napríklad olemovanie na plášti Harryho Potera... Využívame edukačné programy, výučbové cédečka a prezetácie kolegov.“
Lívia Pozorová učí v ZŠ na Ul. J. D. Matejovie anglický jazyk a v rámci projektu pracuje s prvou i druhou cieľovou skupinou. Môže teda, tak ako O. Červeňanská, porovnávať prácu v dvoch odlišných skupinách detí: „V skupine detí zo sociálne znevýhodneného prostredia mám deti z ôsmych ročníkov na tri hodiny raz do týždňa. Hodiny sú zamerané na doučovanie z každého predmetu, na písanie domácich úloh, na prípravu do školy, ale základ toho všetkého je práca s počítačom. Na počítači si robíme projekty, rôzne prezentácie v Power Pointe, referáty, testy. Žiaci mi vždy povedia, či budú písať na vyučovaní školskú písomnú prácu, či sa potrebujú niečo doučiť, či niečo napísať. Veľmi ich zaujímajú najmä projekty. Napríklad jedným z takých projektov bol aj projekt o sopkách. Naučili sa sťahovať z internetu informácie, obrázky, doučili sme sa spolu používať rôzne písmo – chýbali im totiž základné počítačové zručnosti. Teraz už aj oni prichádzajú na hodiny s konkrétnou predstavou, čo si chcú urobiť, tak spolu dáme vedomosti dokopy a tvoríme. V porovnaní s klasickou hodinou má doučovanie svoje výhody. Na klasickej hodine sa musíme držať osnov, učebnice. Doučovanie je veľmi dobrým spestrením pre deti. Je to niečo naviac, ale ako vyučovanie by to podľa mňa nestačilo, pretože by žiaci nezískali dostatok poznatkov. Príprava na doučovacie hodiny je náročná a zdĺhavá, ale keď vidím, že deti z týchto stretnutí majú osoh, poviem si, že to stojí za to a musím vydržať.
V druhej skupine mám deviatakov na cudzom jazyku raz do týždňa hodinu. Tieto stretnutia sú zamerané na opakovanie, precvičovanie, upevňovanie učiva z vyučovania, ale vyhľadávame prehlbujúce informácie aj na internete, robíme testy, rozširujeme základné učivo. Spolupráca s ostatnými vyučujúcimi je veľmi dobrá, veľa spolu komunikujeme. Vidím však aj na deťoch, ako sa menia – učia sa viac robiť samostatne. Na Vianoce ma veľmi príjemne žiaci prekvapili pozdravom urobeným na počítači s rýmovačkou, ilustráciami a bolo to také nádherné, že som mala slzy na krajíčku. Dojalo ma to.“

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 3. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 4. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 6. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 7. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 8. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 3. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 4. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 6. Na Špitálskej ulici v Bratislave pribudnú nové byty
 7. Po rokoch cichosci richtuju v Raslavicoch slavnosci
 8. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom.
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 21 551
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 16 374
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 15 419
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 836
 5. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 4 406
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 2 938
 7. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 2 896
 8. Zdravo a chutne. Vyskúšajte recepty šéfkuchára Jara Žídeka 2 417

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia – Neutrónmi do handry z kozmickej lode.
 2. Vladimir Skala: Ako mi rusínsky jazyk pomohol naučiť sa po čínsky
 3. Věra Tepličková: V Škótsku dnes porazili menštruačnú chudobu
 4. Peter Biščo: Akú odmenu dostal Sulík od Fica za ...
 5. Pavol Kadlec: Rozmeňme si Matoviča na drobné.
 6. Imunoblog: Nástup do kolektívu
 7. Martin Pekár: O novom cestovnom poriadku (grafikone)
 8. Unicef Slovensko: Afganistan - rok po...
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 16 453
 2. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 047
 3. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 7 706
 4. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 165
 5. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 896
 6. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 4 890
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 4 097
 8. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 763
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Na Liptove pribudla nová svadobná Stodola obklopená lesom na brehu zurčiaceho horského potoka.


7 h
Pod Kriváňom zabil blesk poľského turistu.

Zasahoval aj vrtuľník.


13 h
V Kritickom úseku nastriekali na zem vodorovné dopravné značenie.

Uplatňujú inštitút objektívnej zodpovednosti, pokuta za zlé státie príde domov poštou.


17 h
Pred zápasom a aj počas jeho úvodu sa ponad Poprad prehnala výdatná búrka, preto bol teréne veľmi mokrý.

V nedeľu (14. 8.) odohrali futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zápas 5. kola v najvyššej Slovenskej futbalovej súťaži proti majstrovskému Slovanu, ktorému podľahli 1:5. Na štadion do Popradu sa prišla pozrieť takmer 2000 divákov.


a 1 ďalší 20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia – Neutrónmi do handry z kozmickej lode.
 2. Vladimir Skala: Ako mi rusínsky jazyk pomohol naučiť sa po čínsky
 3. Věra Tepličková: V Škótsku dnes porazili menštruačnú chudobu
 4. Peter Biščo: Akú odmenu dostal Sulík od Fica za ...
 5. Pavol Kadlec: Rozmeňme si Matoviča na drobné.
 6. Imunoblog: Nástup do kolektívu
 7. Martin Pekár: O novom cestovnom poriadku (grafikone)
 8. Unicef Slovensko: Afganistan - rok po...
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 16 453
 2. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 047
 3. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 7 706
 4. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 165
 5. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 896
 6. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 4 890
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 4 097
 8. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 763
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu