Utorok, 9. august, 2022 | Meniny má Ľubomíra

Symbióza fakulty zdravotníctva a nemocnice v Ružomberku

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku Anton Lacko si našiel čas pre náš rozhovor medzi vyšetrovaním pacientov. Chvíľu bol s nami, chvíľu s pacientami, ktorí na vyšetrenie prichádzajú z celej republiky. Pracovisko nukleárnej medicíny v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) je totiž na Slovensku jedinečné. V jednom zo vstupov do nášho rozhovoru prišiel v ruke s vyobrazením mozgu pacienta. Náš laicky pohľad - celá A 4 plná zobrazení tej istej hlavy v rôznych farebných odtieňoch. Vysvetlenie – odborný lekár poslal na vyšetrenie pacienta s podozrením na Parkinsonovu chorobu a A. Lacko nás poučil, že u zdravého človeka pri vyšetrení so špeciálnym rádiofarmakom sa zobrazuje v mozgu obraz podobný motýlikovi, u chorého sa takýto útvar nezobrazí. „Príde k nám napríklad človek, ktorý má zmeny na EKG,“ začal nás do problematiky zasväcovať profesor Josef Květenský. „Odporúčajú mu rôzne vyšetrenia, ale mi presne vieme rozrezať srdce (rozumej na prístrojoch, nie v skutočnosti) a určiť diagnózu, ktorá by sa iným spôsobom len ťažko zisťovala. Týmto sme sa dostali zasa k problematike kardiovaskulárnych ochorení. Spomínané vyšetrovacie metódy sa využívajú v širokej populácii ľudí, napríklad aj u diabetikov u ktorých môžeme týmto spôsobom zistiť poškodenie srdca, ciev, nervov a pod.

Učiteľ a jeho žiak
Podľa slov docenta Antona Lacka, dekana Fakulty zdravotníctva (FZ) na KU v Ružomberku a vedúceho pracoviska nukleárnej medicíny Cyklotrónového centra SR pri ÚVN v Ružomberku, je profesor Josef Květenský nestorom Internej kliniky ÚVN Ružomberok, kde v súčasnosti je už dlhé roky primárom Dušan Bestvina. Anton Lacko je žiakom profesora Josefa Květenského a o fakulte i svojom pracovisku porozprával: „Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku vznikla 1. júla 2005 na základe rozhodnutia rektora KU v Ružomberku po predchádzajúcom schválení Akreditačnou komisiou MŠ SR. Pracovisko nukleárnej medicíny je jedným z pracovísk fakulty zdravotníctva. Klinickou výučbovou základňou FZ je ÚVN so svojimi vysokošpecializovanými pracoviskami. Jednou zo základných činností pedagogických pracovníkov fakulty je okrem odbornej činnosti na klinických pracoviskách aj práca na vedeckých úlohách a projektoch, ktoré sú základom vedecko – výskumnej činnosti. Dôležitou činnosťou fakulty je spolupráca s ostatnými vysokými školami na národnej i medzinárodnej úrovni. Od vzniku fakulty a v každodennej spolupráci fakulty a nemocnice je gestorom riaditeľ nemocnice Igor Čombor. V Ružomberku sa podarilo optimálne zabezpečiť symbiózu Fakulty zdravotníctva KU a ÚVN. Je to nesmierne dôležité, pretože výučba sestier sa uskutočňuje na klinických pracoviskách s vysokou odbornou úrovňou.“
Základným pracoviskom fakulty zdravotníctva sú katedry: katedra ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, biomedicínskych vied, verejného zdravotníctva, pastorálnej medicíny a bioetiky, či urgentnej medicíny a vojenského zdravotníctva. Pedagogickí pracovníci na katedrách v súlade so študijnými programami venujú pozornosť eticko-morálnym a kresťanským hodnotám. Dôraz kladú na odbornú stránku výchovy sestry v kresťanskom duchu.
Josef Květenský sa k vysokoškolskému štúdiu sestier vyjadril: „Do roku 2010 každá sestra na celom Slovensku musí mať vysokoškolské vzdelanie. Je to dvojstupňové vzdelanie: jednak trojročné bakalárske, jednak dvojročné magisterské s tým, že sestra po absolvovaní určitých postupov môže získať aj ďalšie pedagogické tituly a vedecké hodnosti. Máme denné štúdium a externé štúdium pre pracujúce sestry, ktoré majú už praktické skúsenosti. My ich doškoľujeme v nových poznatkoch. Štúdium sa končí štátnymi záverečnými skúškami a následným udelením titul bakalár (skratka Bc.), resp. akademický titul magister (skratka Mgr.). Bude sa však musieť prikročiť k tomu, aby sestry s vysokoškolským vzdelaním dostali aj finančné ohodnotenie. Fakulta má tri detašované pracoviská - v Košiciach, Levoči a Poprade. Sú to naše pracoviská, chodíme tam prednášať. Kolektív ľudí, ktorý na fakulte pracuje, je nesmierne schopný, a to fakulta funguje len rok a pol. Snažíme sa zabezpečiť pre našich študentov všetko, čo potrebujú a čo poznáme aj z iných vyspelých krajín.
Perspektíva je výborná. Fakulta zdravotníctva plní nielen pedagogické ale aj vedecko-výskumné kritéria. Práve rozbiehame študentskú vedeckú odbornú činnosť. Máme pripravené témy, ktoré študenti budú riešiť. Vypracujú práce a budú ich obhajovať.“

Dôležitosť vedecko – výskumnej činnosti
„Vedecko – výskumná činnosť na fakulte je nesmierne dôležitá,“ povedal J. Květenský a rozhovoril sa o projekte Vzdelávanie rómskych žien k ochrane života. Tento projekt koordinuje Karel Komárek a Katarína Malíková. Je zameraný najmä na ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia, nezamestnané ženy a ženy z rómskeho etnika v okrese Ružomberok a obci Rudňany. Adeptky vyškolené v rámci projektu získajú základné zručnosti v ošetrovateľstve a budú pôsobiť v sociálne slabších komunitách. „V tomto projekte sme si dali ťažkú úlohu,“ pokračoval J. Květenský. „Nie je to úloha, ktorá sa dá splniť za týždeň alebo za rok. Mnohé z tých žien sú už teraz veľmi vďačné a majú záujem o nové poznatky. Týmto projektom nechceme vzdelávanie žien skončiť. Vypracovali sme nový projekt a
chceme v sociálne slabých oblastiach vybudovať strediská, v ktorých budú pomáhať, a to je dôležité, naši študenti. Na všetkých vysokých školách sa totiž sestry vychovávajú pre nemocnice. Počet lôžok v nemocniciach sa bude postupne znižovať a nemocnice budú plniť vysokošpecializované úlohy. Preto je dôležité, aby sme preventívnu prax dostali medzi širokú populáciu. To je jedna vec. Druhá vec - na KU sa snažíme zamerať pozornosť aj na hospice. Myslíme si, že eutanázia nie je východiskom, ale chceme ľuďom zabezpečiť v hospicoch dôstojnú smrť. Takto chceme jasne vychovávať naše sestry. Ďalším problémom sú bezdomovci. Naši študenti už začínajú medzi nich chodiť. Ďalšími okruhmi pôsobenia na výchovu a vzdelávanie je oblasť drogovej závislosti, toxikománie, drogy, prevencia sexuálnej výchovy mládeže... Na to všetko máme vypracované projekty a na všetko toto chceme naše sestry nasmerovať. Naša fakulta tak zásadne začína meniť výchovu vysokoškolsky vzdelaných sestier skôr pre prax, nielen pre nemocnice.“

Študijné programy, prijímacie konanie a podmienky prijatia
Fakulta zdravotníctva KU má akreditované dva študijné odbory. Prvým je ošetrovateľstvo v dennej a externej forme ako trojročné bakalárske štúdium alebo dvojročné magisterské štúdium. Druhým odborom je pôrodná asistencia v dennej a externej forme ako trojročné bakalárske štúdium. V študijnom programe ošetrovateľstvo je možné rigorózne pokračovanie, a tak získať akademický titul doktor filozófie (skratka PhDr.).
Termín podania prihlášky na prijímacie konanie pre akademický rok 2007/2008 je do 28. februára pre slovenských uchádzačov a 30. marca pre zahraničných. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 18. až 22. júna, poplatok za prijímacie konanie je 750 korún.
Pre dennú formu sú podmienky prijatia pre bakalárske študijné programy nasledovné: získané stredoškolské vzdelanie s maturitou a záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty a dobrý zdravotný stav uchádzača. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí na strednej škole v každom ročníku a pri maturitnej skúške na vysvedčení mali priemer do 1,50, ak ich počet nepresahuje počet miest schválených Akademickým senátom Fakulty zdravotníctva KU.
Podmienky pre externú formu sú rozšírené o minimálnu dobu praxe v trvaní troch rokov v danom odbore. Podmienkou prijatia pre magisterský študijný program ošetrovateľstvo je úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. V externej forme sa rozširuje o minimálnu prax v odbore v dĺžke trvania dvoch rokov.

Starostlivosť o študentov a uplatnenie absolventov v praxi
„Eticko – morálna otázka u študentov vyskočila do popredia,“ povedal J. Květenský. „Vedenie fakulty uvažuje aj napriek veľkému počtu odborných hodín zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu predmet telesná výchova. Fyzická aktivita je nesmierne dôležitá pre praktický výkon povolania. Človek z našej fakulty by mal odchádzať nielen odborne vyškolený, ale mal by mať určitý profil.“
Na zdravotníckej fakulte je zabezpečená sociálna a duchovná starostlivosť. Sociálna podpora sa realizuje príspevkami na stravovanie, príspevkami na ubytovanie a sociálnymi štipendiami. Duchovná starostlivosť o študentov je v rukách Univerzitného pastoračného centra Jana Vojtaššáka. Študenti sú ubytovaní v študentských domovoch na Hrabovskej ceste, Plavisku a v prenajatých zariadeniach v Ružomberku. Veľa študentov využíva privátne ubytovanie v meste. Stravovanie študentov je zmluvne zaistené v jedálni ÚVN s možnosťou výberu z dvoch jedál. Náklady na stravovanie sú kryté dotáciami z Ministerstva školstva SR a tržbami od študentov. Absolventi odboru ošetrovateľstvo sú pripravení poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe. Sú schopní prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti v rámci ambulantnej či ústavnej zdravotnej starostlivosti. Uplatnia sa ako odborníci v nemocniciach, zdravotných strediskách, v hospicoch a podobne. Absolventi odboru pôrodná asistencia sú pripravení vykonávať odborný dohľad, poskytnúť odbornú starostlivosť a radu ženám i rodinám počas gravidity, pôrodu a po ňom. Samostatne pomáhať ženám pri pôrode a pri starostlivosti o novorodencov a dojčatá.
„Sme mladá fakulta, za krátky čas sme urobili ohromné množstvo práce. Náš dekan Anton Lacko je špičkový odborník. Má atestáciu z vnútorného lekárstva, kardiológie a z nukleárnej medicíny. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť nukleárnej kardiológie. Výsledky prezentoval na medzinárodných konferenciách, naposledy v Aténach, predtým v Prahe, Českých Budějoviciach, Pardubiciach a v ďalších mestách. Máme teda aj medzinárodné kontakty, v Čechách sme uznávaní ako jedno z najlepších pracovísk. Vydali sme množstvo odborných publikácií, ktoré vychádzajú z praxe. Myslíme si, že pre mesto Ružomberok a pre celý Liptov má Fakulta zdravotníctva KU celospoločenský význam. Nie je len pre tých, ktorí sú katolíckeho vyznania. Podľa mňa to nie je otázka náboženstva, ale celospoločenského vzťahu k prostrediu, v ktorom žijeme,“ vyzdvihol význam Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku profesor Josef Květenský.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad a automatizácia
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 1. Prehľad a automatizácia
 2. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
 3. Šéf PLANEO: Budúcnosť obchodu je v službách
 4. Čo robiť, aby dieťa neskončilo v nemocnici s črevnou virózou?
 5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 6. Goralské folklórne slávnosti po prvýkrát priamo v horách
 7. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 8. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 331
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 9 581
 3. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 7 604
 4. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 4 430
 5. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 3 514
 6. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 189
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné 1 752
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo 1 643

Blogy SME

 1. Kristína Jakubičková: Kniha dokáže aj zachrániť život(y)
 2. Peter Fiabáne: Ak chceme mestá bez billboardov, volební kandidáti by mali ísť príkladom
 3. Štefan Vidlár: O kem to asi je?
 4. Jana Hanuliaková: Otvorený list ministerke Remišovej
 5. Rastislav Puchala: Krajina krajšia ako Xanadu
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 7. Štefan Vidlár: Potkan
 8. Robert Puk: Pozor na zavádzajúce predvolebné petície
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 126 223
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 27 179
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 198
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 390
 5. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 470
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 3 929
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 3 662
 8. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 3 057
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Spokojný vodák z Liptova, Alexander Slafkovský, po dojazde do cieľa svojej finálovej jazdy na MS v nemeckom Augsburgu.

Kanoista Alexander Slafkovský, čerstvý vicemajster sveta vo vodnom slalome, má na svojom konte už štyri individuálne striebra. Stále mu však chýba vytúžené zlato.


30m
Projekt podľa šéfa liptovskomikulášskej radnice Jána Blcháča ráta s premostením riečky Smrečianky a pokračovaním po hrádzi Váhu. Na fotogfrafii úsek cyklochodníka na sídlisku Nábrežie.

Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši rozšíria o ďalší 640 metrov dlhý úsek. Radnica získala stavebné povolenie na úsek od Smrečianky k mostu do obce Závažná Poruba.


TASR 3 h
Výsledky súťaže O richtársku palicu: 1. Jalovec, 2. Liptovský Peter, 3. Liptovský Hrádok, 4. Liptovská Kokava, 5. Liptovský Trnovec, 6. Jamník, 7. Malužiná, 8. Dúbrava, 9. Pribylina, 10. Liptovská Porúbka.

Hasičskú súťaž O richtársku palicu vyhrali v nedeľu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline dobrovoľní hasiči z Jalovca.


TASR 5 h
K popularite Žiarskej doliny prispieva aj obľúbená chata. Je výborným východiskovým bodom na viaceré túry.

Nasledujú Račkova a Jamnícka dolina.


7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


8 h

O post župana zabojuje Jaroslav Baška, Peter Máťoš a Anton Kysel.


8. aug

Expres Za horami, za dolami zdolá vyše 600 kilometrov, pričom prejde 40 tunelmi.


19 h

Ani v oblastných futbalových súťažiach nebola núdza o zaujímavé zápasy.


a 1 ďalší 7. aug

Blogy SME

 1. Kristína Jakubičková: Kniha dokáže aj zachrániť život(y)
 2. Peter Fiabáne: Ak chceme mestá bez billboardov, volební kandidáti by mali ísť príkladom
 3. Štefan Vidlár: O kem to asi je?
 4. Jana Hanuliaková: Otvorený list ministerke Remišovej
 5. Rastislav Puchala: Krajina krajšia ako Xanadu
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 7. Štefan Vidlár: Potkan
 8. Robert Puk: Pozor na zavádzajúce predvolebné petície
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 126 223
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 27 179
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 198
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 390
 5. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 470
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 3 929
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 3 662
 8. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 3 057
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu