Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Nespaľujte! Kompostujte

Podľa zákona o odpadoch je od 1. 1. 2006 zakázané zneškodňovanie, t.j. spaľovanie alebo skládkovanie, biologického odpadu, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu. Je povolené iba jeho zhodnocovanie, napríklad kompostovaním. Mestá a obce sú síce povinné vytvárať podmienky pre kompostovanie bioodpadov, ale kompostoviská si môžu zriaďovať aj samotní občania.
Bioodpad, vhodný na kompostovanie, predstavuje 30–45 % podiel odpadov z našich domácností. Nazývame tak vytriedený organický materiál z kuchyne, záhrady a chovu zvierat.
Bioodpad, zmiešaný spolu s ostatnými druhmi odpadu, vytvára mnohé škodlivé látky prostredníctvom nekontrolovateľných reakcií, ktoré vznikajú na skládkach a v spaľovniach, ale aj, bohužiaľ, pri veľmi rozšírenom spaľovaní v záhradkách. Najneškodnejšou a najužitočnejšou formou nakladania s bioodpadom je preto jeho kompostovanie.

Ako si vyrobiť kompostovací zásobník
K výrobe dreveného zásobníka z latiek, s prednou vyberateľnou stenou, potrebujeme: 4 hranolčeky 120x6x6 cm, 24 dosák 100x10x2 cm, 1 lištu 100x3x3 cm, 2 lišty 60x3x3 cm a 2 lišty 60x6x2 cm.
Pracovný postup: Najprv zašpicatíme stĺpy. Na dva, ktoré budú tvoriť prednú stenu, pribijeme lišty tak, aby tvorili drážku pre dosky, ktoré sa do nej budú zakladať. Potom postupne popribíjame dosky na bočné steny, a to tak, aby medzi jednotlivými doskami zostávala 5 cm medzera. Tá bude slúžiť na vetranie kompostovaného materiálu. Nasleduje zadná stena a lišta na prednú stenu, ktorá udržiava správny rozostup bočných stien. Potom položíme zhotovené kompostovisko na miesto a jemne ho zatlačíme alebo zatlčieme do zeme. Prednú stenu budú tvoriť samostatne vyberateľné dosky, ktoré od seba oddelíme tak, že do každej (až na poslednú – najvrchnejšiu) z vrchu pribijeme klince, a to tak, aby vyčnievali 5 cm. Ideálne je mať v záhrade 3 kompostovacie zásobníky. Jeden slúži na zber bioodpadu, druhý na kompostovanie a dozretie kompostu a tretí na prehadzovanie kompostu.

Kde umiestniť kompostovisko
Správnu polohu kompostoviska si treba dopredu dobre premyslieť, aby ste počas priebehu rozkladu nemuseli kompost prenášať. Načo by ste nemali zabúdať pri tomto rozhodovaní?
Na kompostovisku je potrebné zabezpečiť kontakt so zemou, aby bol možný prístup pôdnych organizmov (dážďovky roztoče, mikroorganizmy), ktoré pomáhajú pri rozklade organických materiálov.
Kompostovisko by malo byť ľahko prístupné a nemalo by byť príliš ďaleko od domu, z ktorého sa nosia suroviny. Mal by sa pri ňom nechať dostatok miesta, aby sa tu dalo manipulovať s náradím.
Odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta (nie kompostoviska), ktorý pomôže hlavne pri daždivom počasí.
Kompostovisko by malo byť postavené tak, aby nič neobmedzovalo proces rozkladu; nie na priamom slnku, kde materiál rýchlo vysychá, pretože bez vlhkosti proces nepokračuje. Je však potrebné zabrániť aj prílišnému zamokreniu, preto je vhodná polopriepustná ochrana z listov pod stromom alebo krovinami. Podobnú funkciu splní aj zasadená tekvica, ktorá svojimi veľkými listami na jednej strane bráni prístupu dažďa a na druhej bráni slnku pri vysušovaní materiálu. Na tento účel je tiež možné použiť špeciálnu fóliu na prikrytie, ktorá prepúšťa vzduch, no nie vodu, ale aj poklop, ktorý v prípade dlhotrvajúcich dažďov možno položiť na zásobník.
A nakoniec, nezabudnite ani na susedov, ktorým by mohla vaša aktivita z rôznych dôvodov prekážať, hoci pri dodržaní správneho postupu kompostovania je táto obava zbytočná.

Postup pri zakladaní kompostoviska
Z miesta, kde chceme založiť kompostovisko, odstránime drny trávy, aby sme uľahčili pôdnym organizmom prenikanie do biologickej hmoty.
Dno kompostovacej kopy vysypeme hrubším materiálom (napr. na hrubo posekané konáre), aby sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok prebytočnej vody.
Postupnosť pri ukladaní materiálu pri domácom kompostovaní neexistuje. Materiál sa ukladá postupne, ako nám v domácnosti a v záhrade vzniká.
Už pri jeho zbieraní myslite na to, aby ste mali čo najpestrejšiu skladbu. Nezabudnite jednotlivé druhy dôkladne premiešať (mokré so suchými, uhlíkaté s dusíkatými).
Materiál pred uložením do kompostoviska upravte – posekajte, podrvte, zvlhčite a dôkladne premiešajte. Urýchlite tak dobu rozkladu.
Ak máte väčšie množstvo rovnakého materiálu (napr. lístia), je dobré, ak to jeho štruktúra dovoľuje, predbežne si ho uskladniť a použiť ho na premiešanie primokrého alebo silne dusíkatého materiálu.
Kompostovaný materiál je vhodné po každých 15 – 20 cm vrstviť zeminou. Obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rozkladu, dokáže viazať vlhkosť a pomaly ju uvoľňovať do okolia, napomáha pri vzniku stabilnej drobovito-zemitej štruktúry a výrazne dokáže viazať zápach.
Kompostovaciu kopu je potrebné po 3 –5 týždňoch prehodiť, aby sa premiešal materiál z vnútra kopy s vonkajším. Zároveň tým kompost prevzdušníme.
Približne po roku je kompost vyzretý. Po vyzretí je potrebné kompost preosiať a nerozložené časti vložiť do novej kopy.

Čo kompostujeme
V podstate je možné kompostovať všetky organické látky okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené a napadnuté chorobami. Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov (dusíkaté, uhlíkaté, minerálne suroviny), ktorú je potrebné vhodne upraviť (podrviť, posekať) a dobre premiešať.
Materiál vhodný na kompostovanie môže pochádzať z kuchyne (napr. zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, kávový výluh, papier znečistený od potravín, napr. servítky a pod.), záhrady (napr. pokosená tráva, kvety, konáre, lístie) alebo to môže byť iný organický materiál (napr. podstielka z chovu zvierat, popol z dreva, nie však chemicky ošetreného, hobliny, piliny, hnoj, perie a pod.).
Materiál nevhodný na kompostovanie: druhotné suroviny nebezpečné a toxické látky (napr. farby, staré lieky, staré oleje, batérie a pod.) a iné látky, napr. prach zo smetí a vysávania (obsahuje ťažké kovy), časti rastlín napadnuté chorobami (nebezpečenstvo prenosu choroby), mäso a mäsové výrobky, kosti, mliečne výrobky (lákajú zvieratá, skoro sa kazia a zapáchajú), výkaly z mäsožravých zvierat (z hygienických dôvodov).

Najčastejšie chyby pri kompostovaní
Neuspokojivý priebeh rozkladu. Ak sa vám zdá, že proces prebieha pomaly, znamená to, že ste nedodržali niektorú z podmienok, o ktorých sme hovorili. Riešenie je kopu prehodiť. Sledujte pri tom zápach a vlhkosť materiálu.
Premočenie (vznik zápachu). Nepríjemný až dusivo zatuchnutý zápach svedčí o hnilobe, čo signalizuje nadbytok vlhkosti a nedostatok kyslíka. Tu je najvyšší čas kompost prehodiť a premiešať so suchým materiálom a materiálom udržujúcim štruktúru (hrubšie posekané drevo, tenšie konáriky, hobliny).
Vysušovanie. Pri nedostatočnej vlhkosti je potrebné kopu zvlhčiť alebo primiešať vlhký materiál. Aj biela plieseň svedčí o nedostatočnej vlhkosti. Tej sa dá do veľkej miery zabrániť zakrytím kompostovacej kopy.
Veľké množstvo hmyzu. Najčastejšie sa v komposte vyskytujú vinné mušky, ktoré majú rady predovšetkým kuchynský odpad a zhnité ovocie. Stačí však tento materiál premiešať so suchým materiálom a zahrabať alebo zasypať (napr. hlinou, kamennou múčkou, pilinami). Neznášajú ani prievan.

Kedy je kompost zrelý?
Plytkú misku naplníme kompostom a dobre ho navlhčíme. Navrch vysejeme semienka žeruchy siatej (alebo iné rýchloklíčiace semená), pritlačíme ich a zakryjeme fóliou. Ak po 3-4 dňoch väčšina semien vyklíči, možno usúdiť, že kompost už neobsahuje nijaké látky škodlivé pre rastliny a môžeme ho použiť v záhrade. Intenzívne zelené klíčne lístky svedčia o vyzretom komposte, zatiaľ čo žlté alebo hnedé lístky o surovom. Ak vyklíči len málo semien, musí sa kompost podrobiť ešte ďalšiemu rozkladu.

Ako používať kompost?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, drobnej štruktúry, nezapácha, ale vonia ako lesná pôda. Jeho prednosti sú predovšetkým v tom, že má schopnosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a obsahuje veľké množstvo (podľa zloženia vstupných materiálov) výživných látok, obohacuje pôdu o organické látky a humus.
Hotový kompost je možno použiť do zeleninových, ovocných i okrasných záhrad. Je potrebné zdôrazniť, že aj kompostom sa dá prehnojiť. Na dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí 1 cm vrstva kompostu ročne. Vzhľadom k vysokej zásobe živín nie je potrebné vo väčšine záhrad používať viac ako 2 –3 litre kompostu na 1 m2. Toto množstvo platí hlavne pre zeleninovú záhradu, živé ploty a okrasné kríky.
Informačné materiály o kompostovaní je možné taktiež získať na adrese: Priatelia Zeme – SPZ, P. O. BOX H – 39, 040 01 Košice, tel./fax.: 055/677 16 77, e-mail: spz@priateliazeme.sk, http://www.spz.sk (v časti informácie).

Zaujímavým spôsobom kompostovania sú kompostovacie toalety. Informácie o nich je možné získať na adrese: OZ Sosna, Zvonárska 12, 040 11 Košice, tel.: 055/62 519, 03, e-mail: sosna@changenet.sk, http://www.sosna.sk.
Súťaž Odpad – surovina alebo hrozba?
Od februára tohto roku prebieha na internetovej stránke Biospotrebiteľ (http://www.biospotrebitel.sk) súťaž Odpad – surovina alebo hrozba?, ktorú pripravuje Občianske združenie Tatry. Cieľom súťaže o knižné ceny, ktorá je určená predovšetkým školskej mládeži, je predstaviť populárno – vedeckou formou problematiku odpadov. Súťaž je realizovaná aj vďaka 2 % asignácii dane, ktorú venovali Občianskemu združeniu Tatry občania a firmy v uplynulom roku.

Absolventská prax v OZ Tatry
Občianske združenie Tatry hľadá šikovných mladých ľudí, ktorí by sa v rámci absolventskej praxe podieľali na pokračujúcich aktivitách kampane Toky nie sú stoky, ktorá je zameraná na občiansky aktivizmus a občiansku zodpovednosť voči miestnym vodným tokom a vodným zdrojom. Naše aktivity podporila aj Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom, Fond aktívnych občanov pri Nadácii Ekopolis a Trust for civil Society in Central and Eastern Europe.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 2. Škola môže vyzerať aj inak!
 3. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 4. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 5. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 6. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 10. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 469
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 431
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 019
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 048
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 818
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 481
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 367
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 494
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 477
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 420
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie v liptovských mestách.

Hrboltová ide na postup, jesennú časť odohrali bez jedinej prehry

Hovorili sme s trénerom futbalistov TJ Iskra Hrboltová Milanom Krivošom. Nič iné ako postup v ružomberskej mestskej časti sa v súťažnom ročníku 2020/2021 neberie.

Hrboltová v zelenom v zápase proti Lipt. Ondreju.

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

V stredu ráno zomrel v levočskej nemocnici spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Pôsobil aj v Liptovských Revúcach.

Spišský biskup sečka zdraví veriacich po skončení omše.

Situácia v nemocniciach v Žilinskom kraji sa zhoršuje

Nemocnica v Liptovskom Mikuláši len prednedávnom vyčlenila 28 ložok pre pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNLP Košice.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Už ste čítali?