Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

Semienka ušľachtilej výchovy vyrastajú v žiakoch

Motto školy: „Ak zaseje niekto do mladého človeka ušľachtilú
výchovu, žije to a rastie to celý život, nezmarí to ani dážď, ani sucho.“

Úzke prepojenie medzi školou a škôlkou
V Partizánskej Ľupči nájdete v jednej budove materskú (MŠ) i základnú školu (ZŠ). Len necelý rok existujú takto spolu, ale učiteľky MŠ Milota Mydielková a Anna Beňová si spolubývanie pochvaľujú: „Pracuje sa nám v týchto priestoroch veľmi dobre. Dobrú máme aj spoluprácu s vedením základnej školy. Vychádzame si v ústrety a oni sa nám snažia čo najviac pomôcť. Spolupráca s učiteľkami ročníkov 1.-4. je tiež veľmi dobrá. Dávame si navzájom spätnú väzbu. Pri odchode predškolákov do školy odovzávame učiteľkám diagnostické záznamy o deťoch. Je to pomoc pre učiteľku v prvej triede, vidí, ako sa dieťa vyvíjalo.“ Prepojenie medzi školou a škôlkou je aj cez vyučovanie. Predškolákov učí anglický jazyk učiteľka zo ZŠ Anna Ganobiaková, popoludní k škôlkarom nastupuje učiteľka zo školského klubu Jana Bartanusová aj s tromi deťmi z klubu.
V tomto školskom roku je v MŠ zapísaných tridsaťjeden detí, z toho predškolákov je trinásť, dve deti dochádzajú z Malatína a tri z Liptovských Kľačian. V MŠ vytvárajú podmienky aj pre deti, ktoré majú odloženú školskú dochádzku a treba sa im individuálne venovať. Prednostne prijímajú tiež deti predškolského veku. „Pri predškolákoch a problémových deťoch úzko spolupracujeme s Detským integračným centrom v Liptovskom Mikuláši,“ doplnila A. Beňová. „Osobne konzultujeme danosti jednotlivcov, radíme sa, ako s nimi spolupracovať. Tieto deti majú vypracovaný osobitný plán výchovy a vzdelávania. Spolupracujeme aj s Obecným úradom v Partizánskej Ľupči, so Zväzom telesne postihnutých aj s Miestnou organizáciou Červeného kríža. Pripravujeme pre nich napríklad program na Deň matiek, v októbri programy k Mesiacu úcty k starším. Vlani sa nám podaril pekný kúsok – deti nacvičili divadielko Perníkový domček s Janou Bartanusovou a uspeli na prehliadke detských divadelných súborov Potvorka. Tento rok znovu nacvičujú diavadielko Tri prasiatka. Ak sa k nám dostanú talentované detičky, odporúčame ich ďalej vzdelávať v základných umeleckých školách. Výtvarné práce detí posielame aj do časopisu Včielka a už sme odtiaľ dostali odmenu.“ Učiteľky v MŠ si pochvaľujú aj svoju upratovačku Janu Chalupková, s ktorou tvoria zohratý tím, a ktorá im vždy ochotne pomôže aj s deťmi.
„Raz za štvrť roka vydávame vlastný časopis Predškoláčik, ktorý obsahuje básničky, maľovánky a práce detí,“ zalistovala v Predškoláčikovi M. Mydielková. „Snažíme sa, aby deti mali pestrú činnosť. Pripravujeme s nimi akcie, ako sú besiedky, karneval, Vianočný koncert, Majáles...“ A. Beňová pokračovala: „Spomenieme si vždy aj na deti, ktoré majú meniny, narodeniny. Robíme oslavy, pre oslávenca pripravíme pamätný list, urobíme hostinku. Podľa ročného obdobia pripravujeme aj rôzne výstavky. Deti donášajú na ne prírodný materiál. Najviac sa však tešia na jesennú výstavku, lebo donesú plody, ktoré po výstavke na hostinke zjedia.“ Cez internet sa učiteľky MŠ nakontaktovali na Fedora Gaála, známeho z nežnej revolúcie, ktorý je rodákom z Partizánskej Ľupče a žije v Prahe. Občas si zamailujú a keďže Fedorova manželka Irena píše knihy pre deti, dostali deťúrence z MŠ od nich knihy aj cédečka.
„Pred rokom to bolo rýchle sťahovanie do týchto priestorov,“ zasmiala sa M. Mydielková, „no pomohli niektorí rodičia: oteckovia pomáhali najmä pri sťahovaní nábytku, Eva Husarčíková zabezpečila auto, iné mamičky pomáhali pri riadení. Muselo to byť rýchle sťahovanie, robili sme ho počas prevádzky.“ A. Beňová dodala: „V súčasnosti je ešte v rekonštrukcii dvor, chodievame zatiaľ s deťmi do dediny na priestor pri evanjelickom kostole, ktorý voláme Pod lipy. Tam sa s nimi hráme námetové aj voľné hry. Prírodné prostredie máme krásne, využívame ho aj na kratšie turistické výlety.“

Z histórie školy do súčasnosti
Základné školstvo má v Partizánskej Ľupči dlhú tradíciu. Prvá písomná zmienka je z roku 1779, keď 15. marca 1779 bola kráľovským nariadením zriadená Prvá národná škola v Nemeckej Ľupči s jedným učiteľom. V roku 1783 - vzniká tzv. Mixta - škola, ktorú spoločne navštevujú žiaci katolíckeho aj evanjelického vierovyznania, čo svedčí o veľkej náboženskej znášanlivosti v obci. Škola bola však zrušená v roku 1860, pričom vznikli samostatné oddelené školy pre katolícke a evanjelické deti. V roku 1884 vznikla dvojtriedna Štátna škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá bola zrušená v roku 1942. V roku 1945 vznikla Meštianska škola, ktorá bola v Ľupči až do roku 1958, keď vznikla Základná deväťročná škola. V roku 1961 dostala škola novú budovu a v týchto priestoroch funguje až do dneška. Momentálne v Základnej škole s materskou školou v Partizánskej Ľupči je stopäťdesiatšesť žiakov, pôsobí tu dvanásť pedagógov a štyria správni zamestnanci. „Výchovu a vzdelania v škole sa snažíme smerovať tak, aby sme z našich žiakov vychovali vzdelanú a kultúrnu osobnosť, ktorá sa uplatní v súčasnej spoločnosti,“ začala o škole jej riaditeľka Malvína Zvarová. „Volíme individuálny prístup ku všetkým žiakom, a to tak k žiakom talentovaným – pripravujeme ich na olympiády a súťaže, ale aj k žiakom, ktorí majú určité poruchy učenia, ba dokonca máme integrovaných žiakov (celkom devätnásť) aj s mentálnym postihom (dvoch žiakov). Učíme ich podľa osnov špeciálnej školy – máme špeciálneho pedagóga, ktorý v určitých dňoch pracuje len s týmito žiakmi. Talentovaní žiaci chodievajú najmä na matematické olympiády, ale aj na Hviezdoslavov Kubín. Už po dva roky sme boli uspešní na biologickej olympiáde – naša žiačka Barborka Vitališová sa vlani umiestnila na siedmom mieste v krajskom kole, tohto roku na krajskom kole v Žiline, minulý týždeň, bola na 14. mieste. Veľmi aktívnu máme aj mimoškolskú činnosť, ktorá sa začína vždy už v septembri. Prvou takou akciou sú Jesenné inšpirácie – aranžovanie kvetov a vôbec, aranžovanie jesenného stola. Tradičnou sa stala už Katarínska diskotéka spojená s kultúrnym popoludním Zaspievaj, zatancuj. Každá trieda si pripraví číslo na vystúpenie, kde zaspievajú a zatancujú. Potom pokračujeme spoločnou diskotékou. Všetky akcie mávame v priestoroch školy. Pokračujeme Vianočným koncertom a burzou vianočných ozdôb poslednú nedeľu pred Vianocami, kde mamy napečú aj medovníky. Potom tradičný karneval, ktorý býva na konci fašiangov. Pred Veľkou nocou je Veľkonočná burza veľkonočných ozdôb. V jedálni v tom čase otvárame aj cukráreň Sladký sen, za symbolickú cenu predávajú deti koláče, kávu, čokoládu. Rodičia sa tešia na cukráreň, tam si posedia, porozprávajú.“

Spolupráca je prospešná pre všetkých
Riaditeľka školy M. Zvarová pochvaľuje aj spoluprácu s Obecným úradom v Partizánskej Ľupči, ale aj so Združením dedín horného Liptova Ekológ. „Zo združenia nás pozývajú na spoločné stretnutia, pripravia pre deti občerstvenie, my súťaže. Navzájom sa nielen spoznávame, ale robíme aj spoločné akcie. Napríklad teraz bol v Ľubeli Vedomostný maratón. Boli sme tam všetky školy – Ľubeľa, Partizánska Ľupča a Svätý Kríž. Dúbrava nie, lebo majú len ročníky 1.-4. Súťaž prebiehala v anglickom jazyku, dejepise, slovenskom jazyku a matematike.“
Zavŕšením celoškolskej práce je Majáles alebo Juniáles. Škola ho organizuje každý rok koncom mája alebo začiatkom júna na futbalovom ihrisku TJ za aktívnej pomoci Rady rodičov. Výťažok z tejto akcie ide väčšinou pre potreby školy. Za získané peniaze a peniaze z dvojprecentnej darovanej dane vlani kúpili, napríklad, do MŠ postieľky v hodnote šesťdesiatpäťtisíc korún. Veľmi vydarenou akciou býva benefičný ples, ktorý robí škola už jedenásť rokov v spolupráci s Radou rodičov. Výťažok z plesu ide tiež na pomôcky do školy. Pri organizácii plesu pomáhajú aj podnikatelia z Partizánskej Ľupče i okolia. Ide o milé spoločenské stretnutie zamestnancov školy s rodičmi, či všetkými, ktorí majú k škole blízky vzťah. „Práve ples bol podnetom vzniku krúžku mažoretiek,“ zareagovala učiteľka Zuzana Kochlicková, ktorá má mažoretky v tanečnom krúžku. Sama chodila do tanečnej trinásť rokov, a tak zručnosti i vedomosti využíva v práci s deťmi. „V krúžku mám osemnásť dievčat od piatej po deviatu triedu, niektoré vediem už od prvej. Tohto roku už nerobíme len mažoretky, ale pustili sme sa aj do choreografií iných tancov. Námety na tance odpozeráme z rôznych tanečných súťaží, mnoho nápadov prinášajú aj samé dievčence. Na súťaže nechodíme, ale vystupujeme na všetkých kultúrnych akciách v dedine. Dievčatá sú veľmi šikovné a aj tie menej šikovné veľmi chcú, vydrú tance, budú chodiť skôr, len aby sa všetko správne naučili. Sú veľmi zlaté.“

Cudzie jazyky majú zelenú
Pri škole v apríli stavali detské preliezky americkí stredoškoláci. Deti mali odrazu príležitosť vyskúšať si jazykové znalosti v praxi. Tí najmenší vraj rukami-nohami, tí starší chodievali za svojou učiteľkou anglického jazyka, aby pomohla, poradila. „Bolo to veľmi veselé,“ usmiala sa učiteľka angličtiny Eva Škvareninová. „Starší žiaci sa pokúšali o súvislejšiu komunikáciu. Z rozhovorov vznikali aj deformácie zábavného charakteru, ale boli to pozitívne stretnutia. Deti zistili, že sa skutočne dokážu dorozumieť s cudzincami a bolo to aj pre mňa veľmi pekné zistenie.“ E. Škvareninová vedie krúžok anglického jazyka, ktorý je rozdelený na dve skupiny. Starší žiaci – ôsmaci a deviataci - sú deti, ktoré sa chcú učiť druhý cudzí jazyk popri nemčine, a tak k základnému učivu získavajú vedomosti aj cez rôzne hry v angličtine. Skupina mladších žiakov, ktorí majú anglický jazyk aj v škole, aj na krúžku sa vyformovala takpovediac na prianie rodičov. Tí neovládajú cudzí jazyk, takže s deťmi učiteľka na krúžku, precvičí učivo, preskúša, prípadne sa zahrajú hry v cudzom jazyku. „Do krúžku chodia aj žiaci, ktorí majú problémy s jazykom a potrebujú v ňom viac komunikovať, čosi precvičiť. Všetko robíme hravou formou cez riekanky, hry, básničky, pesničky. Prípadne si aj napíšu domáce úlohy,“ vysvetlila E. Škvareninová a doplnila tak slová riaditeľky ZŠ, že škola sa zamerala na cudzie jazyky a robí všetko preto, aby deti dostali kvalitné jazykové vzdelanie.

Počítače, projekty, talenty
Škola dostala počítače v rámci projektu Infoveku, má ich jedenásť a každý z učiteľov už absolvoval vzdelávanie v informačno-komunikačných technológiách. Počítače žiaci využívajú na informatike, ale môžu na nich pracovať aj v rámci krúžku alebo v čase vyhradenom pre verejnosť. „Sme zapojení aj do projektov Škola podporujúca zdravie, Škola bez alkoholu, tabaku a cigariet. Napríklad nemáme v škole žiadnu fajčiarsku miestnosť, nepotrebujeme ju, všetci sme nefajčiari, aj školník, aj páni farári,“ pochválila zdravé životné prostredie riaditeľka školy. „V rámci projektu Školy bezpečnejšie pre deti pracujeme so skupinou triedy, v ktorej bolo podozrenie na šikanovanie. Mám pocit, že vzťahy sa medzi žiakmi zlepšili. Skutočne malo zmysel, že sa škola do projektu zapojila.“
Za posledné roky svojím talentom vynikol napríklad Lukáša Kúkol. Bol úspešný na celoštátnom kole matematickej olympiády, ale zahanbiť sa nedá ani Anna Mária Kráľová, ktorá už po tretíkrát obsadila druhé miesto na okresnom kole v recitácii. Rovnako aj Barborka Vitálišová je výrazný talent. Chodieva na matematické, biologické olympiády, ale je aj na jazyky. „Talentované deti nájdu uplatnenie v mimoškolskej činnosti,“ pokračovala M. Zvarová. „Máme ešte aj spevácky krúžok, tiež je veľmi aktívny, potom tanečný, novinársky. Vydávame svoj vlastný časopis Školáčik. Nie síce pravidelne, ale vyjde štyrikrát do roka a dvakrát do roka vydávame Informatórium, v ktorom informujeme verejnosť o tom, čo pripravujeme, o obsadení školy a na záver školského roka v ňom uverejníme vyhodnotenie školskej i mimoškolskej činnosti.“
Škola má i svoje logo. Vymýšľali ho na výtvarnej výchove žiaci. Urobili návrhy a evanjelický farár Ľubomír Turčan z toho, čo deti navrhovali, vybral postavičky v kruhu držiace sa za ruky. „Logo symbolizuje nás všetkých spoločne spojených do kruhu,“ doplnila M. Zvarová.

Aby bolo žiakom v škole lepšie
„Škola bola za štyridsaťtri rokov dosť opotrebovaná,“ prešla k materiálnemu vybaveniu a samotnej budove riaditeľka školy. „Podarilo sa nám však niekoľko pekných vecí. Zamerali sme sa najmä na to, aby sme prostredie vylepšili deťom. Na siedmich triedach sme vymenili okná, doplnili sme ich aj žalúziami, vymenili sme i vchodové dvere, strešný plášť. Na sedlovú strechu zatiaľ nemáme, tak sme volili znovu strešný plášť. Takisto deti majú v triedach nový nábytok, najmä jednomiestne lavice. Je to lepšie, pretože lavice sa dajú rôzne usporiadať, čo je výhoda pri pestrých aktivitách v triede. Veci financujeme z vlastného rozpočtu. Veľa nám pomohla aj obec. Najmä čo sa týka škôlky. Ale pre všetkých žiakov postavila aj novú moderne vybavenú kuchyňu a jedáleň.“
Pri škole je vybudovaná oddychová zóna plná ihličnanov, nachádza sa v nej skalka, stavia sa altánok zvlášť pre materskú školu, zvlášť pre žiakov ZŠ. Škola zvolila pre vzdelávanie učebný plán bez pestovateľských prác, ale školník má vraj blízko k prácam na pozemku, stará sa o areál školy. Škola tak rozkvitá ružami a on s radosťou robí aj všetky záhradnícke práce okolo nej.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 443
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 11 119
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 986
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 621
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 6 208
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 740
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 351
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 830

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: My dúchotci
 2. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 3. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 4. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 5. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 6. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 7. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 8. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 620
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 954
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 770
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 825
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 805
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 735
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 654
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 365
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Novinky z MY regióny.

TOP správy z regiónov: Prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.


16 h
Rišo Bartoš (v červenom) v minulosezónnom zápase proti Slovanu.

Veľká futbalová osobnosť vo fortunaligovom tíme mikulášskeho MFK Tatran Liptovský Mikuláš Richard Bartoš sa v minulej sezóne vážne zranil, no už sa dáva dokopy a ďalej pomáha svojmu tímu.


16 h
Štiavnica v Liptovskom Jáne je v 700-metrovom úseku prázdna.

Vodu nemá Štiavnica ani Demänovka. Prepadla sa pod zem.


19 h

Elektrikári budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia.


21 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia štátnej vodnej správy, ide o nepovolený odber, hrozí vám pokuta.


22 h

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: My dúchotci
 2. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 3. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 4. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 5. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 6. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 7. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 8. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 620
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 954
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 770
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 825
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 805
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 735
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 654
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 365
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu