Utorok, 16. august, 2022 | Meniny má Leonard

Ženy vraj budú opäť vládnuť, muži im prepúšťajú miesto

Kto je viac, kto je potrebnejší, kto je dôležitejší – žena alebo muž? Jeden už bradatý „filištínsky“ vtip dáva odpoveď na túto otázku: Muž síce je hlavou rodiny, ale žena je krkom, ktorý tou hlavou krúti tak, ako ona chce. Teraz však vážnejšie na túto tému, pretože niektorí ľudia (hlavne ženy) emancipáciu, boj o feminizáciu spoločnosti vnímajú veľmi citlivo. Navyše, pred niekoľkými dňami vláda SR vytvorila Radu pre rodovú vernosť, ktorá má dohliadať nad rovnosťou pri posudzovaní postavenia mužov a žien.
Ako to teda v minulosti bolo a ako to v súčasnosti je v tom „boji“ o presadenie sa mužského či ženského ega. Skutočne bolo postavenie žien vždy (a dosiaľ je) diskriminačné?

Obdobie matriarchátu

V dávnej minulosti jestvovalo obdobie, v ktorom žena - matka zaujímala vedúce postavenie v rodine i celej rodovej hierarchii. Neolit (mladšia doba kamenná) bol totiž obdobím vlády žien, matriarchátu. Charakteristikami takejto vlády sú matronymia (odvodzovanie pôvodu mena podľa matiek) a matrilokácia (usádzanie sa novozaložených rodín v osade manželkinej matky). Matronymné zvyklosti v paleolite a mezolite (staršej a strednej dobe kamennej) sa pokladajú za možné, sú však neisté. Nemôžeme s istotou tvrdiť, či v tej dobe vôbec existovali rody, mená.
Až pre raný neolit (7000 - 6300 pred n. l.) je typické matronymné rodové členenie kmeňov. Počas stredného neolitu (5900 - 5500 pred n. l.) v kmeňovom kulte mala hlavnú úlohu matka, predstavovaná ako tehotná, rodiaca žena alebo ako stará zakladateľka rodu. Matronymná postupnosť rodov sa potvrdzuje vo veľkom množstve sošiek bohyne – matky.
Obdobie matriarchátu sa časovo zhoduje s astrologickým vekom Raka (7227 - 5067 pred n. l.). Matriarchát symbolizoval Mesiac a noc (porady, súdy, rituály sa vykonávali v noci a čas sa počítal tiež podľa počtu nocí). Pozostatky matrilineárnych vzťahov sa zachovali dosiaľ u niektorých prvotných národov sveta. V juhoindickej Kérale napríklad donedávna prežíval systém rodiny, v ktorom žena po svadbe zostávala u rodičov, manžel ju navštevoval, no nemal právo nijako rozhodovať o nej, ani o deťoch. O všetkom rozhodovala najstaršia žena v rodine nevesty. Dodnes má žena v tejto časti Indie ďaleko vyššie postavenie ako muž.
Tendenciu k vláde žien nachádzame aj v ďalších obdobiach, napríklad v rokoch 955 - 600 pred n. l. v Malej Ázii. Z gabrielskeho obdobia z rokov 459 - 387 pred n. l. pochádzajú Aristofanove komédie Lysistrata a Ženský snem, v ktorých ženy prevezmú moc, resp. ukončia vojnu tým, že odoprú mužom manželský styk. Tieto hry napísané v rokoch 411 a 389 pred n. l. vtipne vyjadrujú vtedajšie pocity Grékov, že by ženy mohli získať v spoločnosti veľký vplyv.

Ženský ostrov Lémnos

Aristofanove komédie nie sú jediným pripomenutím si vlády žien. Na túto tému narazíme aj v bájach antického sveta. Napríklad v legende o Argonautoch, ktorí sa zúčastnili dobrodružnej plavby za zlatým rúnom.
Podľa starej gréckej báje chcel iólsky kráľ Peliás zabrániť tomu, aby jeho synovec Iáson prevzal kráľovský trón, ktorý mu právom patril. Preto vymyslel pre neho preťažkú úlohu - na dôkaz, že je spôsobilý vládnuť, má Iáson priniesť z ďalekej Kolchidy (na dnešnom čiernomorskom pobreží Kaukazu) od mocného kráľa Aiéta zlaté (baranie) rúno. Iáson Peliovu úlohu prijal.
Počas plavby zažili Argonauti mnoho dobrodružstiev - v Propontide (Marmarské more) pobili šesťrukých obrov, zahnali položeny - polovtákov Harpye a vďaka pomoci bohyne Atény, ktorá sa s Hérou neúnavne pričiňovala o úspech výpravy, bezpečne preplávali medzi Symplégadami - dvomi skalami, ktoré strážili Bosporskú úžinu a neustále sa rozostupovali a zrážali. No čo je z pohľadu tejto tematickej strany najdôležitejšie - Argonauti prežili istý čas aj na ženskom ostrove Lémnos, kde nielen ženy vládli, ale na ostrove nebol dokonca žiadny muž.

Amazonky na maľbách

Pri našom výlete do minulosti nemožno obísť Amazonky, bojovný kmeň žien, ktorý podľa Strabóna sídlil nielen v Ponte, ale aj v horách pod kaukazskou Albániou v susedstve s Gargaranmi, na severnom úpätí tých častí kaukazského pohoria, ktoré sa nazývali Keraunia.
Starovekí Gréci boli jeden z mála historických národov, ktorým Amazonky doslova učarovali. Dramatické scény vojny s Amazonkami nájdeme na amforách, reliéfoch chrámu v Selimente, v Apolónovej svätyni v Bassai, na stenách halikarnasského mauzólea, na aténskej Akropole, v Artemíziu, v Magnézii nad Maiandrom, v maloázijskej Iónii, ale aj na sarkofágu z etruských Tarquinií. V početných kópiách sa dochovali sochy Amazoniek pripisované Feidiovi, Polykleitovi, Krésilovi, či pergamskej umeleckej škole.
Výjavy z bojov starých Grékov a Amazoniek sa zachovali predovšetkým na viac ako štyroch stovkách vázových malieb. Najstaršie z nich pochádzajú zo 7. storočia pred n. l., pričom na nich vidíme ženy vo výzbroji peších ťažkoodencov, v prilbách s chocholmi. O storočie neskôr sú už zobrazované ako jazdkyne v orientálnom odeve s lukom, mečom a dvojitou sekerou, nápadne podobné bronzovým sekerám nachádzaných na maloázijských pohrebiskách v regióne siahajúcom až po dnešnú Sýriu.
Grécki historici zanechali jedno z vysvetlení mena bojovných žien. Odvodené je vraj od slova amazos - bezprsé, keďže si, podľa tradície, odstraňovali pravý prsník, aby im neprekážal pri streľbe z luku. Ide naozaj o naivnú interpretáciu a to tým skôr, že v antickom výtvarnom prejave tento znak Amazoniek (chýbajúci prsník) nenachádzame. Presvedčivejším sa zdá byť názor, podľa ktorého ženy z Efezu začali bojovať a obrábať pôdu a keďže žali (amao) opásané pásom (zóné), hovorili si Amazonky.

Mzdové rozdiely

Dosť bolo histórie o vláde žien vo svete. Tá totiž je, až na občasné výnimky v malých afrických kmeňoch, už len hudbou dávnej minulosti. Aktuálny letopočet je totiž k ženám nie veľmi prajný. V Číne, kde rodina oficiálne môže mať len jedného potomka, dieťa ženského pohlavia neraz zabíjajú. V ázijských krajinách je „hodnota“ ženy veľmi nízka, žena nemá prakticky žiadne práva. V Afrike sa ženy musia podrobovať nehumánnej ženskej obriezke nielen v európskych krajinách sa žena stala tovarom sexuálnych túžob mužov.
Rozdiely medzi mužom a ženou však netreba vnímať len cez prizmu týchto extrémnych príkladov. Aj v našej staručkej Európe je konflikt dvoch pohlaví dostatočne zreteľný... Aj keď z iného uhla pohľadu. Podľa štatistiky, slovenskí muži zarábajú oproti ženám takmer o 24 percent viac. Pre porovnanie, polovica slovenských žien zarobila vlani menej ako 13 716 korún, polovica mužov menej ako 17 118 korún. Najväčšie rozdiely sú medzi platmi vysokoškolsky vzdelaných mužov a žien – muži zarábajú zhruba o tretinu viac. Naopak, zhruba štvrtinové rozdiely sú u zamestnancov so stredným a nižším vzdelaním.
Podľa sociológov tieto rozdiely sa vytvárajú aj preto, lebo vo vedúcich funkciách máme väčšinu mužov. Platy ovplyvňuje aj to, koľko nadčasov môže zamestnanec mať. A matky sa musia starať o deti, teda nemôžu byť v práci tak dlho ako muži. Navyše, kariérny postup, a teda aj rast platu závisí na Slovensku aj od osobných kontaktov na pracovisku. A ženy na ich vytváranie nemajú toľko času ako muži, teda si nemôžu „zaistiť“ taký rýchly postup ako majú oni.

Zamestnávatelia a štatistika

Podľa štatistiky, ktorú si dala nedávno vypracovať Európska únia (EÚ), ženy v jej členských krajinách (vrátane SR) zarábajú v priemere asi o 15 percent menej ako muži a obsadzujú menej vedúcich pozícií. Platí to aj vtedy, keď majú vyššie vzdelanie.
Napriek tomu, že EÚ sa snaží proti tejto diskriminácii bojovať, veľa sa na tomto poli zatiaľ neurobilo. Porovnanie hrubých hodinových miezd mužov a žien ukazuje, že zatiaľ čo v roku 1995 bol rozdiel medzi pohlaviami v mzde 17 percent, v súčasnosti je to len o dve percentá menej.
Najväčšie platové rozdiely panujú v rámci EÚ na Cypre a v Estónsku, kde ženy zarábajú v priemere o štvrtinu menej ako muži. V závese za nimi je Slovensko s 24-percentným rozdielom, o pätinu menej zarábajú ženy v Čechách. Pritom dievčatá sú väčšinou vzdelanostne lepšie pripravené pre prax. V škole dosahujú lepšie výsledky ako chlapci a tiež viac žien ako mužov vstupuje na trh práce s univerzitným diplomom.
Platovú nerovnosť spôsobuje aj to, že ženy zastávajú menej vedúcich pozícií s lepším finančným ohodnotením. Navyše ženy, aj tie s veľmi dobrou kvalifikáciou, stále výrazne prevažujú v oblastiach, kde sú nižšie platy, ako je školstvo, zdravotníctvo či sociálna starostlivosť. Častejšie tiež pracujú na čiastočný úväzok.
Na to, že ženy si kariéru nebudujú tak nepretržite a rýchlo ako muži, má vplyv aj fakt, že v prevažnej väčšine prípadov zostávajú doma s deťmi. Rodičovstvo totiž dosiaľ znižuje mieru zamestnanosti žien, ale nie mužov. Výsledkom je, že pracovná kariéra žien je pomalšia a kratšia a tým pádom aj finančne nevýhodnejšia.
Európske združenia zamestnávateľov však zdôrazňujú, že priama diskriminácia v zamestnaní už prakticky neexistuje. Podľa nich sú európske štatistiky príliš všeobecné a až detailná analýza situácie v jednotlivých krajinách a odboroch by naznačila, čo sa konkrétne skrýva za týmito číslami.

Dať šancu ženám

Mnohé schopné, inteligentné a šikovné ženy s množstvom skúseností a vedomostí zostávajú v práci v úzadí. Stoličky šéfov obsadzujú väčšinou muži, ženy na vedúcich postoch sú skôr výnimkou. To je fakt. Je však na vine strašiak – patriarchát?
V našej spoločnosti je zaužívaná predstava, že ženy sa majú starať o deti a domácnosť, nie o kariéru. Tú si má budovať hlava rodiny - teda muž. Tento patriarchálny prístup spoločnosti však nie je jediným dôvodom, prečo ženy nie sú v zamestnaní posudzované rovnako ako muži.
Mnoho žien si neverí, majú nízke sebavedomie, preto často, aj keď im zamestnávateľ ponúkne šéfovské miesto, radšej ho zo strachu zo zlyhania odmietnu. Na vysokých postoch je málo žien na celom svete, nielen na Slovensku, špeciálne to platí v oblasti biznisu. Ženy sú totiž voči sebe neraz nadmieru kritické. Okrem toho, že ich brzdí v kariére materstvo a pohľad mužskej spoločnosti, ktorá im prisúdila úlohu starať sa o deti a varenie, nepomáha im ani podceňovanie seba samých. Neraz pochybujú o svojich kvalitách, muži svoje vedúce postavenie často berú ako samozrejmosť.
Oveľa viac ako chýbajúce sebavedomie však ženám kladie polená pod nohy samotná spoločnosť. Muži stále pristupujú k ženám na vedúcich postoch s určitou nedôverou. Aj keď neskôr sú ochotní ich prácu uznávať. Ženám sa ťažko buduje kariéra pre zaužívaný rodový stereotyp. Na to, aby žena dosiahla postavenie ako muž, musí byť niekoľkonásobne lepšia ako mužskí kandidáti na danú pozíciu. Pravdou však je, že viaceré, najmä zahraničné firmy, sa snažia vytvoriť podmienky, aby žena v manažérskej pozícii mohla zosúladiť pracovné a rodinné povinnosti.
Ženy síce dokážu lepšie obhajovať svoje práva ako v minulosti, napriek tomu sa v riadiacich pozíciách a v politike objavujú stále len sporadicky. Typický príklad pretrvávajúcich rozdielov medzi ženami a mužmi je aj akademická pôda. Z 1 400 profesorov na verejných vysokých školách na Slovensku je len 18 percent žien. Na vysokých školách však študuje viac žien ako mužov, ale akademické funkcie docent a profesor dosahuje len málo z nich.
Otázne je aj to, kedy sa má žena pokúsiť dosiahnuť nejaký cieľ v pracovnej oblasti. Po skončení školy? Zamestnávateľ k nej často pristupuje s nedôverou. Veď sa vydá a bude mať deti. Keď už deti má? Veď s nimi bude stále doma, povie si zamestnávateľ.

Tak kedy vlastne?

Podľa výskumu Inštitútu pre verejné otázky až 92 percent zamestnávateľov pripustilo, že sa vyhýba zamestnávaniu matiek s malými deťmi a až 60 percent znevýhodňuje ženy z dôvodu možného materstva alebo tehotenstva. To, kedy bude mať deti a kedy bude stúpať v kariérnom rebríčku, je rozhodnutie každej ženy. Faktom však zostáva, že zamestnávatelia by mali v každom prípade zvážiť, či je dobré a pre firmu výhodné považovať ženu za menejcennú bytosť a či pre firmu prináša menší úžitok ako muži. Veď nie je hanba dať šancu dokázať žene, že vie viesť tím ľudí a že na to má.

Novodobý matriarchát

A teraz jedna potešiteľná správa pre ženy - k ženskej nadvláde nad svetom dôjde o nejakých dvesto rokov. V priebehu nasledujúcich tridsiatich rokov bude stále viac žien na významných postoch vo veľkých spoločnostiach. Muži totiž čoraz častejšie, v rámci rovnoprávnosti medzi pohlaviami, preberajú činnosti, ktorým sa venovali výhradne ženy. Ide predovšetkým o starostlivosť o domácnosť a deti (pribúdajú muži na rodičovskej dovolenke, kým ženy robia kariéru).

Jin a jang ako vzor

Učenie o jin a jang je obsiahnuté už v Knihe premien a zahŕňa myšlienku, že vo všetkom, čo je, pôsobia dva protikladné princípy - princíp mužský, aktívny (jang) a princíp ženský, pasívny (jin). V čínskom stredoveku sa táto myšlienka stala ústrednou filozofickou ideou - sčasti preto, že Kniha premien bola vtedy v nesmiernej vážnosti, najmä však preto, že do značnej miery zodpovedala čínskemu cíteniu. Toto dominantné postavenie však nezískala prostredníctvom nejakej osobitej školy, ale tým, že jej myšlienku prevzali tak predstavitelia konfucianizmu, ako aj taoizmu a urobili ju stredom svojho výkladu sveta.
Napr. stredoveký konfuciánsky filozof Tung Čung-Šu učí: „Doplnkom všetkých vecí je jin a jang... Princípy, ktoré sú základom vladára i služobníka, otca i syna, muža i ženy, sú všetky zrodené z jin a jang. Vladár je jang a služobník jin. Otec je jang a syn je jin. Manžel je jang a manželka je jin...“
Celá východná filozofia je teda postavená na protichodnosti, ale zároveň na vzájomnom dopĺňaní, rešpektovaní a potrebnosti ženského a mužského princípu. A také isté by malo by aj vnímanie oboch pohlaví v západnej, teda európskej civilizácii. Nemalo by ísť o boj medzi mužom a ženou (feminizmus, zaslepená emancipácia), ale o vzájomný rešpekt a spoluprácu. Len takto sa dosiahne jednota medzi oboma pohlaviami, ktorá by mala byť realitou nášho bytia.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 3. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 4. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 5. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 6. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 7. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 8. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 1. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 2. FoodCycler definitívne skoncuje s muškami v kuchyni
 3. Nadácia COOP Jednota pomáha dlhodobo chorým pacientom
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 5. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 6. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 7. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 8. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 22 313
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 22 219
 3. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 16 648
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 16 376
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 865
 6. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 3 282
 7. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 2 548
 8. Zdravo a chutne. Vyskúšajte recepty šéfkuchára Jara Žídeka 2 463

Blogy SME

 1. Miroslav Ferkl: Putin obviňuje Washington.
 2. Peter Slamenik: Good idea Slovenia
 3. Kristína Jakubičková: Kým dorazí zásielka, bude zo mňa Matuzalem!
 4. Marek Kytka: Projektil Lászlá Bénesa a profesorský gól Stana Lobotku
 5. Branislav Pasiar: Ako bráni štátna správa a cirkev rurálne oblasti pred ruskou propagandou?
 6. Štefan Vidlár: (NE)MOCŇÍ
 7. Filip Kaľavský: Hlavná kontrolórka a prázdniny v Ríme
 8. Ján Chomík: Viva México & chilli omáčky
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 17 209
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 878
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 5 587
 4. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 5 254
 5. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 4 334
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 288
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 874
 8. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 871
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

V Liptovskom Mikuláši pribudli dve netradičné zastávky.

Obrázkami súdnej siene Liptovskej stolice a synagógy polepili v týchto dňoch autobusové zastávky na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši.


TASR 1 h

Registrácia je bezplatná.


8 h

Na Liptove pribudla nová svadobná Stodola obklopená lesom na brehu zurčiaceho horského potoka.


18 h
Pod Kriváňom zabil blesk poľského turistu.

Zasahoval aj vrtuľník.


23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Miroslav Ferkl: Putin obviňuje Washington.
 2. Peter Slamenik: Good idea Slovenia
 3. Kristína Jakubičková: Kým dorazí zásielka, bude zo mňa Matuzalem!
 4. Marek Kytka: Projektil Lászlá Bénesa a profesorský gól Stana Lobotku
 5. Branislav Pasiar: Ako bráni štátna správa a cirkev rurálne oblasti pred ruskou propagandou?
 6. Štefan Vidlár: (NE)MOCŇÍ
 7. Filip Kaľavský: Hlavná kontrolórka a prázdniny v Ríme
 8. Ján Chomík: Viva México & chilli omáčky
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 17 209
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 878
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 5 587
 4. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 5 254
 5. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 4 334
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 288
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 874
 8. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 871
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu